Javni oglas o pokretanju postupka odobravanja redova vožnje za redovni javni linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama

Datum objave: 30.01.2020. 10:43 / Izvor: Oslobođenje, 30.01.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KLADANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-23-210-2/20

Datum, 28.01.2020,godine

Na osnovu člana 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 28/06 i 2/10), člana 5., 33. i 35. Pravilnika o načinu, laiterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra ("Službene novine Federacije BiH broj: 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15) i Rješenja o pokretanju postupka odobravanja i registracije redova vožnje broj: 02-23-210-1/20 od 28.01.2020.godine, Općinski Načelnik putem Službe za finansije poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj, objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

o pokretanju postupka odobravanja redova vožnje za redovni javni linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama

 

Pokreće se postupak prikupljanja zahtjeva sa propisanom dokumentacijom za odobravanje i registraciju redova vožnje na općinskim autobusnim linijama na relaciji:

1. Kladanj – Goletići ( vrijeme polaska 13 50 i vrijeme povratka 05:50).

2. Kladanj - Turalići (vrijeme polaska 19:00 i vrijeme povratka 11:45)

Odobravanje navedenog reda vožnje zainteresovanom prijevozniku deklarisaće se kao novi red vožnje, a postupak će se provesti na osnovu odredbi Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere reda vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra (u daljem tekstu:Pravilnik) i na osnovu rješenja općinskog Načelnika o pokretanju postupka odobravanja i registracije navedenih redova vožnje, broj: 02-23-210-1/20 od 28.01.2020.godine. Uz zahtjev prijevoznici su obavezni dostaviti:

I. Prijedlog redova vožnje dostaviti u 5 primjeraka.

Prijedlog reda vožnje koji se dostavlja na odobravanje mora biti urađen na propisanom obrascu. (Prilog 1A Pravilnika);

II. Dokaz o uplati utvrđenih naknada za provođenje postupka odobravanja redova vožnje orginalne uplatnice (primjerak uplatnice ovjeren od nadležne komercijalne banke).

III. Dokaze o ispunjavanja uslova za obavljanje linijskog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu (član 11. Pravilnika);

 

1. Ovjerenu kopiju važeće licence "A" za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika ili potvrdu nadležnog kantonalnog organa koji izdaje licence;

2.  Potvrdu ili Uvjerenje da prijevoznik ispunjava obaveze u pogledu plaćanja javih prihoda (indirektni i direktni porezi i doprinosi za radnike) izdate od nadležne poreske uprave ili potpisan Sporazum o plaćanju pristiglih obaveza na rate i Potvrdu da prijevoznik isti redovno izmiruje. Datum do kog su izmireni javnih prihodi ili izmirena obaveza iz sklopljenog Sporazuma ne može biti starija od 90 dana u odnosu na dan objave oglasa za podnošenje dokumentacije u "Službenom glasniku općine Kladanj";

3. Rješenje o upisu poslovnog subjekta u sudski registar sa spiskom registrovanih djelatnosti, koje ne može biti starije od 30 dana od dana objave javnog oglasa u "Službenom glasniku općine Kladanj";

4. Uvjerenje o poreskoj registraciji - ID broj i dokaz o prijavi Uprave za indirektno oporezivanje - PDV broj;

5. Spisak uposlenih vozača ovjerenih od strane Federalnog zavoda za PIO;

6. Ovjerenu kopiju važećeg rješenja o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za sve autobuse koje posjeduje u vlasništvu;

7. Ovjerenu kopiju zaključenog ugovora o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja ili potvrdu osiguravajuće kuće daje taj ugovor zaključen ili ovjerenu kopiju zaključene police osiguranja za pojedinačno vozilo - autobus;

8. Dokaz o uplati za troškove postupka odobravanja, ovjeren od strane banke i priložen uz svaki red vožnje, iz kojeg je vidljiva uplata za svaki polazak, odnosno povratak. Ukoliko ima više redova vožnje, prijevoznik može jednom uplatnicom uplatiti za sve polaske i povratke, s tim da na posebnom listu napravi i ovjeri spisak svih polazaka i povrataka na koje se uplata odnosi;

9. Za red vožnje koji će se održavati u kooperaciji prijevoznik je dužan dostaviti Ugovor o kooperaciji koji. pored drugih elemenata ugovora, obavezno sadrži slijedeće elemente: režim zajedničkog održavanja linije od strane kooperanta, spisak polazaka i povrataka koje održava pojedini prijevoznik i u kojem periodu, način sticanja i raspodjele dobiti između kooperanata, način formiranja cijene prijevoza i druge elemente. Ugovor mora biti potpisan i ovjeren od strane svih kooperanata koji su upisani na red vožnje i od organa nadležnog za ovjeru dokumenata i smatra se sastavnim dijelom predmeta reda vožnje;

10. Spisak registrovanih redova vožnje (Prilog 4 Pravilnika) ovjeren kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata koji sadrži popis svih registrovanih redova vožnje, nazive linija i kooperanata sa kojim iste održava. Broj polazaka i povrataka razvrstanih po rangu linije i organu organu koji je izvršio registraciju reda vožnje, kao i broj međuentitetskih redova vožnje i nazivom kooperanata sa kojima taj red vožnje održava, vremena polaska i dolaska kao i vremena povratka i dolaska za svaki red vožnje, osim međunarodnih redova vožnje;

Uvjerenja i potvrde iz tačke III. alineja 2. Oglasa, obavezno moraju imati navedeno da se izdaju u svrhu sudjelovanja na javnom postupku odobravanja redova vožnje.

Uz dokumentaciju iz tačke III. Oglasa, prijevoznik je dužan prijedlog reda vožnje koji se odobrava dostaviti i u elektronskom obliku na računarskom programu za obradu tabela, u skladu sa obrascem (Prilog 1A Pravilnika). Zainteresovani prijevoznik sa pravom prigovora koji se ne prijavi na javni oglas koji učestvuje u postupku prigovaranja i koji prigovara redom vožnje različitog ranga, dokaze iz tačke III. pribavlja sam i dostavlja ih Komisiji u rokovima propisanim Pravilnikom.

Napomena: Prijevoznici koji su učestvovali na javnom oglasu broj: 01-27-2311/19 od 02.10.2019. godine kojim je bio pokretanut postupak usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama općine Kladanj, za registracioni period 2019/2022, objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje dana 07.10.2019. godine, navveb stranici Općine Kladanj i Službenim novinama FBiHbroj: 75/19 od 11.10.2019. godine dostavljaju samo dokumentaciju navedenu pod tačkom I. i H. ovog Oglasa. Naknada za postupak odobravanja za svaki polazak i svaki povratak iznosi 70,00 KM.

Uplata naknade za postupak odobravanja redova vožnje vrši se na račun budžeta općine Kladanj broj: 1321600295000064, vrsta prihoda 722135, sa naznakom "naknada za odobravanje reda vožnje na općinskim linijama". U postupak odobravanja neće biti uvršten:

Prijedlog reda vožnje koji je neblagovremeno dostavljen;

Prijedlog reda vožnje koji nije u skladu sa objavljenim predmetom odobravanja;

Zahtjev novog prijevoznika koji ne ispunjava uslove iz člana 11. Pravilnika;

Prijedlog reda vožnje prijevoznika za koji nije dostavljen dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za provođenje postupka odobravanja; Zahtjeve sa propisanom dokumentacijom zainteresovani prijevoznici dužni su dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u Službenim novinama FBiH, dnevnim novinama koji se distribuira na području cijele Federacije BiH i na službenoj web stranici općine Kladanj. Zahtjevi se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu:

OPĆINA KLADANJ, ul. Kladanjske brigade br.l Služba za finansije poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj, KOMISIJA ZA ODOBRAVANJE REDOVA VOŽNJE sa naznakom "NE OTVARAJ" O mjestu i vremenu održavanja sastanka na kome će se izvršiti javno otvaranje koverti i održavanja sastanka na kojem će se izvršiti odobravanje redova vožnje, prijevoznici će biti blagovremeno obaviješteni putem sredstava javnog informisanja i web stranice Općine Kladanj www.kladanj.ba

Prijevoznici potrebne informacije mogu dobiti u Službi za finansije, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj na broj telefona 035 / 628-456.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: