Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata povodom obilježavanja Dječije nedjelje u Zeničko-dobojskom kantonu u 2016. godini

Datum objave: 18.08.2016. 10:30 / Izvor: Dnevni Avaz, 18.08.2016.

Na osnovu člana 32. Zakona o izvršavanju Budžeta za 2016. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 02/16) i člana 137. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kanton („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 13/07, 13/11, 03/15 i 02/16), Zeničko-dobojski kanton - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za finansiranje i sufinansiranje projekata povodom obilježavanja „Dječije nedjelje" u Zeničko-dobojskom kantonu u 2016. godini

 

I. Predmet javnog poziva

Javnim poziyom prikupljaju se prijedlozi projekata radi dodjele sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata za obilježavanje „Dječije nedjelje" u 2016. godini, a u svrhu preduzimanja mjera i akcija za unapređenje socijalne zaštite i brige o djeci na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

II. Pravo učešća

Pravo na dodjelu sredstava imaju: jedinice lokalne samouprave, ustanove socijalne i dječije zaštite i •udruženja (u daljem tekstu: Korisnici) koje imaju sjedište, te djeluju i/ili realizuju projekte usmjerene na unapređenje socijalne zaštite i brige o djeci na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

III. Namjena

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti Korisnici čiji se projektni prijedlozi odnose na:

1. pružanje podrške porodicama sa djecom (sa naglaskom na djecu bez roditeljskog staranja i porodice u riziku od razdvajanja, djecu ometenu u fizičkom i/ili psihičkom razvoju, višečlane porodice sa djecom i dr. marginalizovane grupe djece) koje se nalaze u stanju socijalne potrebe; '

2. promotivne, edukativno-zabavne i dr. aktivnosti o značaju primjene Konvencije o pravima djeteta.

 

IV. Potrebna dokumentacija za učešće na Javnom pozivu

Korisnik je u obavezi dostaviti popunjen Prijavni obrazac u kojem se potražuje i sljedeća prateća dokumentacija:

•  Rješenje o upisu u registar pravnih lica kod nadležnog organa - ovjerena kopija;

• Identifikacioni broj - ovjerena kopija;

• Bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu - ovjerena kopija;

•  Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama izdato od strane nadležne poreske uprave;

• Ovjereni bankovni račun uz potvrdu o solventnosti računa;

• Dokaz o visini finansijskog učešća u realizaciji projekta, iz vlastitih sredstava ili drugih izvora finansiranja;

•  Ovjeren i potpisan Sporazum o partnerstvu od strane svih partnerskih institucija/ustanova ili nevladinih organizacija, ukoliko će se projekat realizovati u saradnji sa više učesnika;

• Popunjeni prijavni obrazac, ovjeren i potpisan od strane Korisnika.

Vremenski rok trajanja projekta je predviđen za period od 01.10.2016. godine do 31.12.2016. godine.

NAPOMENA:

Prijavni obrazac koji nije popunjen u skladu sa Javnim pozivom i smjernicama iz prijavnog obrasca, smatrat će se kao nepotpun i neće biti uzet u razmatranje.

 

V. Kriteriji za ocjenu programa

Opravdanost i prihvatljivost za finansiranje ili sufinansiranje projekata podnosioca cijenit će se u skladu sa Pravilnikom za finansiranje i sufinansiranje projekata povodom obilježavanja „Dječije nedjelje" u Zeničko-dobojskom kantonu u 2016. godini, na osnovu sljedećih kriterija:

• Doprinosa projekta ostvarenju namjene obilježavanja „Dječije nedelje";

• Unapređenja usluga socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom na području Zeničko-dobojskog kantona;

• Potvrde Korisnika o sufinansiranju projekta iz sopstvenih ili drugih izvora;

• Sporazuma o partnerstvu sa jasno određenim odgovornostima partnerskih organizacija ili ustanova u toku realizacije projekta;

• Saradnje sa drugim institucijama/ustanovama i nevladinim organizacijama na realizaciji projekata;

• Obezbijeđenosti ekonomičnosti projekta;

•  Ažurnosti i kvaliteti izvještavanja za ranije podržane projekte iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u 2015. godini.

Sredstva neće biti odobrena za:

1. prijave Korisnika koji su imali finansijsku podršku iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u 2015. godini, a koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava;

2. prijave Korisnika koji nisu prilagodili vremenski period realizacije prijedloga projekta u skladu sa uvjetima iz ovog Javnog poziva i prijavnog obrasca;

3. projekte čija se realizacija planira izvan Zeničko-dobojskog kantona ili je usmjerena na zadovoljavanje ličnih interesa pojedinaca;

4. kupovinu opreme koja nije neophodna za realizaciju projektnih aktivnosti;

5. retroaktivno finansiranje već realizovanih aktivnosti.

 

VI. Podnošenje projekata

Prijava na Javni poziv, tj. popunjen prijavni obrazac i prateća dokumentacija, dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, na adresu:

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ul. Kučukovići br. 2,72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Sa obaveznom naznakom: „Ne otvarati - Prijava na Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata povodom obilježavanja „Dječije nedjelje" u Zeničko-dobojskom kantonu u 2016. godini".

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, od dana objavljivanja ovog Javnog poziva na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.bal i dnevnim novinama „Dnevni avaz". Prijavni obrazac se može preuzeti na www.zdk.ba.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Odluka o odabranim projektima objavit će se na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba).

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu, mogu se dobiti u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona ili putem telefona 032/460 688.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: