Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za rad udruženja i organizacija civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata

Izvor: Glas Srpske, 08.05.2014.

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

MINISTARSTVO UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Broj: 10.3-04-68/14

Dana: 5. maj 2014. godine

Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2014. godinu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 107/13), i člana 82. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 74/10 i 86/10), ministar uprave i lokalne samouprave objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu novčane pomoći za rad udruženja i organizacija civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Dodjela sredstava sa budžetske pozicije 415200 - Tekući grantovi za rad udruženja i organizacija civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata.
 

2. PRAVO UČESTVOVANjA
Pravo učestvovanja imaju udruženja i fondacije registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 52/01 i 42/05), koja se bave traženjem nestalih lica i zastupaju interese civilnih žrtava rata.
 

3. RAZMATRANjE PODNESENIH ZAHTJEVA
Podnesene zahtjeve razmatra Komisija Ministarstva uprave i lokalne samouprave, imenovana u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za dodjelu novčane pomoći udruženjima od javnog interesa, ostalim udruženjima i fondacijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 47/11).
Prilikom razmatranja podnesenih zahtjeva vrednovaće se:
1. Kvalitet dostavljenog projekta/programa i efekti koji se očekuju,
2. Realizovani projekti/programi u protekle tri godine (ukoliko je udruženje, odnosno fondacija registrovano u skladu sa zakonom za period kraći od tri godine, realizovani projekat / program dostavlja za period od registracije),
3. Broj građana koji su obuhvaćeni projektom / programom (djeca, mladi, lica sa invaliditetom i sl.),
4. Značaj koji projekat/program ima za razvoj civilnog društva i socijalne inkluzije i
5. Preporuka republičkih organa uprave ili jedinice lokalne samouprave ostvarivanju projekta/programa.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz zahtjev za dodjelu sredstava, neophodno je podnijeti i sljedeću dokumentaciju:
1. Rješenje o registraciji i statusu podnosioca zahtjeva,
2. Potvrda o poreskoj registraciji (JIB),
3. Ugovor sa bankom o otvaranju transakcionog računa,
4. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2013. godinu,
5. Finansijski izvještaj za 2013. godinu.
6. Dokaz o realizovanim projektima/prbgramima u protekle tri godine,
7. Izvještaj o namjenskom trošenju novčane pomoći dodijeljene u 2013. godini sa kompletnom dokumentacijom,. odnosno izvještaj o namjenskom trošenju posljednje dodijeljene novčane pomoći sa budžetske pozicije 415200 - Tekući grantovi za rad udruženja i organizacija civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata,
6. Finansijski plan rada zasnovan na bazi projekta / programa sa izvorima prihoda i očekivanim rashodima za 2014. godinu,
9. Preporuke republičkih organa uprave i drugih institucija,
10. Broj građana koji su obuhvađeni projektom/programom (djeca, mladi, lica sa invaliditetom i sl.) i
11. Obrazloženje doprinosa projekata/programa razvoju civilnog društva i socijalne inkluzije.
Sva dokumentacija mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj kopiji.

5. ROK ZA POLNOŠENjE ZAHTJEVA
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

6. ADRESA NA KOJU SE PODNOSE ZAHTJEVI:
Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Trg Republike Srpske broj 1, 78000 Banjaluka, sa naznakom: "Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za rad udruženja i organizacija civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata."

 

Ministar

Lejla Rešić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: