Javni poziv za dodjele sredstava malim i srednjim preduzećima (MSP) i preduzetnicima registrovanim na području opštine Srebrenica

Datum objave: 12.10.2020. 10:09 / Izvor: Akta.ba, 09.10.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SREBRENICA

NAČELNIK OPŠTINE

 

Srebrenica: 08.10.2020.godine B

roj: 01-014-541-JP/20

 

Na osnovu člana 82. Stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 97/16) i člana 57. Statuta opštine Srebrenica (Službeni glasnik opštine Srebrenica broj: 2/2018), Načelnik opštine Srebrenica objavljuje,

 

JAVNI POZIV

za dodjele sredstava malim i srednjim preduzećima ( MSP) i preduzetnicima registrovanim na području opštine Srebrenica

 

1.            PREDMET:

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podsticaj MSP-ima i preduzetnicima registrovanim na području opštine Srebrenica kao podrška za novo zapošljavanje , samozapošljavanje u 2020. godini i retroaktivno zapošljavanje u periodu vanredne situacije izazvanog pandemijom virusa"Covid-19".

 

2.            NAMJENA SREDSTAVA:

Podrška MSP-ima i preduzetnicima na području opštine Srebrenica za novo zapošljavanje slabo upošljivih kategorija stanovništva (mladih, žena, djece poginulih boraca VRS i RVI i nezaposlenih demobilisanih boraca VRS) koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih u filijali ZZZRS u Srebrenici, fizičkim licima za samozapošljavanje u 2020. godini i retroaktivno zapošljavanje u periodu vanrednog stanja.

 

3.            USLOVI:

3.1.        Novo zapošljavanje

-              Da je MSP registrovano prije 01.07.2020.godine,

-              Da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, Da redovno izmiruje komunalne usluge (voda,kanalizacija,smeće)

-              Da je lice za koje se traži podrška na evidenciji Zavoda za zapošljavanje-Biro Srebrenica, evidentirano prije 01.07.2020. godine.

-              Da od 01.01.2020. godine nisu smanjili broj zaposlenih,

-              Da nad njima nije pokrenut ili otvoren stečajni odnosno likvidacioni postupak,

-              Poslodavcu koji je zaključio ugovor sa licem u trajanju od najmanje 12 mjeseci od dana dobijanja podrške, sredstva se dodjeljuju nakon dostavljanja dokaza (obrazac prijave radnika i ugovor o radu).

 

3.2.        Samozapošljavanje

-              Da je nezaposleno lice na evidenciji Zavoda za zapošljavanje-Biro Srebrenica evidentirano prije 01.07.2020. godine

-              Da će djelatnost obavljati najmanje 12 mjeseci nakon registracije (detalji će biti regulisani ugovorom)

-              Da je registrovano poslije 15.09.2020. godine ili će se registrovati do sklapanja ugovora.

-              Da pripada slaboupošljivim kategorijama stanovništva

-              Poslodavcu koji je zaključio ugovor sa licem u trajanju od najmanje 12 mjeseci od dana dobijanja podrške, sredstva se dodjeljuju nakon dostavljanja dokaza (obrazac prijave radnika i ugovor o radu).

 

3.3.        Zapošljavanje u periodu trajanja vanredne situacije

-              Da je MSP-preduzetnik registrovano prije 01.03.2020.godine ili da je zanatsko preduzetnička radnja registrovana u periodu od 16.03.2020 do 21.05.2020 god

-              Da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, Da redovno izmiruje komunalne usluge (voda,kanalizacija,smeće)

-              Da je lice za koje se traži podrška primljeno sa evidencije Zavoda za zapošljavanje-Biro Srebrenica, u periodu 16.03.2020 - 21.05.2020 godine.

-              Da od 01.01.2020. godine nisu smanjili broj zaposlenih ,

-              Da nad njima nije pokrenut ili otvoren stečajni odnosno likvidacioni postupak,

 

4.            POTREBNA DOKUMENTACIJA: 4.1. Novo zapošljavanje

-              Popunjen aplikacioni obrazac koji je potpisan i ovjeren pečatom MSP

-              Dokaz o registraciji preduzeća,

-              Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (PU Zvornik i UIO Tuzla ),

-              Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje-Biro Srebrenica o evidenciji lica koji će biti zaposleni.

-              Uvjerenje o broju zaposlenih radnika i izmirenim obavezama prema istim na dan podnošenja aplikacije,

-              Ovjerena i potpisana izjava da se ne vodi stečajni ili likvidacioni postupak,

-              Kopija Ugovora sa bankom o otvorenom transakcionom računu,

-              Kopija lične karte ovlaštenog lica MSP-a,

-              Potvrda o izmirenim komunalnim uslugama (voda ,kanalizacija,smeće-potvrdu izdaje KP"Polet")

 

4.2.        Samozapošljavanje

-              Popunjen aplikacioni obrazac

-              Ovjerena izjava da će registrovati djelatnost do potpisivanja ugovora, ili rješenje o registraciji ako je ista registrovana od 15.09.2020. godine.

-              Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje-Biro Srebrenica o evidenciji lica koje je ili će biti samozaposleno.

-              Kopija lične karte aplikanta-podnosioca zahtjeva i potvrda o prebivalištu,

-              Potvrda o izmirenim komunalnim uslugama (voda ,kanalizacija,smeće-potvrdu izdaje KP"Polet")

-              Kopija Ugovora sa bankom o otvorenom transakcionom računu, za registrovani biznis.

-              Dokaz o pripadnosti slabo upošljivoj kategoriji stanovništva.

 

4.3.        Retroaktivno zapošljavanje u periodu vanredne situacije

-              Popunjen aplikacioni obrazac koji je potpisan i ovjeren pečatom MSP

-              Dokaz o registraciji preduzeća,

-              Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (PU Zvornik i UIO Tuzla ),

-              Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje-Biro Srebrenica o evidenciji lica koji su zaposleni.

-              Uvjerenje o broju zaposlenih radnika i izmirenim obavezama prema istim na dan podnošenja aplikacije

-              Kopija obrasca PD3100,Ugoor o radu za zaposlena lica u periodu 16.03.-21.05.2020 god,

-              Ovjerena i potpisana izjava da se ne vodi stečajni ili likvidacioni postupak,

-              Kopija Ugovora sa bankom o otvorenom transakcionom računu,

-              Kopija lične karte ovlaštenog lica MSP-a-preduzetnika,

-              Potvrda o izmirenim komunalnim uslugama (voda ,kanalizacija,smeće-potvrdu izdaje KP"Polet") DOKUMENTACIJA NE SMIJE BITI STARIJA OD MJESEC OD DANA RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA

 

NAPOMENA:

•            Sredstva za ovaj vid podsticaja u iznosu od 130.000 KM biće raspoređena korisnicima u skladu sa Odlukom JU"Zavoda za zapošljavanje „Republike Srpske Pale br:02.07.6/0601-59-2/20 od 16.09.2020 godine,o odobravanju sredstava po Programu podrške partnerstvu u realizaciji aktivnih politika zapošljavanja i samozapošljavanja sa lokalnim zajednicama-udruživanje sredstava za zapošljavanje odnosno Akcionim Planom za zapošljavanje opštine Srebrenica u 2020 godini te Pravilnikom o uslovima i načinu dodjele sredstava malim i srednjim preduzećima ( MSP) i preduzetnicima registrovanim na području opštine Srebrenica u 2020 godini.

•             Sredstva će biti plasirana sa budžetske stavke opštine Srebrenica „Podrška MSP "

•             Sa svim korisnicima biće sklopljeni pojedinačni ugovori koji će preciznije definisati preuzete obaveze, dinamiku isplate, kontrola utroška sredstava i dr.

•             MSP i preduzetnici koji su ranije zloupotrijebili ili nenemjenski utrošili sredstva koja su im dodijeljena od strane opštine Srebrenica neće biti podržani po ovom Javnom pozivu;

 

5. NAČIN I ROK PODNOŠENJA APLIKACIJA

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, na adresu: Opština Srebrenica (Šalter sala), ili preporučeno poštom sa naznakom "Ne otvaraj" - po javnom pozivu, „za podršku MSP i preduzetnicima registrovanim na području opštine Srebrenica".

Neblagovremeno predate aplikacije neće biti predmet razmatranja.

 

6 RAZMATRANJE ZAHTJEVA

Prijedlog korisnika finansijskih sredstava vrši Komisija, koju formira Načelnik opštine, na uskladu sa Javnim pozivom.

SPISAK KORISNIKA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE BIĆE OBJAVLJEN NA OGLASNOJ TABLI I WEB STRANICI OPŠTINE SREBRENICA NAKON SPROVEDENE PROCEDURE PO JAVNOM POZIVU;

INFORMACIJE:

Sve ostale dodatne informacije mogu se dobiti u opštini Srebrenica ulica Srebreničkog odreda bb, kancelarije broj 16 i 18 ili na telefonske brojeve 056/445-504 , 445-519

 

Javni poziv biće objavljen na web stranice opštine Srebrenica: www.srebrenica.gov.ba,i na oglasnoj tabli opštine.

 

Načelnik opštine Mladen Grujičić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: