Javni poziv potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku robe, pružiti usluge i izvršiti radove u okviru projekta koji se odnosi na Upgrade OCMP-a

Izvor: Večernji List, 09.04.2014.

BH TELECOM d.d. SARAJEVO, Obala Kulina bana 8

 

JAVNI POZIV

potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku robe, pružiti usluge i izvršiti radove u okviru projekta koji se odnosi na "Upgrade OCMP-a"

 

Predmet javnog poziva:

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere, u vezi sa isporukom robe i pružanjem usluga u okviru projekta koji se odnosi na SW/HW upgrade OCMP-a (OpenCall Media Platform) proizvođača HP (Hewlett- Packard) u mreži BH Mobile.

OCMP platforma predstavlja dio RBT (Ring Back Tone) rješenja koje pored OCMP-a čini i Content Delivery System, platforma na kojoj se nalazi RBT sadržaj i baza i koje je implementirano u mobilnoj mreži BH Telecoma, u svrhu pružanja usluga RBT i korporativni RBT.

Softverski upgrade treba da obuhvati upgrade postojeće softverske verzije OCMP 3.1.1 na novu verziju OCMP platforme i uvođenje novih signalizacionih stack-ova.

Potencijalni ponuđači kroz ponuđeno rješenje moraju poštovati sve specifičnosti postojeće mreže BH Telecoma, u potpunosti prilagoditi ponuđeno rješenje postojećem stanju mreže BH Telecoma, te radove izvršiti isključivo na OCMP platform u BH Mobile mreži, pri tome ne narušavajući postojeće funkcionalnosti i topologiju mreže.

Autorizacija:

Uz pismo namjere, potrebno je dostaviti original ovlaštenja (autorizacije) od strane proizvođača opreme (HP) za nuđenje predmetnih roba i usluga u okviru projekta BH Telecoma u 2014. godini koji se odnosi na "Upgrade OCMP-a". Pismo autorizacije mora biti originalno, na memorandumu proizvođača, ovjereno pečatom i potpisano od ovlaštene osobe.

Podnošenje pisma namjere:

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Direkcija BH Mobile

Branilaca Sarajeva 20/II

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina,

sa naznakom: Prijava na Javni poziv proizvođaču/distributerima robe i pružanja usluga u okviru projekta koji se odnosi na "Upgrade OCMP-a" - Ne otvaraj!

Ostalo:

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja. Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: