Javni oglas za dodjelu sredstava prikupljenih od naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2014. godini

Izvor: Glas Srpske, 05.05.2014.

Na osnovu člana 35. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. glasnik RS", br.93/06,14/10 i 5/12), Programa korištenja sred-stava od naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe br. 07-013-127/14 i člana 11. Pravilnika o raspodjeli sredstava prikupljenih od naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe or. 12-G-2014/2014, gradonačelnik grada Banjaluka, raspisujeJAVNI OGLAS

za dodjelu sredstava prikupljenih od naknade za pretvaranje poljoprivrednog

zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2014. godini


 

1. PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa je dodjela sredstava:

• Za osposobljavanje i uređenje poljoprivrednih zemljišta koja su degradirana, zapuštena, koja su lošijeg kvaliteta ili su neplodna, u iznosu od 50.000,00 KM.
• Za popravku i poboljšanje plodnosti zemljišta, u iznosu od 100.000,00 KM.
• Za sprovođenje protiverozivnih mjera ili melioracija poljoprivrednog zemljišta slabijeg kvaliteta, u iznosu od 30.000,00
Maksimalna sredstva koja može ostvariti aplikant utvrđuju su u visini 60 % od vrijednosti projekta, a ne mogu biti veća od 6.000,00 KM po projektu.

 

2. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju fizička lica sa prebivalištem na ruralnom području Grada Banjaluka i preduzetnici sa sjedištem na ruralnom području Grada Banjaluka koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

• da su upisani u Registar porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji vodi APIF kao komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo,
• da su upisani u Registar porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji vodi APIF kao nekomercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo, kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost,
• da apliciraju za minimalno 1 ha površine zemljišta,
• da nemaju duga, opomene ili da nisu tuženi za dobijanje sredstava od strane Centra za razvoj i unapređenje sela.

Pravo na dodjelu sredstava od naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe ne mogu ostvariti nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su zaposleni u budžetskim institucijama.

 

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Prilikom podnošenja zahtjeva po Javnom oglasu aplikanti su dužni priložiti:

• Projekat uređenja poljoprivrednog zemljišta koji treba da sadrži:
- podatke o vlasniku (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon),
- naziv projekta,
- vrijeme trajanja projekta,
- cilj projekta sa metodama aktivnosti,
- tabelarni prikaz budžeta projekta.

• Dokaz o izvršenoj analizi poljoprivrednog zemljišta izdat od strane nadležne institucije.
• Fotokopija potvrde o registraciji gazdinstva kod APIF-a (registrovani poslije 1.11.2013. godine),
• Rješenje Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Gradske uprave grada Banjaluka - za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide,
• Za zaposlene uvjerenje o zaposlenju, penzioneri - odrezak od penzije,
• Za nezaposlene potvrda sa biroa za zapošljavanje,
• Posjedovni list (ne stariji od 6 mjeseci) sa naznakom parcele koja se želi urediti,
• Kopija katastarskog plana za predmetno zemljište,
• Kućnu listu ukoliko podnosilac zahtjeva živi u zajedničkom domaćinstvu sa vlasnikom zemljišta,
• U slučaju da je vlasnik zemljišta umro prilaže se ovjereno rješenje o nasljeđivanju ili dokaz od suda da je ostavinski postupak u toku,
• Ukoliko je zemljište uzeto u zakup prilaže se Ugovor o zakupu ili u slučaju da zemljište ima više vlasnika potrebna je saglasnost suvlasnika,
• Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama za proteklu godinu,
• Garancija u obliku izjave da će se po izvršenju projekta podnijeti izvještaj o realizaciji u roku od 10 dana od dana završetka projekta,
• Uvjerenje o prebivalištu.

 

4. OCJENjIVANjE PROJEKATA

Ocjenjivanje projekata vršiće se nakon obilaska terena, bodovanjem po svakom kriterijumu utvrđenim članom 11. Pravilnika o raspodjeli sredstava od naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe br. 12-G-2014/2014.
Centar za razvoj i unapređenja sela i Gradska razvojna agencija izradiće odgovarajući projekat zainteresovanim licima bez naknade i pružiti odgovarajuću stručnu pomoć u pripremi aplikacija.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Odjeljenja za privredu Gradske uprave grada Banjaluka, Trg srpskih vladara br 1.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Sve potrebne informacije u vezi sa ovim oglasom mogu se dobiti svakog radnog dana u Gradskoj upravi grada Banjaluka u vremenu od 8 do 16 časova u kancelariji broj 308 ili na tele-fon broj 051/ 244-444 lokal 851.

Broj: 12-G-2120 /2014

Dana, 28.4.2014. godine


GRADONAČELNIK

Slobodan Gavranović, dipl. pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: