Javni poziv potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršrti isporuku robe, pružiti usluge i izvršiti radove u okviru projekta koji se odnosi na Upgrade eVaucher sistema

Izvor: Oslobođenje, 08.04.2014.

BH TELECOM d.d. SARAJEVO,

Obala Kulina bana 8

 

JAVNI POZIV

potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršrti isporuku robe, pružiti usluge i izvršiti radove u okviru projekta koji se odnosi na "Upgrade eVaucher sistema"

 

Predmet javnog poziva:

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere, u vezi sa isporukom robe i pružanjem usluga u okviru projekta koji se odnosi na upgrade eVaucher sistema u mreži BH Mobile. Postojeći eVaucher sistem u BH Mobile mreži (sistem elektronske distribucije vouchera) Xrecharge 2.0, proizvođača QSS d.o.o Sarajevo, obezbjeđuje kompletnu podršku poslovnom procesu upravljanja, kontrole, distribucije i prodaje elektronskih vouchera.

Cilj predmetnih radova je:

• upgrade/unapredenje HW platfrorme eVoucher sistema što uključuje i: implementaciju dodatnih funkcionalnosti i unapređenje postojeće aplikacije e-voucher sistema, imiplementaciju Disaster Recovery rješenja, integraciju Xrecharge sistema sa Platformom za mobilno oglašavanje;

• integracija Xrecharge sistema na c@oUnified sistem putem SOAP interfacea i integracija za Payment/recharging usluge

Potencijalni ponudači kroz ponuđeno rješenje moraju poštovati sve specifičnosti postojeće mreže BH Telecoma, u potpunosti prilagoditi ponudeno rješenje postojećem stanju mreže BH Telecoma, te radove izvršiti isključivo na eVaucher sistemu, pri tome ne narušavajući postojeće funkcionalnosti i topologiju mreže.

Autorizacija:

Uz pismo namjere, potrebno je dostaviti original ovlaštenja (autorizacije) od strane proizvođača opreme QSS d.o.o Sarajevo za nuđenje predmetnih roba i usluga u okviru projekta BH Telecoma u 2014. godini koji se odnosi na "Upgrade eVaucher sistema". Pismo autorizacije mora biti originalno, na memorandumu proizvođača, ovjereno pečatom i potpisano od ovlaštene osobe.

Podnošenje pisma namjere:

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Direkcija BH Mobile

Branilaca Sarajeva 20/II

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina,

sa naznakom: Prijava na Javni poziv proizvođaču/distributerima robe i pružanja usiuga u okviru projekta koji se odnosi na "Upgrade eVaucher sistema" - Ne otvaraj!

Ostalo:

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja. Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: