Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju projekta Centar za rani rast i razvoj

Datum objave: 10.09.2016. 09:27 / Izvor: Oslobođenje, 10.09.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

Općina Novi Grad Sarajevo

Općinski Načelnik

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06), član 75. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo ("SI. novine Kantona Sarajevo"- prečišćeni tekst, broj 30/09), Odluke o izvršavanju budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2016. godinu ("SI. novine Kantona Sarajevo", broj 50/14) i Strateškog programa za mlade, općinski načelnik Općine Novi Grad Sarajevo raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za dodjelu sredstava za realizaciju projekta

"Centar za rani rast i razvoj"

 

A) Pravo učešća na javnom oglasu imaju nevladine i neprofitne organizacije koje djeluju na području općine Novi Grad Sarajevo za realizaciju projekta:

- Centar za rani rast i razvoj.

 

B) Nevladine i neprofitne organizacije koje apliciraju sa projektom moraju zadovoljiti opšte kriterije:

- da su osnovane i registrovane kod nadležnih institucija u Federaciji BiH (dokaz - rješenje o registraciji);

- da su vođene od državljana BiH (dokaz - uvjerenje o državljanstvu ili fco lične karte ovlaštene osobe u organizaciji);

- da svoje aktivnosti razvijaju na području općine Novi Grad Sarajevo, što dokazuju kroz program rada organizacije (dokaz - Program rada organizacije za 2016. godinu);

- da se projekat odnosi na oblast iz javnog oglasa (dokaz - Statut organizacije);

- da je projekat namijenjen građanima Općine Novi Grad Sarajevo, što se jasno vidi iz projektnog prijedloga (dokaz - prijedlog projekta);

- da nije ogranak bilo koje političke partije, niti je uključen u bilo kakvu aktivnost u ime političke partije (dokaz - Izjava data od ovlaštene osobe u organizaciji);

- organi državne vlati ne mogu biti finansirani kao nosioci projekta, ali je moguće njihovo učešće u izvođenju samog projekta u smislu pružanja podrške projektu;

- odabir korisnika Centra biće urađen na osnovu definisanih kriterija, u saradnji sa resornim općinskim službama;

- pored utvrđenih kriterija, Komisija imenovana od općinskog načelnika može utvrditi i dopunske kriterije koji su u saglasnosti sa prethodno utvrđenim kriterijima.

 

C) Posebni uslovi za projekat:

- iskustvo organizacije u implementaciji Projekta sa integrisanim pristupom zdravstvene i socijalne zaštite i obrazovanja;

- iskustvo u saradnji sa evropskim i svjetskim organizacijama slične programske orijentacije na realizaciji zajedničkih projekata, te obezbjeđenje i transporta, tehničke i personalne participacije u realizaciji zajedničkih projekata pomoći u BiH;

- najmanje pet godina iskustva u obezbjeđivanju psiho-socijalne podrške djeci i roditeljima putem grupnog i individualnog rada;

- najmanje pet godina iskustva u edukaciji roditelja o odgovornom roditeljstvu i roditeljskim vještinama;

- najmanje pet godina iskustva u edukaciji djece predškolskog uzrasta;

- najmanje pet godina iskustva u radu sa djecom i roditeljima iz ranjivih i ugroženih porodica;

- programe u okviru Centra će implementirati osobe educirane i certificirane za definisane aktivnosti;

- obezbijeđen prostor za realizaciju projekta (dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu);

- dokaz o dugoročnoj samoodrživosti unutar NVO-a.

 

D) Zahtjevi pojavnom oglasu mogu se podnijeti u roku od osam dana od dana objavljivanja javnog oglasa u sredstvima informisanja. Zahtjevi se podnose na info-šalteru Općine Novi Grad Sarajevo isključivo putem aplikacionog obrasca. Aplikacioni obrazac i uputstvo za apliciranje se mogu preuzeti u sobi 316/III, kontakt-osoba Amra Hašimbegović.

 

E) Općinski načelnik Općine Novi Grad Sarajevo donijeće odluku o finansiranju projekta najkasnije u roku od 10 dana po zaključenju javnog oglasa, a na prijedlog Komisije imenovane od općinskog načelnika. O rezultatima odlučivanja po podnesenim aplikacijama učesnici će biti obaviješteni pisanim putem, nakon čega će se zaključiti ugovori sa organizacijom čiji je projekat odobren za finansiranje.

 

Zahtjevi se primaju u zapečaćenim kovertama.

 

Kontakt-osoba: Tajib Delalić, pomoćnik općinskog načelnika Službe za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo (033/291-110).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: