Javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području općine Goražde

Datum objave: 24.08.2016. 15:48 / Izvor: Akta.ba, 22.08.2016.

Broj: 02-23-3-3110/16

Goražde, 17.08.2016.godine

 

Na osnovu člana 48. stava 1. Odluke o komunalnom redu („Službene novine Općine Goražde", broj: 4/2013) i člana 35. Statuta općine Goražde, ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 13/07), Načelnik općine Goražde, r a s p i s u j e:

 

JAVNI OGLAS

za privremeno zauzimanje javnih površina na području općine Goražde

 

Pozivaju se zainteresovana pravna i fizička lica da podnesu prijave za učešće na javni oglas za zauzimanje javnih površina na privremeno korištenje na slijedećim mikrolokalitetima kako slijedi:

I - Slobodno-stojeći reklamni panoi

 

R/b

MIKROLOKALITET

TIP OBJEKTA

POVRŠINA

POČETNA CIJENA PO 1/m

NAMJENA

1.

,,Vitkovići"uz M-20 preko puta novih proizvodnih hala „Emka Bosnia"

„Jumbo" 1 pano

10,00 m2

5,00 KM+ PDV

Oglašavanje

2.

„Vitkovići" uz pristupni put za naselje preko puta proizvodne hale „Prevent Goražde"d.o.o.

„Jumbo" 1 pano

10,00 m2

5,00 KM+ PDV

Oglašavanje

 

II - Reklamni panoi na stubovima javne rasvjete

 

R/

b

MIKROLOKALITET

TIP OBJEKTA

POVRŠINA

POCETNA CIJENA PO 1/m2

MJESEČNO

NAMJENA

1.

"Ferida Dizdarevića" uz ulicu sa lijeve strane

Reklamni panoi (od br.1-22)

1,5 m2 po jednom reklamnom mjestu

10,00 KM + PDV

Oglašavanje

2.

"Zaima Imamovića" od mosta Alije Izetbegovića- zgrada Đačkog doma Goražde

Reklamni panoi (od br.1-26)

1,5 m2 po jednom reklamnom mjestu

10,00 KM + PDV

Oglašavanje

 

3.

"Rasadnik"na dijelu obilaznice počev od raskrsnice sa ul. Bolnička -Baćanski most

Reklamni panoi (od br.1-30)

1,5 m2 po jednom reklamnom mjestu

10,00 KM + PDV

Oglašavanje

4.

"31. Drinske brigade" od servisa „Rahman" - do raskrsnice za naselje Vitkovići

Reklamni panoi (od br.1-15)

1,5 rn^ po jednom reklamnom mjestu

10,00 KM + PDV

Oglašavanje

5.

"Trg branilaca Goražda"

Reklamni panoi (od br.1-4)

1,5 m2 po jednom reklamnom mjestu

10,00 KM + PDV

Oglašavanje

6.

"Kulina bana" od početka ulice Sinan-paše Sijerčića - ul. Seada Sofovića-Sofe

Reklamni panoi (od br.1-5)

1,5 m-1 po jednom reklamnom mjestu

10,00 KM + PDV

Oglašavanje

7.

"Titova ulica" sa obje strane ul. Maršala Tita

Reklamni panoi (od br.1-21)

1,5 m2 po jednom reklamnom mjestu

10,00 KM + PDV

Oglašavanje

8.

"1. Slavne višegraske brigade" od početka ulice do raskrsnice sa ul. Salih bega Kuljuha

Reklamni panoi (od br.1-12)

1,5 m1 po jednom reklamnom mjestu

10,00 KM + PDV

Oglašavanje

9.

„Agana Imamovića" uz ulicu s obje strane

Reklamni panoi (od br.1-8)

1,5 m' po jednom reklamnom mjestu

10,00 KM + PDV

Oglašavanje

10.

„Rabite" uz ulicu

Reklamni panoi (od br.1-2)

1,5 mA po jednom reklamnom mjestu

10,00 KM + PDV

Oglašavanje

11.

"Meha Drljevića" sa obje strane ulice

Reklamni panoi (od br.1-9)

1,5 m^ po jednom reklamnom mjestu

10,00 KM + PDV

Oglašavanje

12.

„Rasadnik" od gradske pijace do naselja Pargani

Reklamni panoi (od br.1-12)

1,5 m1 po jednom reklamnom mjestu

10,00 KM + PDV

Oglašavanje

13.

„Salih-bega Kuljuha"  pored stambenih zgrada

Reklamni panoi (od br.1-10)

1,5 m^ po jednom reklamnom mjestu

10,00 KM + PDV

Oglašavanje

14.

„Vitkovići" od raskrsnice za Vitkoviće do naselja Čovčići

Reklamni panoi (od br.l-26)

1,5 m- po jednom reklamnom mjestu

10,00 KM + PDV

Oglašavanje

 

III - Uređenje sportskih terena

 

R/b

MIKROLOKALITET

TIP OBJEKTA

POVRSINA

POCETNA CIJENA PO 1/m2 MJESEČNO

NAMJENA

1.

,,Rasadnik",lokacija pored Staračkog doma na parceli k.č. 1019/1

Sportsko igralište

1920 m2

0,10 KM +PDV

Sportske aktivnosti

2.

,,Rasadnik",lokacija pored Staračkog doma na parceli k.č.1019/1

Sportsko igralište

2137 m

0,10 KM +PDV

Sportske aktivnosti

 

IV- Zabavni park

 

R/b

MIKROLOKALITET

TIP OBJEKTA

POVRSINA

POCETNA CIJENA PO 1/m2 MJESEČNO

NAMJENA

1.

Ferida Dizdarevića, lokacija kod obdaništa "SOS Kinderdorf'

Sadržaji za zabavu

800 m2

3,00 KM +PDV

Priređivanje zabavnih igara

 

Pravo učešća na javni oglas imaju sva pravna i fizička lica koja imaju registrovanu djelatnost, kao i politički subjekti, nezavisni kandidati i koalicije sa područja BiH.

Javna površina bit će dodjeljena na privremeno korištenje samo za namjene utvrđene ovim javnim oglasom na period do dvije godine.

Javne površine utvrđene ovim oglasasom, odobrit će se na privremeno korištenje onom licu koje ponudi najveći iznos naknade po 1 m2

Zauzimanje javne površine, odobrit će Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu („Službene novine Općine Goražde", broj: 4/13).

Prijave na javni oglas se podnose u roku 15 (petnaest) dana računajući od dana isticanja na oglasnoj ploči općine Goražde, a isti će se objaviti na televiziji BPK-a Goražde i službenoj web stranici općine Goražde.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa podnose se Službi za prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica Općine Goražde na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sali) u zgradi općine Goražde ili u kancelariji br.33, II sprat sa naznakom "Javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području općine Goražde" - Neotvaraj sa adresom i kont. telefon.

O terminu otvaranja prispjelih prijava, učesnici oglasa bit će blagovremeno obavješteni.

Uz prijavu na javni oglas za zauzimanje javne površine, potrebno je priloiiti slijedeću dokumentaciju:

Aktuelni izvod iz sudskog registra o registraciji za pravna lica (privredna društva i politički subjekti), za nezavisne kandidate i koalicije: ovjerena kandidatska lista za Lokalne izbore 2016, dokaz o uplati 30,00 KM za pokrivanje troškova javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Takođe, prijave podnosioca koji imaju neizmirenog duga po osnovu korištenja javnih površina neće biti uzete u razmatranje.

Po provedenom postupku javnog oglasa, svim učesnicima oglasa dostavit će se zaključak o razultatima oglasa u roku od 8 dana od dana zaključivanja isto.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: