Javni oglas za davanje na upravljanje, korišćenje i održavanje objekata i infrastrukture gradskog grijanja

Izvor: Press Republika Srpska, 18.04.2014.

Na osnovu člana član 6. i 7. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 124/11) i člana 5. Odluke o davanju na upravljanje, korišćenje i održavanje objekata i infrastrukture gradskog grijanja, broj: 01-022-59 od 14.04.2014. godine, Načelnik opštine Brod raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za prikupljanje pismenih ponuda za davanje na upravljanje, korišćenje i

održavanje objekata i infrastrukture gradskog grijanja

 

I PREDMET davanja na upravljanje, korišćenje i održavanje objekata i infrastrukture gradskog grijanja obuhvata:

 

- OBJEKTI I OPREMA GRADSKE TOPLANE:

1) Upravna zgrada,

2) Zgrada kotlovnice,

3) Zgrada mazutne sganice,

4) Rezervoar sa tankvanom,

5) Dimnjak,

6) Cjevovod,

7) Kotao sa plamenikom,

8) Upravljački ormar,

9) Ekspander odsoljenja,

10) Razdjelnik pare,

i) Izmjenjivač grijanja,

12) Rezervoar kondenzata,

13) Pumpa za pretakanje mazuta,

14) Napojni rezervoar sa degazatorom,

15) Uređaj za hemijshu pripremu vode,

16) Dogrijač mazuta,

17) Cirkulaciona pumpa,

18)Dozatori

19) Kotao za popratno grijanje.

 

- TOPLOTNE STANICE

1) TS „Tulek", površine 90,44 m2,

2) TS „Obdanište", površine 20,00 m2,

3) TS „Stari metal emajl", površine 33,00 M2,

4) TS „Elektrodistribucija", površine 14,04 m2,

5) TS „Žito kombinat", površine 37,04 m2,

6) TS „Žito kombinatS20/2", površine 16,00 m2,

7) TS „Žito kombinat S 20/4", površine 4,84 m2,

8) TS „Žito kombinat S 20/5", površine 4,62 m2,

9) TS „Stari garnizon", površine 29,40 m2,

10) TS „ Pošta", površine 19,80 m2,

11) TS „Stara osnovna škola", površine 35,00 m2,

12) TS „Sportski centar", površine 41,76 m2,

13) TS ,Jovana Raškovića", površine 20,00 m2,

14) TS „Lamele", površine 24,88 m2,

15) TS „Srednja škola", površine 63,00 m2,

16) TS „Plave skele", površine 26,40 m2,

17) TS „Bijele skele", površine 28,00 M2,

18) TS „Mahala", površine 25,80 m2 i

19) TS „Osnovna škola", površine 20,00 m2.

 

Podstanice koje nisu u funkciji:

1)TS„Metal Brod",

2)TS „Zoil“

3)TS „Željeznička stanica",

4) TS „Stadion Polet“,

5) TS „ UPI-TIPOK",

6) TS „Transter",

7) TS „Radnički univerzitet".

 

- VRELOVOD -

1) Novi vrelovod u dužini od 1.494,20 m,

2) Stari vrelovod u dužini od 8.705,80 m.

 

- TOPLOVOD - dužina cca 8.000 m.

 

II PERIOD NA KOJI SE 0BJEKTI I INFRASTRUKTURA DAJU NA UPRAVLJANJE, KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

Rok za davanje na upravljanje, korišćenje i održavanje objekata i infrastrukture gradskog grijanja u Brodu je najviše 15 godina, a najmanje 10 godina počev od dana zaključivanja Ugovora o davanju na upravljanje, korišćenje i održavanje objekata i infrastrukture gradskog grijanja sa najpovoljnijim ponuđačem.

 

III CIJENA KORIŠĆENJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Cijena korištenja objekata i infrastrukture je najpovolJnija cijena ponuđena putem Javnog oglasa.

Ponuđena cijena ne može biti manja od 10.000,00 KM sa PDV-om mjesečno tokom cijele godine za vrijeme trajanja ugovora.

 

IV CIJENA KOMUNALNE USLUGE GRIJANjA PREMA KRAJNjIM POTROŠAČIMA

Cijena grijanja za krajnje potrošače ne može biti viša od dole navedenih cijena:

■ 1,55 KM/m2 za fizička lica na dvanaestomjeoečnom nivou,

■ 2,50 KM/m2 za pravna lica na dvanaestomjesečnom nivou,

■ 120,00 KM/Mwh za pravna i fizička lica.

 

Cijene su sa PDV-om.

 

V USLOVI O PRAVU UČEŠĆA NA JAVNOM OGLASU (propisani članom 4. Odluke o davanju na upravljanje, korišćenje i održavanje objekata i infrastrukture gradskog grijanja, broj 01-022-59 od 14.04.2014.):

a) TEHNIČKI I DRUGI USLOVI ZA PROIZVODNjU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE

- davalac usluge grijanja dužan je da organizuje rad i poslovanje na način kojim se obezbeđuje pouzdano, trajno i kontinuirano snabdijevanje potrošača toplotnom energijom,

- grijna sezona traje od 15. oktobra tekuće godine do 15. aprila naredne godine,

- grijni dan za snabdijevanje toplotnom energijom u svrhu grijanja stambenih i poslovnih prosgorija se definiše Pravilnikom o opštim tehničkim uslovima isporuke i naplate toplotne energije,

- na početku svake grijne sezone davalac usluge mora imati dovoljnu količinu energenta radi kontinuirane isporuke toplotne energije u toku trajanja grijne sezone,

- krajnji rok za početak grijne sezone 2014/2015 je 15.10.2014. god.,

- davalac usluge grijanja je dužan da objekte i infrastrukturu gradskog grijanja koristi racionalno i ekonomično održavajući ga u ispravnom stanju i

- davalac usluge grijanja je dužan da vrši distribuciju toplotne energije svim potrošačima na gradskom području i da upravlja distibutivnim sistemom na principima javnosti i nediskriminacije.

 

b) ODRŽAVANjE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE GRADSKOG GRIJANjA

- davalac usluge grijanja može da vrši rekonstrukciju i prepravke objekta i infrastrukture gradskog grijanja u skladu sa njegovim potrebama da nesmetano i kvalitetno isporučuje toplotnu energiju tokom fijne sezone, uz prethodnu pismenu saglasnost Opštine Brod,

- davalac usluge grijanja je dužan da na objektima i infrastrukturi gradskog grijanja vrši tekuće i investiciono održavanje po tehničkim propisima, propisima namjene i uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz vrelovodne mreže, tako da se obezbijedi proizvodnja i distribucija toplotne energije do krajnjeg potrošača,

- isporuka toplotne energije mora biti kotinuirana. U slučaju prekida ili kašnjenja Opština Brod ima pravo na obračun kazne za svaki dan kašnjenja, čija visina će se regulisati ugovorom o davanju na upravlaanje, korišćenje i održavanje objekata i infrastrukture gradskog fijanja,

- ako u toku grijne sezone nasganu kvarovi koji prouzrokuju prekid isporuke grijanja, davalac usluge je dužan kvarove otkloniti o svom trošku u roku od 36 časova od trenutka nastanka kvara. U protivnom Opština Brod ima pravo na obračun kazne za svaki dan kašnjenja, čija visina će se regulisati ugovorom o davanju na upravl>anje, korišćenje i održavanje objekata i infrasfukture gradskog fijanja.

 

V BANKARSKA GARANCIJA

Ponuđač je dužan da obezbijedi bezuslovnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv za obezbjeđenje izvršenja posla u visini od 300.000,00 KM (fisto hiljada konvertibilnih maraka) nakon donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača na period od 6 (šest) mjeseci računajući od dana potpisivanja ugovora, odnosno da obezbijedi potvrdu banke kojom nedvosmisleno banka potvrđuje da će izdati bankarsku garanciju na iznos od 300.000,00 KM (fisto hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

VI DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO DOSTAVITI

(propisana članom 8. Odluke o davanju na upravljanje, korišćenje i održavanje objekata i infrasfukture gradskog fijanja, broj 01-022-59 od 14.04.2014. godine):

- aktuelni izvod iz sudskog registra o regisgraciji pravnog lica kod nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja ponude),

- ovjerenu fotokopiju lične karte zastupnika pravnog lica, izvod iz sudskog registra, ili ako nije moguće onda odgovarajući dokumenat koji izdaje nadležni sudski organ ili organ uprave u RS, BiH ili zemlji porijekla iz koje ponuđač dolazi u cilju dokazivanja da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti da je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, niti je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u RS, BiH ili zemlji u kojoj je regisgrovan (ne starije od z mjeseca od dana podnošenja ponude),

- izvod iz sudskog registra, ili ako nije moguće onda odgovarajući dokument koji izdaje nadležni sudski organ ili organ uprave u RS, BiH ili zemlji porijekla iz koje ponuđač dolazi u cilju dokazivanja da nije predmet proglašenja sgečaja ili likvidacije, niti da je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i. propisima u RS, BiH ili zemlji u kojoj je registrovan (ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja ponude),

- izvod iz sudskog registra, ipi ako nije moguće onda odgovarajući dokument koji izdaje nadležni sudski organ ili organ uprave u RS, BiH ili zemlji porijekla iz koje ponuđač dolazi u cilju dokazivanja da nije osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude (ne starije od 3 mjeseca od podnošenja ponude),

- uvjerenje da nije proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude, izdat od nadležnog suda RS, BiH ili nadležne institucije zemlje iz koje ponuđač dolazi,

- uvjerenje izdato od ovlaštenog organa u RS, BiH ili bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je izmirio sve obaveze u vezi sa plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u RS, BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan (ne starije od z mjeseca od podnošenja ponude),

- ovjerena fotokopija završnog računa pravnog lica za 2013. godinu, kao dokaz o njihovom ekonomskom i finansijskom stanju koji garantuje uspješnu realizaciju ugovora,

- uvjerenje izdato od ovlašćenog organa u RS, BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono, invalidsko i zdravstveno osiguranje, u shladu sa relevantnim propisima u RS, BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan (ne starije od z mjeseca od dana podnošenja ponude),

- ovjerena i potpisana izjava o tehničkoj opreml>enosti pravnog lica i

- ovjerenu i potpisanu izjavu da je kadrovski i tehnički osposobl>en za izvršavanje preuzetih obaveza.

 

Ako je period od regisfacije/osnivanja ponuđača, kraći od perioda za koji ugovorni organ zahtijeva izjave i dokumente, koji se odnose na njegovu tehničku i profesionalnu sposobnost, isti treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja.

 

VII NAČIN I ROK PODNOŠENjA PISMENIH PONUDA:

Postupak se sprovodi prikupljanjem pismenih ponuda koje se dostavljaju na adresu Adminisprativne službe opštine Brod direktno na protokol u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom: „Prijava na Javni oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje na upravljanje, korišćenje i održavanje objekata i infrastrukture gradskog fijanja u Brodu" ili putem pošte. Ponuda treba da sadrži:

- ekološko i urbanističko rješenje gradskog grijanja,

- cijenu fijanja po jedinici površine za stambene objekte,

- cijenu fijanja po jedinici površine za poslovne prostore,

- cijenu grijanja po Mwh

- cijenu mjesečne naknade Opštini za korišćenje objekata i infrasfukture gradskog fijanja.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnim novinama „Pres RS"

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

VIII VRIJEME I MJESTO OTVARANjA PONUDA:

Otvaranje ponuda će obaviti Komisija za izbor najpovoljnijeg ponuđača u prostorijama Opštine Brod, Ulica Svetog Save br. 17, dana 05.05.2014. godine sa početkom u 13.00 časova. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuđači, odnosno njihovi punomoćnici.

 

IX ROK I NAČIN OBJAVLjIVANjA REZULTATA OGLASA:

Nakon otvaranja ponuda Komisija utvrđuje rezultate sprovedenog postupka i donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, koju objavljuje na oglasnoj tabli opštine Brod u roku od 3 (tri) dana od dana otvranja ponuda.

 

X OSTALE ODREDBE:

Sve detaljnije informacije u vezi sa Javnim oglasom mogu se dobiti na kontakt telefon: 065/974 - 424.

 

NAČELNIK

Ilija Jovičić, dipl. ek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: