Javni oglas za dodjelu sredstava za realizaciju projekta: Centar za rani rast i razvoj

Izvor: Oslobođenje, 07.05.2014.

Bosna i Hercegovina    

Federacija Bosne i Hercegovine             

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

Općina Novi Grad Sarajevo

Općinski Načelnik

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06), člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo ("SI. novine Kantona Sarajevo" - novi prečišćeni tekst - broj 30/09), Odluke o izvršavanju budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2014. godinu ("SI. novine Kantona Sarajevo", broj 2/14) i Strateškog programa za mlade, općinski načelnik Općine Novi Grad Sarajevo raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za dodjelu sredstava za realizaciju projekta:

 - Centar za rani rast i razvoj –

 

 

A) Pravo učešća na javnom oglasu imaju nevladine i neprofitne organizacije koje djeluju na području općine Novi Grad Sarajevo za realizaciju projekta:

- Centar za rani rast i razvoj.

 

B) Nevladine i neprofitne organizacije koje apliciraju projektom moraju zadovoljiti opšte kriterije:

- da su osnovane i registrovane kod nadležnih institucija u Federaciji BiH (dokaz - rješenje o registraciji);

- da su vodene od državljana Bosne i Hercegovine (dokaz - uvjerenje o državljanstvu ili fco lične karte ovlaštene osobe u organizaciji);

- da svoje aktivnosti razvijaju na području općine Novi Grad Sarajevo, što dokazuju kroz program rada organizacije (dokaz - program rada organizacije za 2014. godinu);

- da se projekat odnosi na oblast iz javnog oglasa (dokaz - statut organizacije),

- da je projekat namijenjen građanima općine Novi Grad Sarajevo, što se jasno vidi iz projektnog prijedloga (dokaz - prijedlog projekta);

- da nije ogranak bilo koje političke partije, niti je uključen u bilo kakvu aktivnost u ime političke partije (dokaz - izjava data od ovlaštene osobe u organizaciji);

- organi državne vlasti ne mogu biti finansirani kao nosioci projekata, ali je moguće njihovo učešće u izvođenju samog projekta u smislu pružanja podrške projektu;

- odabir korisnika Centra biće urađen na osnovu definisanih kriterija, u saradnji sa resornim općinskim službama.

 

Pored utvrđenih kriterija. Komisija imenovana od općinskog načelnika može utvrditi i dopunske kriterije koji su u saglasnosti sa prethodno utvrđenim kriterijima.

 

C) Posebni uslovi za projekat su:

- iskustvo organizacije u implementaciji Projekta sa integrisanim pristupom zdravstvene i socijalne zaštite i obrazovanja;

- iskustvo u saradnji sa evropskim i svjetskim organizacijama slične programske orijentacije na realizaciji zajedničkih projekata, te obezbjeđenje logistike i transporta, tehničke i personalne participacije u realizaciji zajedničkih projekata pomoći BiH;

- najmanje pet godina iskustva u obezbjeđivanju psiho-socijalne podrške djeci i roditeljima putem grupnog i individualnog rada;

- najmanje pet godina iskustva u edukaciji roditelja o odgovornom roditeljstvu i roditeljskim vještinama;

- najmanje pet godina iskustva u edukaciji djece predškolskog uzrasta;

- najmanje pet godina iskustva u radu sa djecom i roditeljima iz ranjivih i ugroženih porodica;

- programe u okviru Centra će implementirati osobe educirane i certificirane za definisane aktivnosti;

- obezbijeđen prostor za realizaciju projekta (dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu);

- dokaz o dugoročnoj samoodrživosti unutar NVO-a.

 

D) Zahtjevi po javnom oglasu mogu se podnijeti u roku od osam dana od dana objavljivanja javnog oglasa u sredstvima informisanja.

Zahtjevi se podnose na info-šalteru Općine Novi Grad Sarajevo isključivo putem aplikacionog obrasca. Aplikacioni obrazac i uputstvo za apliciranje se mogu preuzeti u sobi 324/111, kontakt-osoba Ćamil Čaušević.

 

E) Općinski načelnik Općine Novi Grad Sarajevo donijeće odluku o finansiranju projekata najkasnije u roku od 10 dana po zaključenju javnog oglasa, a na prijedlog Komisije imenovane od općinskog načelnika.

O rezultatima odlučivanja po podnesenim aplikacijama učesnici će biti obaviješteni pisanim putem, nakon čega će se zaključiti ugovori sa organizacijom čiji je projekat odobren za finansiranje.

 

Zahtjevi se primaju u zapečaćenim kovertama.

Kontakt-osoba: Tajib Delalić (tel. 033/291-110).

 

71000 Sarajevo. Bulevar Meše Selimovica 97    

e-mail: ngsa@bih.net.ba ; www.novigradsarajevo.ba 

Tel: ++ 387 33 291 100;

Fax: ++ 387 33 291 278;

ID broj: 4200422060000

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: