Javni oglas o dodjeli privremenih lokacija za sezonsku prodaju kestena prema kriterijumu najviše cijene

Datum objave: 27.08.2016. 11:21 / Izvor: Glas Srpske, 27.08.2016.

Na osnovu Odluke o komunalnom redu ("Sl. glasnik grada'Banjaluka", broj 16/15), Odluke gradonačelnika grada Banjaluka o raspisivanju javnog oglasa broj 12-G-1754/16 od 25.8.2016. godine, Komisija imenovana rješenjem gradonačelnika grada Banjaluka broj 12-G-1753/16 od 25.8.2016. godine, objavljuje

 

JAVNI OGLAS

o dodjeli privremenih lokacija za sezonsku prodaju kestena prema kriterijumu najviše cijene

 

PREDMET DODJELE:

LOKACIJE (ukupno 13) kako slijedi:

LOKACIJA

BROJ

ULICA-OPIS LOKACIJE

1.

Bulevar V. Ž Mišića (izlaz iz R. Krilatice, desno)

3.

Bulevar V. Ž. Mišića (prije bus stajališta kod "Maksi marketa")

5.

Gundulićeva (preko puta broja 4)

6.

Gundulićeva (preko puta "San Rema", uz taksi stajalište)

7.

Majke Jugovića (kod studentskog doma)

8.

Ugao Cara Lazara i S. Zlopogleđe (kod bus stajališta)

10.

Dragiše Vasića (kod cvjećare "Aloha")

12.

Kralja Petra II Karađorđevića (kod STR "Zoki")

14.

Skendera Kulenovića (kod samoposluge)

15.

Ugao Kralja Petra I Karađ. i Patre (kod "Vodovoda"4

17.

Teodora Kolokotronisa (kod kioska Glas")

18.

Gundulićeva (kod raskrsnice sa Aleja Sv. Save,Ilije)

19.

Ugao Jug Bogdana i Cerske (na trotoaru)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMJENA LOKACIJA:

- prodaja kestena

 

VRSTA PRIVREMENOG OBJEKTA:

- stand

 

POVRŠINA LOKACIJE:

- 2,00 m2

 

POČETNA CIJENA:

- 1,50KM/1 m2 za 1dan

 

NAČIN DODJELE:

- prema kriterijumu najviše cijene

 

PRAVO UČEŠĆA:

- fizička lica sa mjestom prebivališta u Banjaluci

- obavezno lično učešće

 

PRAVILA NADMETANjA;

- U ponudi za javno nadmetanje učesnik je obavezan uz popunjenu i potpisanu PRIJAVU priložiti kopiju lične karte, te u PRIJAVI navesti broj lokacije, ulicu gdje se lokacija nalazi i ponuditi najviši iznos u KM za 1 dan po 1 m2.

- Jedno lice može da podnese prijavu samo za jednu lokaciju, u protivnom se prijava neće razmatrati.

- Jednom licu se može dodijeliti samo jedna lokacija, a odrediće je najviši ponućeni iznos (najviša ponuđena cijena).

- Lokacije koje eventualno ostanu slobodne po provedenom posgupku dodijeliće se zainteresovanim licima neposrednom pogodbom po početnoj cijeni.

- Lokacija od koje ponuđač sa najvećim ponuđenim iznosom eventualno odustane biće ponuđena sljedećem najpovoljnijem ponuđaču, a ako ne bude takvih kandidata na listi, dodijeliće se drugim zainteresovanim licima neposrednom pogodbom po početnoj cijeni.

- Lokacije se dodjeljuju za sezonu 2016. godine. Kandidati koji ostvare pravo na lokaciju odrediće sami period privremenog zakupa koji ne može biti kraći od 40 dana, sa mogućnošću produženja.

- Lice koje dobije lokaciju u postupku javnog nadmetanja dužno je da u roku od 2 (dva) dana od dana objavljivanja zaključka na oglasnoj tabli, u sobu 229/11 priloži dokaz o uplaćenom iznosu i psdnese zahtjev nadležnom organu radi izdavanja rješenja (soba 16). Ako u zadatom roku zahtjev ne bude pod-nesen smatraće se da je lice odustalo od dodijeljene lokacije i dodjela će se vršiti na gore opi-sani način, uz napomenu da ostali kandidati imaju rok od 1 (jednog) dana i sami se moraju interesovati za redoslijed.

 

PREUZIMANJE PRIJAVA I UVID U URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE LOKACIJA:

Obrazac za podnošenje prijave se preuzima u Administrativnoj službi grada Banjaluka, kancela-rija broj 229/P u vremenu od 8 do 10 i od 12 do 15 časova.

Uvid u urbanističko-tehničke uslove lokacija se može izvršiti u istoj kancelariji i u istom terminu.

 

KRITERIJUM NAJVIŠE CIJENE:

Redoslijed prvenstva se određuje prema VISINI PONUĐENOG IZNOSA.

Ako su, dva ili više ponuđača ponudili isti najviši iznos, prvenstvo ima onaj ponuđač čija je PONUDA RANIJE PRISPJELA.

 

PRIJAVA NA OGLAS I DATUM JAVNOG NADMETANJA:

Ponude se predaju LIČNO uz predočenje lične karte u Gradskoj upravi grada Banjaluka, kancelarija broj 14, zaključno sa danom 9.9.2016. godine do 12 časova.

Ponuda se sastavlja tako što se u jednu kovertu stavi popunjena i potpisana PRIJAVA sa traženim prilozima sa naznakom:

 

PONUDA ZA PRODAJU KESTENA - NE OTVARAJ, te IME I PREZIME (na drugoj strani).

Neblagovremene, nepotpune i neispravne prijave se neće razmatrati i biće odbačene.

Otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih će se održati dana 12.9.2016. godine u sali broj 238/II u 13 časova.

Rezultati javnog nadmetanja će se objaviti zaključkom na oglasnoj tabli Gradske uprave u roku od 3 dana od dana zaključenja oglasa. Zaključci se neće pojedinačno dostavljati učesnicima konkursa.

 

INFORMACIJE:

Sve ostale informacije vezane za postupak javnog nadmetanja mogu se dobiti lično u kancelariji broj 229/II ili putem telefona broj 244-542.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: