Javni poziv udrugama poljoprivrednih proizvođača za sufinanciranje Projekata instaliranja solarnih panela na štalskim objektima na području Hercegbosanske županije

Datum objave: 17.10.2016. 16:21 / Izvor: Akta.ba, 17.10.2016.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA GLAMOČ

 

Broj: 08-02-24-3029/16

Dana: 17. listopada 2016.

 

Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u F BiH (''Službene novine F BiH'', broj. 35/05 ) i točke IV 7. Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji" utvrđenih proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu, broj: 08-01-02¬1877/16 od 6. 10. 2016. godine, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

Udrugama poljoprivrednih proizvođača za sufinanciranje

Projekata instaliranja solarnih panela na štalskim objektima na području Hercegbosanske županije

 

I. PREDMET POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje prijava Udruga poljoprivrednih proizvođača za sufinanciranje Projekata instaliranja solarnih panela na štalskim objektima smještenim na području Hercegbosanske županije sukladno točki IV 7. Programu utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji" utvrđenih proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu kojim je predviđena pomoć udrugama poljoprivrednih proizvođača za instaliranje solarnih panela na štalskim objektima za smještaj ovaca, koza i goveda za njihove članove koji nemaju osiguran priključak električne energije.

 

II. KORISNICI SREDSTAVA - KRITERIJI ZA ODABIR

Pravo na podnošenje prijave na Javni poziv imaju registrirane udruge poljoprivrednih proizvođača za svoje članove koji imaju prebivalište na području Hercegbosanske županije, a kojinemaju osiguran priključak električne energije na štalskim objektima za smještaj ovaca, koza i goveda.

 

III. VRIJEDNOST JAVNOG POZIVA

Za sufinanciranje projekata u okviru ovog javnog Poziva osigurana su sredstva u Proračunu Hercegbosanske županije za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 32.000,00 KM.

Iznos sufinanciranja projekta iz ovog javnog poziva je80% troškova po objektu.

Korisnici sredstava dužni su osigurati 20% vlastitog ulaganja u projekt.

 

IV. DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

Prijave se dostavljaju u pisanoj formi i trebaju obvezno sadržavati:

1. Ispunjen, ovjeren i potpisanobrazac za prijavu (isti se može preuzeti na web stranici Vlade Hercegbosanske županije www.vladahbz.com ili u prostorijama Ministarstva);

2. Rješenje o registraciji udruge,

3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - ID broj,

4. Troškovnik s podacima o svim troškovima i izvorima prihoda,

5. Izjava podnositelja prijave da se članovi udruge kod kojih će se instalirati sustav solarnih panela obvezuju sufinancirati ostatak od 20 % projekta,

6. Izjava podnositelja prijave da članovi udruge kod kojih će se instalirati sustav solarnih panela nemaju osiguran priključak električne energije na štalskim objektima (ovce, koze i goveda),

7. Fotodokumentacija objekta na kojima će se instalirati sustav solarnih panela.

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu na Javni poziv moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Ministarstvo nema obvezu vraćanja dokumentacije pristigle na Javni poziv.

 

V. NAČIN PRIJAVE

Prijave se mogu dostaviti poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici ili osobnom dostavom preko pisarnice Vlade Hercegbosanske županije na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, ul. Stjepana II Kotromanića b.b. 80101 Livno

uz naznaku„Prijava za sufinanciranje Projekata instaliranja solarnih panela" - Ne otvaraj.

 

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijave je do 28. listopada 2016. godine.

Nepotpune prijave i prijave zaprimljene izvan roka za prijavu neće se razmatrati.

 

VII.  ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA

Pregled i utvrđivanje ispunjavanja uvjeta pristiglih prijava na javni poziv obavlja Povjerenstvo kojeg imenuje ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije. Odluku o odabiru prijavljenih projekata donosi ministar.

Sa udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Ministar će potpisati ugovor o sufinanciranju u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

 

VIII. OSTALE INFORMACIJE

Obrazac zahtjeva za prijavu će biti objavljen na web stranici Vlade Hercegbosanske županije www.vladahbz.com , te se isti može podići u prostorijama Ministarstva.

Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu - Sektor poljoprivrede ili na telefon 034/200-364, od 9-14 sati.

 

Ministar

Ivica Brešić, dipl.oec.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Obrazac.pdf
PODIJELI: