Javni poziv za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne na lokalitetu Ušće Babine rijeke u rijeku Bosnu u Zenici

Datum objave: 08.09.2016. 09:29 / Izvor: Oslobođenje, 08.09.2016.

Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka ("Službene novine Federacije BiH", broj 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeke Bosne, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE BOSNE

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala i vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne na lokalitetu Ušće Babine rijeke u rijeku Bosnu. Na navedenom lokalitetu predviđen je obim potrebnih radova:

- Ušće Babine rijeke u rijeku Bosnu u Zenici - 1.800 m3

- razlog vađenja materijala je: obezbjeđenje proticajnog profila, sprečavanje neželjenog meandriranja rijeke Bosne sa erozionim procesima na obalama i preduzimanje preventivnih mjera zaštite od poplava.

Predviđeni rok početka vađenja materijala: po potpisu ugovora

Predviđeni rok završetka vađenja materijala: 31. 7. 2017. godine

Uslovi tehničke osposobljenosti izvođača radova su:

Bager utovarivač             1 komad

Kiper kamion                   1 komad

Podaci o izdatoj prethodnoj vodnoj saglasnosti: UP-I/25- 1 - 40-473 -5 /16od31. 8. 2016. godine

 

2. USLOVI UČEŠĆA

a. Ponuđač uz svoju ponudu treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

i. Naziv i tačnu adresu ponuđača

ii. Ovjeren izvod iz sudskog registra sa prilozima iz kojih se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje predmetnih radova

iii. Uvjerenje o izmirenim poreskim direktnim i indirektnim obavezama sa stanjem uplata ne starijim od tri mjeseca od dana otvaranja ponuda

b. Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da isptinjavaju uslove tražene javnim pozivom za dostavu ponuda - Uslovi tehničke osposobljenosti izvođača radova

c. Podugovaranje nije dozvoljeno.

 

3. DOSTAVLJANJE PONUDA

a.   Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu:

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo, ul. Hamdije Ćemerlića 39a.

Original ponude treba biti otkucan ili napisan neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

b. Ponuđač dostavlja ponudu u originalu na kojoj će jasno pisati: «ORlGINAL PONUDA». Originali ponude trebaju biti zapečaćeni u neprovidnoj koverti, sapečatom ili potpisom ponuđača, imenom i adresom ponuđača, na kojoj će stajati:

"PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALAIZ RIJEKE BOSNE"

- ne otvarati -

c. Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Agencija za vodno područje rijeke Save mora biti obaviještena u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponuda prije isteka roka za podnošenje ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: «IZMJENE PONUDE» ili «POVLAČENJE PONUDE».

d. Rok za dostavljanje ponuda:

- Krajnji rok za dostavljanje ponuda ističe 21. 9. 2016. u 10.30 sati.

- Otvaranje ponuda će biti u 21. 9. 2016. u 11 sati.

- Pozivaju se ovlašteni predstavnici ponuđača da prisustvuju javnom otvaranju ponuda, koje će se obaviti 21. 9. 2016. godineu 11 sati u Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo ul. Hamdije Čemerlića br. 39a / VIII sprat, velika sala.

 

4. KRITERIJI ZA DODJELU PRAVA ZA VAĐENJE MATERIJALA (UGOVOR)

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija, najvećeg iznosa ponuđene - posebne vodne naknade (PVN) za vađenje materijala iz vodotoka, iz člana 170. stav 4. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), koji se plaća po m3 izvađenog materijala, tehnički zadovoljavajuće ponude. Visina ponuđene posebne vodne naknade (PVN) za vađenje materijala iz vodotoka ne može biti niža od 1,5 KM/m3 izvađenog materijala.

Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu. O cijeni se neće pregovarati.

 

5. OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA PRIJE POČETKA RADOVA

Prije vađenja materijala, izvođač radova je dužan:

a. Pribaviti vodnu saglasnost,

b. Osigurati izradu elaborata - dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti u skladu sa odgovarajućom odredbama Zakona o vodama i propisa iz člana 107. Zakona o vodama,

c. Osigurati geodetske tačke početnog snimanja za kontrolu promjena nivelete korita i količina izvađenog materijala, i

d. Riješiti pitanje imovinskopravnih odnosa pristupnog puta do lokacije vađenja materijala iz vodotoka i lokacije deponovanja izvađenog materijala.

e. Ukoliko prvorangirani ponuđač prethodna pitanja ne riješi do predviđenog roka početka vađenja materijala, pravo na vađenje materijala dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču.

 

6. OSTALE ODREDBE

a. Odluku o odabiru najpovoljnije prijave svi ponuđači će dobiti, u svakom slučaju, najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja prispjelih prijava.

b. U slučaju da dvije ili više prijava imaju isti ponuđeni iznos, ugovor se zaključuje sa ponuđačem čija prijava je ranije zaprimljena.

c. U slučaju da je nadležni organ u toku postupka nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti prigovor nadležnom organu, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke.

d. O prigovoru rješava direktor Agencije za vodno podmčje rijeke Save Sarajevo, u roku od 8 (osam) dana.

e. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

f. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/726-401 (Sektor za realizaciju projekata).

 

OBRAZAC PRIJAVE PONUĐAČA

Vađenje materijala i vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne na lokalitetu Ušće Babine rijeke u rijeku Bosnu

Naziv ponuđača______________              

Ponuda br. __________________       

Redni broj

Opis stavke

Visina PVN / m3

1

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

 

Slovima___________________

Potpis dobavljača___________

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: