Javni oglas o uslovima i načinu dodjele podsticaja u poljoprivredi za 2014. godinu

Izvor: eKapija.ba, 16.05.2014.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA BROD
NAČELNIK OPŠTINE
KOMISIJA ZA UTVRĐIVANjE PRAVA NA PODSTICAJ U POLjOPRIVREDI I
VISINI SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZA 2014. GODINU.

Broj: 02-330-14/14
Datum:16.05.2014.godine

Na osnovu člana 30. Pravilnika o podsticajima u poljoprivredi za 2014. godinu („Službeni glasnik opštine Brod“, broj 5/14) i Rješenja Načelnika opštine Brod, br.02-330-14/14 od dana 05.05.2014. godine, Komisija za utvrđivanje prava na podsticaj u poljoprivredi i visini sredstava za podsticaj za 2014. godinu, raspisuje,

 

JAVNI OGLAS
O USLOVIMA I NAČINU DODJELE PODSTICAJA U
POLjOPRIVREDI ZA 2014. GODINU

 

I. Predmet javnog oglasa

Predmet javnog oglasa je dodjela podsticaja u poljoprivredi iz budžeta opštine Brod za 2014. godinu fizičkim i pravnim licima koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

II. Pravo učešća

Pravo učešća na Javnom oglasu imaju pravna i fizička lica i to:

- nezaposleni demobilisani borci Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ( u daljem tekstu nezaposleni demobilisani borci),
- socijalno ugrožene porodice sa četvero i više djece;
- poljoprivredna gazdinstva upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava u APIF-u;

a) Podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za nezaposlene demobilisane borce

Podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za nezaposlene demobilisane borce iznosi 50.000,00 KM i ista će se raspodjeliti na sledeći način:

- stočarstvo (nabavka svinja, ovaca i teladi za uzgoj i rasplod) ...........................36.000,00 KM
- plastenička proizvodnja (oprema za plastenik,
  motokultivator i najlon za plastenik) ..............................................................10.000,00 KM
- voćarstvo (nabavka sadnica).......................................................................... 4.000,00 KM

Pravo na podsticaj imaju nezaposleni demobilisani borci koji ispunjavaju sledeće uslove:
- da imaju prebivalište na području opštine Brod,
- da imaju utvrđen status borca od I do VII kategorije,
- da su nezaposleni i da se vode u evidenciji Zavoda za zapošljavanje Biro-a Brod,
- da posjeduju objekte za smještaj stoke (stočarska proizvodnja),
- da posjeduju zemljište za obavljanje plasteničke i voćarske poljoprivredne proizvodnje,

Spisak potrebne dokumentacije:

- popunjen obrazac broj 1.,
- rješenje o utvrđenom statusu demobilisanog borca,
- potvrda o nezaposlenosti,
- potvrda o nezaposlenosti za članove porodičnog domaćinstva,
- izjava o zajedničkom domaćinstvu,
- dokaz o visini mjesečnih primanja članova porodičnog domaćinstva (platne liste, ček od penzije, invalidnine i dr.),
- dokaz o posjedovanju zemljišta podnosioca zahtjeva ili članova porodičnog domaćinstva,
- ovjerena izjava o posjedovanju objekata za smještaj stoke (stočarska proizvodnja),
- kopija lične karte.

Odobrena podsticajna sredstva će biti dodjeljena u vidu isporuke gotove robe (mehanizacija, sadnice voća i životinje) u novčanoj vrijednosti do 1.200,00 KM po jednom korisniku. U izuzetnim slučajevima u koliko se roba ne može nabaviti preko dobavljača novčana, sredstva će biti uplaćena na račun korisnika podsticaja.


b) Podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za socijalno ugrožene
porodice sa četvero i više djece

Podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za socijalno ugrožene porodice sa četvero i više djece iznosi 10.000,00 KM i isti će se utrošiti za:
- stočarstvo (nabavka muznih grla-krave).................................................................10.000,00 KM

Pravo na podsticaj imaju socijalno ugrožene porodice sa četvero i više djece koja ispunjavaju sledeće uslove:
- da imaju prebivalište na području opštine Brod,
- da imaju četvero i više djece,
- da posjeduju objekte za smještaj stoke,

Spisak potrebne dokumentacije:

- popunjen obrazac broj 2.,
- izjava o zajedničkom domaćinstvu,
- izvod iz matične knjige rođenih za svako dijete,
- potvrda o nezaposlenosti za članove porodičnog domaćinstva,
- dokaz o visini mjesečnih primanja članova domaćinstva (platne liste, ček od penzije, Invalidnine i dr.),
- ovjerena izjava o posjedovanju objekata za smještaj stoke,
- kopija lične karte.

Odobrena podsticajna sredstva će biti dodjeljena u vidu isporuke gotove robe (muznih grla-krave) u novčanoj vrijednosti do 2.500,00 KM po jednom korisniku. U izuzetnim slučajevima u koliko se roba ne može nabaviti preko dobavljača, novčana sredstva će biti uplaćena na račun korisnika podsticaja.


v) Podsticaj za poljoprivrednu proizvodnju poljoprivrednim gazdinstvima

Podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivrednim gazdinstvima iznosi 31.000,00 KM i isti će se raspodjeliti na sledeći način:

1. pozajmice za prevazilaženje ekonomskih teškoća u poljoprivredi
do plasmana proizvoda .........................................................................................20.000,00 KM
2. podsticaj za kupovinu plastenika......................................................................... 9.000,00 KM
3. podsticaj u pčelarstvu ........................................................................................2.000,00 KM


1.) Pozajmice za prevazilaženje ekonomskih teškoća u poljoprivredi do plasmana proizvoda

Novčana sredstva koja su obezbjeđena u vidu pozajmice za prevazilaženje ekonomskih teškoća u poljoprivredi do plasmana proizvoda iznose 20.000,00 KM i biće raspodjeljena poljoprivrednim proizvođačima za tov junadi, svinja, pilića, nabavku mehanizacije, nadogradnju plastenika, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

- da imaju prebivalište na području opštine Brod,
- da su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava u APIF-u;
- da obezbjede jednog žiranta.

Spisak potrebne dokumentacije:

- popunjen obrazac broj 2.,
- potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva iz APIF-a;
- mjenica,
- uvjerenje o zaposlenju žiranta i tri platne liste,
- za pravna lica rešenje o upisu u sudski registar,
- kopiju lične karte,
- ovjerena izjava o posjedovanju stočnog fonda, objekata za stoku, zemljišta i mehanizacije.

Pozajmice se odobravaju u minimalnom novčanom iznosu od 500,00 KM do maksimalnog novčanog iznosa 2.000,00 KM sa periodom vraćanja do 31.03.2015. godine.

U zahtjev ( Obrazac br.2) korisnik mora navesti tačan iznos traženih novčanih sredstava, svrhu utroška sredstava i vremenski period u kojem će vratiti novčana sredstva.


2.) Podsticaj za kupovinu plastenika

Novčana sredstva koja su obezbjeđena u vidu podsticaja za kupovinu plastenika iznose 9.000,00 KM i biće dodjeljena korisnicima koji ispunjavaju sledeće uslove:

- da imaju prebivalište na području opštine Brod,
- da su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava u APIF-u,
- da su u 2014. godini kupili plastenik najmanje površine 160 m2.

Spisak potrebne dokumentacije:

- popunjen obrazac broj 2.,
- potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva iz APIF-a,
- kopija fakture o kupovini plastenika,
- kopija fiskalnog računa,
- kopija tekućeg računa,
- za pravna lica rješenje o upisu u sudski registar,
- kopiju lične karte.

Visina podsticaja po korisniku za kupljeni plastenik najmanje površine 160 m2 iznosi do 1.500,00 KM.

3.) Podsticaj za pčelarstvo

Novčana sredstva koja su obezbjeđena u vidu podsticaja za pčelarstvo iznose 2.000,00 KM i biće dodjeljena udruženjima koja će priložiti sledeću dokumentaciju:

Spisak potrebne dokumentacije:

- popunjen obrazac broj. 2.,
- rešenje o upisu u sudski registar,
- spisak svih članova udruženja sa brojem košnica.

III. Način dostavljanja ponude

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama, poštom ili lično na adresu: Opština Brod, Svetog Save br. 17, sa naznakom „Ne otvarati - Ponuda za ostvarivanje podsticaja u poljoprivredi za 2014. godinu“.
Na koverti mora biti ispisano ime prezime i adresa ponuđača, odnosno naziv pravnog i fizičkog lica i adresa.

IV. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda na Javni oglas za ostvarivanje podsticaja u poljoprivredi za 2014. godinu je 30 dana od dana objavljivanja istog.

V. Prelazne i završne odredbe

Otvaranje ponuda izvršiće Komisija za utvrđivanje prava na podsticaj u poljoprivredi i visini sredstava za podsticaj za 2014. godinu.
Ponude koje su neblagovremene, nepotpune, koje sadrže netačne podatke i ponude koje ne ispunjavaju uslove Javnog oglasa neće biti razmatrane.
Sva dokumentacija koja se dostavlja uz obrazac mora biti orginalna ili ovjerene kopije.
Pravo na podsticaj korisnici mogu ostvariti samo po jednom osnovu iz navedenih kategorija poljoprivrednih podsticaja.
Prednost pri ostvarivanju prava imaju korisnici koji nisu koristili podsticajna sredstva u predhodnom periodu.
Bodovanje prijava i utvrđivanje rang liste izvršiće Komisija u skladu sa Poslovnikom o rada komisije.
Odluku o dodjeli podsticaja za poljoprivredu u 2014. godini donosi Načelnik opštine na prijedlog Komisije.
Korisnici podsticaja u poljoprivredi za 2014. godinu dužni su da u roku od dva mjeseca od dobijanja podsticaja Komisiji dostave izvještaj o utrošku i realizaciji podsticaja.
Javni oglas biće objavljen na „Radio Brodu“, na internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Brod i Boračke organizacije opštine Brod.
Sva dokumentacija koja se dostavlja uz obrazac mora biti orginalna ili ovjerene kopije,

Sve dodatne informacije vezane za javni oglas mogu se dobiti u Odjeljenju za poljoprivredu i razvoj sela, kontakt tel: 053/611-970


Članovi komisije:

Vukman Snježana, predsjednik,
Ruškić Nedeljko, član,
Jaćimović Siniša, član,
Vidić Zoran, član,
Đukić Zoran, član,

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: