Javni oglas za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine No­vi Grad Sarajevo

Datum objave: 15.09.2016. 10:10 / Izvor: Oslobođenje, 15.09.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

Općinsko vijeće Komisija za odlikovanja, nagrade i druga priznanja

 

Na osnovu člana 10. Odluke o javnim priznanjima Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kanto­na Sarajevo", broj 14/14 i 42/15), Komisija za odlikovanja, nagrade i druga priznanja Općinskog vijeća No­vi Grad Sarajevo objavljuje

 

JAVNI OGLAS

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO

 

1. Objavljuju se uslovi i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu ustanovljenih javnih priznanja Općine No­vi Grad Sarajevo u povodu dana Općine u 2016. godini, i to:

- Zlatna plaketa «Safet Hadžić»

- Srebrena plaketa «Safet Hadžić»

- Zahvalnica

2. Godišnje se mogu dodijeliti dvije zlatne plakete «Safet Hadžić» (jedna kolektivna i jedna pojedinačna), dvije srebrene plakete «Safet Hadžić» (jedna kolektivna ijedna pojedinačna) i deset zahvalnica.

3. Javna priznanja Općine Novi Grad Sarajevo dodjeljuju se pojedincima, društvima, ustanovama, privre­dnim subjektima i drugim kolektivima koji rade i djeluju na području općine, a mogu se dodijeliti i stra­nim državljanima, inostranim i međunarodnim organizacijama za izuzetan doprinos u razvoju određene oblasti ili više djelatnosti od značaja za Općinu, u skladu sa kriterijima utvrđenim u članu 4. Odluke o javnim priznanjima Općine Novi Grad Sarajevo.

4. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mogu podnijeti pojedinci, privredni subjekti, ustanove, mjesne za­jednice, udruženja i drugi organizacijski oblici i njihova tijela.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pisanom obliku, a obavezno sadrži:

- naziv predlagača i njegovo sjedište,

- ime i prezime osobe, odnosno naziv subjekta koji se predlaže za priznanje,

- šire podatke o zaslugama i djelima zbog kojih se predlaže sa prilogom dokumentacije, i

- naziv javnog priznanja za koje se predlaže.

Kod predlaganja treba imati u vidu da se Općinska javna priznanja ne mogu dodijeliti izabranim općinskim zva-ničnicima i zvaničnicima na višim nivoima vlasti sa područja Općine za vrijeme trajanja njihovih mandata. Općinska javna priznanja mogu se dodijeliti državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u općinskoj upravi samo za doprinos i ostvarene rezultate koje su postigli izvan redovnog obavljanja utvrđenih aktivnosti.

5. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se na adresu: Općina Novi Grad Sarajevo - Općinsko vijeće, s naznakom «Dodjela javnih priznanja«, Bulevar Meše Selimovića 97, ili putem Pisarnice Opći­ne Novi Grad Sarajevo, najkasnije do 8. 10. 2016. godine. Nepotpuni i neobrazloženi prijedlozi ili po­dnijeti nakon isteka utvrđenog roka neće se razmatrati.

Javni oglas objavit će se na oglasnoj tabli Općine Novi Grad, oglasnim tablama mjesnih zajednica, web stranici općine i dnevnom listu "Oslobođenje".

 

Predsjednik Komisije

Nazif Osmanović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: