Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS

Datum objave: 21.03.2022. 08:58 / Izvor: Akta.ba, 21.03.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

SARAJEVO

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini broj: 02-04-21805-40.1/21, utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-21805-40/21 od 20.05.2021.godine, Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini broj: 02-04- 43454-36.1/21, utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-43454-36/21 od dana 02.12.2021. godine i Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini broj: 02-04-10691-40.1/22, utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-10691-40/22 od 17.03.2022.godine, o b j a v lj u j e;

 

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA VSS

 

a) Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom

I

U cilju realizacije Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), poziva poslodavce sa većinskim privatnim vlasništvom, a koji su registrovani u Kantonu Sarajevo, da prijave potrebu za zapošljavanjem osoba bez radnog iskustva u struci, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih Kantona Sarajevo.

Cilj Programa sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom (u daljem tekstu: Program) je kraće trajanje nezaposlenosti osoba bez radnog iskustva i njihovo osnaživanje radi efikasnije integracije na tržištu rada.

II

Planirana sredstva za ove namjene iznose 1.440.000,00 KM, a cilj je zapošljavanje 150 nezaposlenih osoba bez radnog iskustva u struci sa evidencije nezaposlenih Kantona Sarajevo.

Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom, mjesečno, 12 mjeseci, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 800,00 KM, po novouposlenoj osobi za cijelu ili dio isplate bruto plaće. Svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca..

  

Pravo učešća u Programu imaju sve nezaposlene osobe VSS bez radnog iskustva u struci, prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, te poslodavci sa područja Kantona Sarajevo sa većinskim privatnim vlasništvom.

Poslodavci koji imaju registrovanu jednu ili više podružnica na području Kantona Sarajevo mogu učestvovati u Programu samo putem glavnog društva registrovanog na području Kantona Sarajevo ili putem jedne podružnice registrovane na području Kantona Sarajevo.

Programom se neće sufinansirati zapošljavanje pripravnika medicinske struke.

III

Poslodavci koji žele učestvovati u Programu dužni su:

1. podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u javnom pozivu,

2. uz aplikaciju priložiti: rješenje o registraciji u Kantonu Sarajevo, uvjerenje o

poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem, uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 60 dana od dana objave javnog poziva sa listingom o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine), uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik ne starije od 60 dana od dana objave javnog poziva (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine), a ako podnosilac aplikacije nije PDV obveznik dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara da nije PDV obveznik i potvrdu ili ugovor banke o otvorenom glavnom računu poslodavca, sve u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji.

U Programu ne mogu učestvovati:

1. Poslodavci koji redovno ne izmiruju obaveze uplate javnih prihoda ne mogu učestvovati u Programu, osim u slučaju kad poslodavac ima potpisan ugovor sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate u kom slučaju je poslodavac dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da poslodavac vrši uplate po potpisanom ugovoru,

2. Poslodavci koji nemaju radnika prijavljenih na penzijsko – invalidsko osiguranje.

IV

Prilikom vrednovanja aplikacija, prednost će imati poslodavci koji trenutno nisu korisnici programa sufinansiranja zapošljavanja koje finansira Federalni zavod za zapošljavanje ili Služba, poslodavci sa većim brojem zaposlenih radnika, poslodavci kod kojih je došlo do povećanja broja zaposlenih u odnosu na prethodni program sufinansiranja zapošljavanja koji su koristili, a koji je okončan, poslodavci koji su osnovani u 2021. i 2022. godini i poslodavci koji se prvi put javljaju za učešće u programima sufinansiranja zapošljavanja.

Kod istog broja bodova prednost se daje poslodavcu koji je prije podnio aplikaciju za učešće u ovom programu.

V

Poslodavci korisnici ovog programa dužni su u radnom odnosu zadržati postojeći broj radnika koji su imali u momentu podnošenja zahtjeva, uvećan za broj sufinansiranih osoba, osim u slučajevima odlazaka u penziju postojećih radnika i raskida ugovora o radu na zahtjev radnika, a do okončanja ugovora o sufinansiranju.

VI

Javni poziv za ovaj Program ostaje otvoren do 08.04.2022.godine.

Služba će sa poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa Programom.

Rok za realizaciju Programa je 18 mjeseci od dana potpisivanja pojedinačnih ugovora,

uključujući i eventualne anekse ugovora.

VII

Obrasci za podnošenje Aplikacija mogu se dobiti u Službi u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, ulica Đoke Mazalića 3, kancelarija br.15/I ili preuzeti sa web stranice Službe www.szks.ba.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

VIII

Rezultati ovog javnog poziva biće objavljeni na web stranici Službe.

IX

Aplikacije sa potrebnom dokumentacijom, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, ulica Đoke Mazalića broj 3, u zatvorenoj koverti sa napomenom: „Za Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom“.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, kancelarija broj 15/I i na broj telefona 033/ 569-080.

b) Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora

I

U cilju realizacije Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), poziva poslodavce iz javnog sektora, a koji su registrovani u Kantonu Sarajevo, da prijave potrebu za zapošljavanjem osoba bez radnog iskustva u struci, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih Kantona Sarajevo.

Cilj Programa sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora (u daljem tekstu: Program) je kraće trajanje nezaposlenosti osoba bez radnog iskustva i njihovo osnaživanje radi efikasnije integracije na tržištu rada.

 

II

Planirana sredstva za ove namjene iznose 960.000,00 KM, a cilj je zapošljavanje 100 nezaposlenih osoba bez radnog iskustva u struci sa evidencije nezaposlenih Kantona Sarajevo.

Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom, mjesečno, 12 mjeseci, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 800,00 KM, po novouposlenoj osobi za cijelu ili dio isplate bruto plaće. Svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca..

Pravo učešća u Programu imaju sve nezaposlene osobe VSS bez radnog iskustva u struci, prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, te poslodavci sa područja Kantona Sarajevo, a kojima je osnivač BiH, Federacija BiH, Kanton Sarajevo i općine sa područja Kantona Sarajevo.

Poslodavci koji imaju registrovanu jednu ili više podružnica na području Kantona Sarajevo mogu učestvovati u Programu samo putem glavnog društva registrovanog na području Kantona Sarajevo ili putem jedne podružnice registrovane na području Kantona Sarajevo.

Programom se neće sufinansirati zapošljavanje pripravnika medicinske struke.

III

Poslodavci koji žele učestvovati u Programu dužni su:

1. podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u javnom pozivu,

2. uz aplikaciju priložiti: rješenje o registraciji u Kantonu Sarajevo, uvjerenje o

poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem, uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 60 dana od dana objave javnog poziva (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine), uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik ne starije od 60 dana od dana objave javnog poziva (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine), a ako podnosilac aplikacije nije PDV obveznik dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara da nije PDV obveznik i potvrdu ili ugovor banke o otvorenom glavnom računu poslodavca, sve u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji.

U Programu ne mogu učestvovati:

1. Poslodavci koji redovno ne izmiruju obaveze uplate javnih prihoda ne mogu učestvovati u Programu, osim u slučaju kad poslodavac ima potpisan ugovor sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate u kom slučaju je poslodavac dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da poslodavac vrši uplate po potpisanom ugovoru,

2. Poslodavci koji nemaju radnika prijavljenih na penzijsko – invalidsko osiguranje.

IV

Prilikom vrednovanja aplikacija, prednost će imati poslodavci koji trenutno nisu korisnici programa sufinansiranja zapošljavanja koje finansira Federalni zavod za zapošljavanje ili

Služba, poslodavci sa većim brojem zaposlenih radnika, poslodavci kod kojih je došlo do povećanja broja zaposlenih u odnosu na prethodni program sufinansiranja zapošljavanja koji su koristili, a koji je okončan, poslodavci koji se prvi put javljaju za učešće u programima sufinansiranja zapošljavanja i poslodavci koji potražuju suficitarna zanimanja.

Kod istog broja bodova prednost se daje poslodavcu koji je prije podnio aplikaciju za učešće u ovom programu.

V

Javni poziv za ovaj Program ostaje otvoren do 08.04.2022.godine.

Služba će sa poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa Programom.

Rok za realizaciju Programa je 18 mjeseci od dana potpisivanja pojedinačnih ugovora,

uključujući i eventualne anekse ugovora.

VI

Obrasci za podnošenje Aplikacija mogu se dobiti u Službi u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, ulica Đoke Mazalića 3, kancelarija br.15/I ili preuzeti sa web stranice Službe www.szks.ba.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

VII

Rezultati ovog javnog poziva biće objavljeni na web stranici Službe.

VIII

Aplikacije sa potrebnom dokumentacijom, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, ulica Đoke Mazalića broj 3, u zatvorenoj koverti sa napomenom: „Za Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora“.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, kancelarija broj 15/I i na broj telefona 033/ 569-085.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
aplikacija1.pdf
aplikacija2.pdf
poziv_vss.pdf
PODIJELI: