Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja žena 40+

Datum objave: 21.03.2022. 08:30 / Izvor: Akta.ba, 21.03.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Javna ustanova

“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”

Sarajevo

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini broj: 02-04-21805-40.1/21, utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-21805-40/21 od 20.05.2021.godine, Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini broj: 02-04- 43454-36.1/21, utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-43454-36/21 od dana 02.12.2021. godine i Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini broj:02-04-10691-40.1/22, utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-10691-40/22 od 17.03.2022.godine, o b j a v lj u j e;

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA ŽENA „40+“

I

U cilju realizacije Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2021. godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), poziva poslodavce koji su registrovani u Kantonu Sarajevo, da prijave potrebu za zapošljavanjem žena koje imaju više od 40 godina života, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih Kantona Sarajevo.

Cilj Programa sufinansiranja zapošljavanja žena 40+ (u daljem tekstu: Program) je kraće trajanje nezaposlenosti žena starijih od 40 godina života i povećanje mogućnosti stalnog zaposlenja.

II

Planirana sredstva za ove namjene iznose 672.000,00 KM, a cilj je zapošljavanje 70 nezaposlenih žena starijih od 40 godina života sa evidencije nezaposlenih Kantona Sarajevo.

Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom, mjesečno, 12 mjeseci, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 800,00 KM, po novouposlenoj osobi za cijelu ili dio isplate bruto plaće. Svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

Pravo učešća u Programu imaju sve nezaposlene osobe ženskog pola koje na dan objave javnog poziva imaju 40 ili više godina života, prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, te poslodavci sa područja Kantona Sarajevo.

III

Poslodavci koji žele učestvovati u Programu dužni su:

1. podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u javnom pozivu,

2. uz aplikaciju priložiti: rješenje o registraciji u Kantonu Sarajevo, uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem, uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 60 dana od dana objave javnog poziva sa listingom o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine), uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik ne starije od 60 dana od dana objave javnog poziva (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine), a ako podnosilac aplikacije nije PDV obveznik dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara da nije PDV obveznik i potvrdu ili ugovor banke o otvorenom glavnom računu poslodavca, sve u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji.

U Programu ne mogu učestvovati:

1. Poslodavci koji redovno ne izmiruju obaveze uplate javnih prihoda ne mogu učestvovati u Programu, osim u slučaju kad poslodavac ima potpisan ugovor sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate u kom slučaju je poslodavac dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da poslodavac vrši uplate po potpisanom ugovoru,

2. Poslodavci koji nemaju radnika prijavljenih na penzijsko – invalidsko osiguranje.

IV

Prilikom vrednovanja aplikacija, prednost će imati poslodavci koji trenutno nisu korisnici programa sufinansiranja zapošljavanja koje finansira Federalni zavod za zapošljavanje ili Služba, poslodavci sa većim brojem zaposlenih radnika, poslodavci kod kojih je došlo do povećanja broja zaposlenih u odnosu na prethodni program sufinansiranja zapošljavanja koji su koristili, a koji je okončan, poslodavci koji se prvi put javljaju za učešće u programima sufinansiranja zapošljavanja i poslodavci sa većinskim privatnim vlasništvom.

Kod istog broja bodova prednost se daje poslodavcu koji je prije podnio aplikaciju za učešće u ovom programu.

V

Poslodavci korisnici ovog programa dužni su u radnom odnosu zadržati postojeći broj radnika koji su imali u momentu podnošenja zahtjeva, uvećan za broj sufinansiranih osoba, osim u slučajevima odlazaka u penziju postojećih radnika i raskida ugovora o radu na zahtjev radnika, a do okončanja ugovora o sufinansiranju.

Odredbe iz predhodnog stava ne odnose se na poslodavce iz javnog sektora.

VI

Javni poziv za ovaj Program ostaje otvoren do 08.04.2022.godine.

Služba će sa poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa Programom.

Rok za realizaciju Programa je 18 mjeseci od dana potpisivanja pojedinačnih ugovora,

uključujući i eventualne anekse ugovora.

VII

Obrasci za podnošenje Aplikacija mogu se dobiti u Službi u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, ulica Đoke Mazalića 3, kancelarija br.15/I ili preuzeti sa web stranice Službe www.szks.ba.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

VIII

Rezultati ovog javnog poziva biće objavljeni na web stranici Službe.

IX

Aplikacije sa potrebnom dokumentacijom, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, ulica Đoke Mazalića broj 3, u zatvorenoj koverti sa napomenom: „Za Program sufinansiranja zapošljavanja žena 40+.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, kancelarija broj 15/I i na broj telefona 033/ 569-085.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
aplikacija_zene_40.pdf
poziv.pdf
PODIJELI: