Javni poziv nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nova mogućnost 7+

Datum objave: 21.03.2022. 08:46 / Izvor: Akta.ba, 21.03.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

SARAJEVO

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini broj: 02-04-21805-40.1/21, utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-21805-40/21 od 20.05.2021.godine, Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini broj: 02-04- 43454-36.1/21, utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-43454-36/21 od dana 02.12.2021. godine i Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini broj: 02-04-10691-40.1/22, utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-10691-40/22 od 17.03.2022.godine, o b j a v lj u j e;

 

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA

DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA NOVA MOGUĆNOST „7+“

I

U cilju realizacije Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), poziva dugoročno nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, da preuzmu svoj Vaučer za posao i pronađu poslodavca sa područja Kantona Sarajevo koji će ih zaposliti.

Cilj Programa sufinansiranja zapošljavanja Nova mogućnost 7+ (u daljem tekstu: Program) je kraće trajanje nezaposlenosti, te stvaranje predpostavke za dugoročno zaposlenje.

II

Planirana sredstva za ove namjene iznose 288.338,00 KM, a cilj je zapošljavanje 30 dugoročno nezaposlenih osoba sa evidencije nezaposlenih Kantona Sarajevo.

Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom, mjesečno, 12 mjeseci, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 800,00 KM, po novouposlenoj osobi iz ciljne skupine, za cijelu ili dio isplate bruto plaće. Svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

U Programu pravo učešća imaju dugoročno nezaposlene osobe koje su na dan objave javnog poziva 7 godina i duže prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, te poslodavci sa područja Kantona Sarajevo.

  

Poslodavci koji imaju registrovanu jednu ili više podružnica na području Kantona Sarajevo mogu učestvovati u Programu samo putem glavnog društva registrovanog na području Kantona Sarajevo ili putem jedne podružnice registrovane na području Kantona Sarajevo.

III

Nezaposlene osobe koje su na dan objave javnog poziva 7 godina i duže prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, dužne su u Službi preuzeti Vaučer za posao i pronaći poslodavca koji će ih zaposliti i kojem predaju Vaučer za posao na dalje postupanje.

Poslodavci koji žele učestvovati u Programu dužni su:

1. podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u javnom pozivu,

2. uz aplikaciju priložiti: rješenje o registraciji u Kantonu Sarajevo, uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem, uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 60 dana od dana prijave na javni poziv sa listingom o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine), uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik ne starije od 60 dana od dana prijave ne javni poziv (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine), a ako podnosilac aplikacije nije PDV obveznik, dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara da nije PDV obveznik i potvrdu banke ili ugovor o otvorenom glavnom računu poslodavca (ako je poslodavac budžetski korsnik šifra budžetskog korisnika), Vaučer/e za posao popunjen od strane nezaposlene osobe/a i poslodavca, sve u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji.

U Programu ne mogu učestvovati:

1. Poslodavci koji redovno ne izmiruju obaveze uplate javnih prihoda, osim u slučaju kad poslodavac ima potpisan ugovor sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate u kom slučaju je poslodavac dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da poslodavac vrši uplate po potpisanom ugovoru,

2. Poslodavci koji nemaju radnika prijavljenih na penzijsko – invalidsko osiguranje.

IV

Poslodavci korisnici ovog programa dužni su u radnom odnosu zadržati postojeći broj radnika koji su imali u momentu podnošenja zahtjeva, uvećan za broj sufinansiranih osoba, osim u slučajevima odlazaka u penziju postojećih radnika i raskida ugovora o radu na zahtjev radnika, a do okončanja ugovora o sufinansiranju.

Odredbe iz predhodnog stava ne odnose se na poslodavce iz javnog sektora.

V

Javni poziv za Program ostaje otvoren do utroška sredstava, a najduže 3 mjeseca od dana objave uz mogućnost prekida i prije isteka 3 mjeseca, a odobravanje aplikacija po Programu vršit će se prema vremenu i redosljedu zaprimanja na protokolu Službe.

Služba će sa poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa Programom.

Rok za realizaciju Programa je 18 mjeseci od dana potpisivanja pojedinačnih ugovora, uključujući i eventualne anekse ugovora.

VI

Obrasci za podnošenje Aplikacija mogu se dobiti u Službi u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, ulica Đoke Mazalića 3, kancelarija br.15/I ili preuzeti sa web stranice Službe www.szks.ba.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

VII

Rezultati ovog javnog poziva biće objavljeni na web stranici Službe.

VIII

Aplikacije sa potrebnom dokumentacijom, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, ulica Đoke Mazalića broj 3, u zatvorenoj koverti sa napomenom: „Za Program sufinansiranja zapošljavanja Nova mogućnost „7+“.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, kancelarija broj 15/I i na broj telefona 033/ 569-083.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
vaucer.pdf
poziv_7.pdf
PODIJELI: