Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostora u objektu Sportske dvorane u Jablanici

Datum objave: 15.04.2021. 14:37 / Izvor: Akta.ba, 14.04.2021.

Broj: 01-19-4-841/21

Jablanica, 14.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 14. Odluke o prodaji i davanju u zakup poslovnih prostorija ( “SI. glasnik općine Jablanica” broj 2/06,1/17), a u vezi sa članom 2. Odluke o načinu korištenja poslovnih prostorija broj: 01-02-402/21 od 18.02.2021. godine i Odluke o načinu korištenja poslovnih prostorija broj: 01-19-4-670/21 od 24.03.2021. godine , Općinski načelnik, objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za dodjelu u zakup poslovnog prostora putem podnošenja pismenih prijava

 

I Predmet javnog poziva su neuređeni poslovni prostori u vlasništvu Općine Jablanica u objektu Sportske dvorane u Jablanici, Ul. Željeznička, navedeni u tabelarnom prikazu kako slijedi:

 

JEDINSTVENA PONUDA ZA FUNKCIONALNU CJELINU -A-

 

 

 

II         PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM OGLASU

Pravo učešća na javnom oglasu imaju sva fizička i pravna lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu prijavu sa slijedećim sadržajem i prilozima:

a)         fizička lica:

-           ime i prezime, broj lične karte, adresa stanovanja, broj telefona,

-           ovjerena fotokopija lične karte,

-           ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave,

-           novčani polog-garanciju u visini tri mjesečne zakupnine po minimalno utvrđenoj cijeni zakupnine, kao i iznos od 50,00 KM na ime troškova postupka,

-           Izjava ponuđača da je upoznat da je poslovni prostor koji se daje u zakup neuređen i da prihvata opće uslove zakupa propisane Odlukom o prodaji i davanju u zakup poslovnih prostorija,

-           Izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ako bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, sve radove uređenja prostora, do privođenja namjeni, izvesti u skladu sa svim tehničkim propisima, normativima, standardima i pravilima struke.

b)         pravna lica:

-           naziv i sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat,

-           ovjerena fotokopija rješenja o upisu u registar privrednih subjekata ili rješenja o obavljanju djelatnosti,

-           ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave,

-           novčani polog-garanciju u visini tri mjesečne zakupnine po minimalno utvrđenoj cijeni zakupnine, kao i iznos od 50,00 KM na ime troškova postupka zakupnine,

-           Izjava ponuđača da je upoznat da je poslovni prostor koji se daje u zakup neuređen i da prihvata opće uslove zakupa propisane Odlukom o prodaji i davanju u zakup poslovnih prostorija,

-           Izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ako bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, sve radove uređenja prostora, do privođenja namjeni, izvesti u skladu sa svim tehničkim propisima, normativima, standardima i pravilima struke.

III        UŠLOVI ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA

1.         Postupak dodjele u zakup poslovnih prostora iz tačke I ovog Oglasa provest će Komisija za provođenje javnog oglasa za dodjelu u zakup poslovnih prostorija.

2.         Zakup poslovnih prostora iz tačke I ovog Oglasa izvršit će se dostavljanjem pismenih prijava. 

3.         Poslovni prostori daju se pod zakup u nedovršenom stanju (rau-bau), uz obavezu ulaganja budućeg zakupca do privođenja namjeni u minimalnom iznosu prikazanom u tabeli. Ukoliko budući zakupac zbog vrste djelatnosti trebo uložiti dodatna sredstva ili drugačije kvalitetnije materijale isti se mogu priznati kao iznos ulaganja u nedovršene prostorije, pod uslovom da postanu trajno nedjeljivi sa poslovnim prostorm.

4.         Minimalni iznos obaveze budućeg zakupca do privođenja namjeni u zajedničke prostorije (wc, hodnik i pristupni prostori, stepenište) prikazane su u tabelama u koloni pod nazivom “Orijentacioni ukupni troškovi ulaganja u zajedničke prostore“.

5.         Za površinu zajedničkih prostorija (wc, hodnik, stepenište) ne plaća se zakupnina.

6.         Za poslovne prostore iz jedinstvene ponude za funkcionalnu cjelinu -A- i -B- ovog Oglasu predaju se odvojene ponude i to:

-           Za sve poslovne prostori u okviru jedinstvene ponude funkcionalna cjelina -A- predaje se jedinstvena ponuda, odnosno jedna ponuda za ukupnu površinu poslovnih prostora.

-           Za sve poslovne prostori u okviru jedinstvene ponude funkcionalna cjelina -B- predaje se jedinstvena ponuda, odnosno jedna ponuda za ukupnu površinu poslovnih prostora.

7.         U iznos troškova uređenja građevinsko-zanatskih radova za poslovne prostore nisu uvršteni troškovi priključka na komunalnu infrastrukturu (ptt, elektro, ViK), te će isti biti defmisani u ugovoru o zakupu poslovnih prostora.

8.         Iznos zakupnine umanjiće se za iznos ulaganja u nedovršene poslovne prostore.

9.         „Vip salon veliki“ prostorije zadržavaju postojeću namjenu i moće se koristiti kao kaffe terasa uz uslov da se za potrebe održavanja značajnih sportskih takmičenja, a po zahtjevu upravljača Sportske dvorane koriste za osnovnu namjenu u vremenu dok sportska utakmica traje.

10.        “Press box“ prostorije prostorije zadržavaju postojeću namjenu i moće se koristiti kao svlačionice uz uslov da se za potrebe održavanja značajnih sportskih takmičenja, a po zahtjevu upravljača Sportske dvorane koriste za osnovnu namjenu u vremenu dok sportska utakmica traje.

11.        Općinski načelnik imenovat će komisiju čiji će zadatak biti da vrši nadzor i primopredaju radova na unutrašnjem uređenju poslovnih prostora.

12.        Poslovni prostor se koristi po namjeni navedenoj u Oglasu.

13.        Kao uslov za učešće na konkursu, ponuđači su dužni uplatiti novčani polog - garanciju u visini tri mjesečne zakupnine po minimalno utvrđenoj cijeni zakupnine, kao i iznos od 50,00 KM na ime troškova postupka zakupnine. Plaćanje se vrši na depozitni žiro-račun Općine Jablanica broj 1604600146835195 otvoren kod “Vakufske banke”, vrsta prihoda 721231, sa naznakom “Novčani polog za učešće na javnom oglasu”;

14.        Prije zaključenja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, ponuđač koji bude određen kao najpovoljniji, dužan je obezbijediti bankovnu garanciju na jednogodišnji iznos zakupnine - za pravno lice ili ovjerenu i bjanko potpisanu mjenicu sa klauzulom bez protesta sa ovlaštenjem za Općinu da primljene bjanko mjenice može koristiti za naplatu dospjelog potraživanja ( uz mjenicu dostaviti potvrdu i mjeničnu izjavu); a fizičko lice 12 potpisanih mjenica na mjesečni iznos zakupnine ili bjanko potpisanu mjenicu sa klauzulom bez protesta sa ovlaštenjem za Općinu da primljene bjanko mjenice može koristiti za naplatu dospjelog potraživanja ( uz mjenicu dostaviti potvrdu i mjeničnu izjavu). Obaveza iz ove tačke smatra se izvršenom uplatom polugodišnjeg iznosa zakupnine unaprijed.

15.        Za ponuđače čija ponuda ne bude određena kao najpovoljnija, uplaćeni iznos novčanog pologa-garancije vraća se u roku od 8 dana od okončanja postupka. Ponuđaču koji bude određen kao najpovoljniji, iznos novčanog pologa-garancije uračunava se u cijenu zakupnine. Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuđač odustane od ponude ili iz bilo kog razloga ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu u roku od 8 dana od dana dostavljanja poziva za zaključenje Ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat novčanog pologa-garancije, 

a najpovoljnijom ponudom smatrat će se sljedeća ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom po lm2 korisne površine poslovnog prostora.

16.        Komisija će utvrditi najpovoljniju ponudu u roku od osam dana od isteka roka za prijavu na javni oglas i prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovne prostorije dostaviti Općinskom vijeću.

17.        Sa ponuđačem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući ugovor o zakupu.

18.        Ugovor o zakupu zaključit će se na period najmanje 2 (dvije) godine do najduže 15 (petnaest) godina.

19.        Ugovor o zakupu iz prethodne tačke detaljno će defmisati prava i obaveze zakupodavca i zakupoprimca, sa posebnim naglaskom na uslove izvođenja radova na unutrašnjem uređenju poslovnih prostora i zajedničkih prostorija, na poštovanje rokova izvođenja radova i kvalitete izvedenih radova.

20.        Općina Jablanica ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka.

21.        Tlocrtna skica poslovnih prostorija iz tačke I Oglasa je sastavni dio ovog Oglasa.

 

III        KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Kao najpovoljnija ponuda smatrat će se ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom zakupnine po lm2 korisne površine prostora koji ne može biti veći od najvišeg iznosa prikazanog u tabeli.

 

IV         NAČIN PLAĆANJA ZAKUPNINE

Zakupac će na ime zakupnine plaćati mjesečno minimalno jednu trećinu ugovorenog iznosa u KM /m2, što će se regulisati Ugovorom o zakupu poslovne prostorije.

Obaveza plaćanja preostalog iznosa zakupnine umanjuje se na ime ulaganja u nedovršene poslovne prostore.

 

V          ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

1.         Pismene prijave na Oglas podnose se u zatvorenoj koverti, na odgovarajućim obrascima, sa čitko naznačenim rednim brojem poslovnog prostora, namjenom i površinom poslovnog prostora, ličnim podacima i potpisom za fizička lica, te nazivom i sjedištem firme, potpisom ovlašćene osobe za pravna lica i ispravama iz tačke II ovog Oglasa. Obrazac prijave se može preuzeti u šalter - sali zgrade Općine Jablanica (šalter broj 1.) ili na web stranici općine Jablanica (www.jablanica.ba).

2.         Rok za dostavljanje prijava za dodjelu je 15 dana od dana zadnjeg objavljivanja Oglasa u dnevnim novinama Federacije BiH, u lokalnim sredstvima informisanja, na oglasnoj tabli i WEB stranici općine Jablanica.

3.         Ponuđač je obavezan uz prijavu dati Izjavu ponuđača daje upoznat daje poslovni prostor koji se daje u zakup neuređen i da prihvata opće uslove zakupa propisane Odlukom o prodaji i davanju u zakup poslovnih prostorija i Izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ako bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, sve radove uređenja prostora, do privođenja namjeni, izvesti u skladu sa svim tehničkim propisima, normativima, standardima i pravilima struke.

4.         Obrasci prijave za ponuđače preuzimaju se na šalteru broj 1 šalter-sala Općine Jablanica. 

5.         Prijave sa naprijed navedenim dokazima se podnose u zatvorenoj koverti i predaju neposredno na protokol u šalter - sali zgrade Općine Jablanica (šalter broj 2.)., ili šalju preporučenom poštanskom pošiljkom, na adresu: Općina Jablanica, Komisija za sprovođenje javnog oglasa za dodjelu poslovnih prostora Jablanica, Ul. Pere Bilića 25., 88420 JABLANICA, sa naznakom „“PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”-NE OTVARAJ, najkasnije do 26.04.2021. godine u 14,00 sati ( do navedenog dana i sata moraju pristići i ponude poslane poštom - ponuđači koji šalju ponude poštom moraju voditi računa o naprijed navedenom).

6.         Prijave sa ponudom se podnose na propisanom obrascu u zatvorenoj koverti na kojoj je naznačena šifra učesnika javnog oglasa uz priloženu posebno zatvorenu kovertu sa šifrom koja sadrži podatke o identitetu učesnika.

7.         Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz tačke II ovog Oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom.

8.         Ponuda mora biti izražena u konvertibilnim markama/ KM, i to kao cijela novčana jedinica, u protivnom vrši se zaokruživanje na cijelu novčanu jedinicu.

 

VI         VRIJEME RAZGLEDANJA PROSTORIJA

Sva zainteresirana fizička i pravna lica za zakup poslovnih prostorija iz tačke I ovog Oglasa mogu, uz prisustvo predstavnika nadležne općinske Službe, izvršiti razgledavanje poslovnih prostora koja su predmet licitacije i to svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 sati, u periodu od dana objavljivanja Oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodnu najavu putem telefona 036/751-316.

 

VII       MJESTO I VRIJEME OBJAVLJIVANJA PONUDA

Javno objavljivanje ponuda i otvaranje koverata sa podacima o identitetu podnosilaca prijava izvršit će se dana 26.04.2021. godine (ponedeljak) u sali Općinskog vijeća Jablanica, ulica Pere bilića 15, u 14,30 sati. Javnom objavljivanju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, ili njihovi punomoćnici, uz priloženu punomoć.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati!

Dodatne informacije mogu se dobiti na info-pultu Općine Jablanica, ili na telefon broj 036/751-316,

Ovaj Oglas objavljuje se u dnevnom listu Oslobođenje, na Web-stranici općine Jablanica (www.jablanica.ba), TV Jablanica, Oglasnoj tabli Općine i MZ Jablanica I, te na uobičajenim mjestima po naseljenim mjestima na području općine.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Damir Šabanović, dipl.ecc

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: