Javni poziv potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku robe, pružiti usluge i izvršiti radove u okviru projekta koji se odnosi na HSSS WLAN Core - integracije i unapređenja u 2014. godini

Izvor: Nezavisne novine, 15.05.2014.

BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Obala Kulina bana 8

 

 

JAVNI POZIV

potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku robe, pružiti usluge i izvršiti radove u okviru projekta

koji se odnosi na HSSS WLAN Core - integracije i unapređenja u 2014. godini

 

Predmet javnog poziva:

HSSS WLAN Core platforma proizvođača "Wave-tech" predstavlja osnovno jezgreno funkcionalno iješenje za realizaciju postojećih WLAN servisa u javnoj WiFi mreži "BH Telecoma", a za "BH Mobile" i ADSL korisnike sa osnovnom banner i sponzorskom managment funkcijom.

 

Integracija i unapređenja obuhvaćaju:

• Integraciju banner i sponzorskog rješenja HSSS WLAN Core platforme sa platformom za mobilno oglašavanje (PZMO) u cilju unifikacije i centralizacije iješenja, te pristupa opt-in korisnicima u okviru PZMO. Rješenje mora U potpunosti biti bazirano na interfejsu specificiranom od strane dobavljača PZMO.

• Unapređenje HSSS WLAN Core platforme treba obuhvatiti unapređenja vezana za autorizaciju novih korisničkih kategorija (npr. roaming korisnici) i logiranje accounting zapisa za određene korisničke kategorije, a pri korištenju servisa prenosa podataka putem javne WiFi mreže.

 

Potencijalni ponuđači kroz ponuđeno rješenje moraju poštovati sve specifičnosti postojeće mreže "BH Telecoma", u potpunosti prilagoditi ponuđeno rješenje postojećem stanju mreže "BH Telecoma", te radove izvršiti isključivo na HSSS WLAN Core platformi u mreži "BH Mobile", pri tome ne narušavajući postojeće funkcionalnosti i topologiju mreže.

 

Autorizacija:

Uz pismo namjere, potrebno je dostaviti original ovlaštenja (autorizacije) od strane proizvođača opreme "Wave-tech" za nuđenje predmetnih roba i usluga. Pismo autorizacije mora biti originalno, na memorandumu proizvođača i potpisano od ovlaštene osobe.

 

Podnošenje pisma namjere:

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu: "BH Telecom" d.d. Sarajevo - Direkcija "BH Mobile" Obala Kulina Bana 8, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina sa naznakom: Prijava na javni poziv proizvođaču!distributerima robe i usluga u okviru projekta koji se odnosi na HSSS WLAN Core BH Mobile - integracije i unapređenja u 2014. godini - ne otvaraj!

 

Ostalo:

"BH Telecom" po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

"BH Telecom" zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja. Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: