Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije - Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima

Datum objave: 24.09.2021. 08:59 / Izvor: Večernji List, 24.09.2021.

Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03,38/05,2/06 i 8/06), te tačke 8. Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzečima i poduzetnicima"(„Službene novine Federacije BiH", broj 75/21), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU

FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE „TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEČIMA I PODUZETNICIMA"

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu finansijske pomoći, u skladu sa Programom utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije privatnim preduzečima i poduzetnicima" (u daljem tekstu: Program) („Službene novine Federacije BiH" broj 75/21).

 

II. KORISNIK FINANSIJSKE POMOĆI Korisnik finansijske pomoći može biti privredno društvo koje kumulativno ispunjava sljedeće kriterije:

1.da je privredno društvo osnovano po Zakonu o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH", broj 81/15)

2. da je privredno društvo sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine,

3. da je privatno privredno društvo (privredno društvo u kojem privatno/a lice/a ima/ju udio u vlasništvu u iznosu, najmanje, 50% plus jedna dionica),

4. da je privredno društvo kome je prema Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 (u daljem tekstu: KD BiH 2010) glavna šifra djelatnosti dodijeljena od nadležnog Zavoda za statistiku, iz područja C - Prerađivačka industrija, izuzev oblasti:

  • 10 (Proizvodnja prehrambenih proizvoda);
  • 11 (Proizvodnja pića);
  • 12 (Proizvodnja duhanskih proizvoda)

(napominjemo da oblast 33 - Popravak i instaliranje mašina i opreme isključuje: čišćenje industrijskih mašina,popravak i održavanje računara i komunikacijske opreme.popravak i održavanje kućanskih proizvoda),

5. da nema neizmirenih obaveza po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

Neprihvatljivim korisnikom finansijske pomoći smatra se privredno društvo:

a)            koje je u stečaju ili nad kojim je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

b)           kojem je upućen zahtjev, odnosno nalog za povrat dodijejenih budžetskih sredstava iz prethodnog perioda, a koji do dana podnošenja zahtjeva nije realiziran;

c)            koje je nakon 30.06.2021. godine isplatilo dividendu/dobit iz prethodnih godina, osim ako je dividenda isplaćena u obliku dionica korisnika pomoći;

d)           koje ima dospjele, a neizmirene obaveze po osnovu doprinosa, direktnih i indirektnih poreza, a za koje nisu zaključeni sporazumi o obročnom plaćanju duga i/ili koje uredno ne izmiruje dospjele obaveze po zaključenom sporazumu sa danom podnošenja zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći;

e)           čiji je glavni račun, na koji im se finansijska pomoć isplaćuje, na dan podnošenja zahtjeva blokiran radi provedbe izvršenja na novčanim sredstvima;

f)            sa većinskim državnim kapitalom i javno preduzeće na bilo kojem nivou u Federaciji BiH;

g)            kojem je dodijeljena finansijska pomoć po Uredbi o inter-ventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemi-je COVID-19 za 2020. godinu („Službene novine Federacije BiH", broj 74/20).

 

III. CILJ DODJELE SREDSTAVA

Cilj dodjele finansijske pomoći po ovom Javnom pozivu je da se u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom virusa COVID -19, obezbijedi podrška privrednim društvima za očuvanje radnih mjesta.

Finansijska pomoć predstavlja dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava privrednim društvima sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine u okolnostima izazvanim pandemijom COVID - 19, koja se uplaćuju na račun korisnika finansijske pomoći u skladu sa kriterijima iz ovog Javnog poziva.

Finansijska pomoć se može koristiti isključivo za isplate minimalnih plaća sa svim pripadajućim porezima i doprinosima za period od 01.06.2021. godine do 31.12.2021.godine. Korisnici finansijske pomoći ne mogu smanjiti broj radnika/zaposlenika u periodu od 31.08.2021. do 28.02.2022. godine, izuzev ako se smanjenje radnika desilo zbog „više sile" (usljed smrti radnika, jednostranog raskida ugovora o radu od strane radnika, odlaska u penziju radnika i/ili isteka ugovora o radu na određeno vrijeme). Ako se smanjenje radnika desilo iz ovih navedenih razloga, sma-traće se da se promjena u broju radnika desila opravdano, ali je potrebno dostaviti materijalni dokaz o istom.

 

IV. KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA Osnovni kriteriji za izbor korisnika po ovom Javnom pozivu za dodjelu finansijske pomoći su sljedeći:

1.            da je privredno društvo ostvarilo pad ukupnog prihoda od najmanje 10% za period 01.01.2020.-31.12.2020. godine u odnosu na ukupni prihod ostvaren za period 01.01.2019.-31.12.2019. godine

ili

da je izvoznik, što znači da je privredno društvo ostvarilo izvoz (prihodi od prodaje roba i učinaka na stranom tržištu) preko 30% od ukupnog prihoda ostvarenog u 2020. godini za koju su dostupni službeni godišnji finansijski izvještaji društva

2.            Za privredna društva koja posluju kraće od 12 mjeseci u 2019. godini potrebno je dostaviti i dokumentaciju o ukupnom prihodu u 2020. godini za isti vremenski period za koji su dostavljeni podaci za 2019. godinu, kako bi bili uporedivi, odnosno kako bi se dokazao ostvaren pad ukupnog prihoda za određeni period, u iznosu od 10% i više. Dokument treba biti ovjeren i potpisan od ovlaštenog lica privrednog društva.

 

V. SREDSTVA PREDVIĐENA ZA DODJELU

Ukupna raspoloživa finansijska sredstva za provođenje ovog Javnog poziva iznose 30.000.000,00 KM. Navedena sredstva su arant sredstva Federalnog ministarstva energije, rudarstva i indus-(u daljem tekstu: Ministarstvo) i dodjeljuju se po ovom Javnom pozivu formalno ispravnim privrednim društvima, minimalan iznos finansijske pomoći koji se može dodijeliti jedotsniku, po ovom Javnom pozivu, ne može preći iznos od 700.000,00 KM.

Visina iznosa koji se dodjeljuje kao finansijska pomoć privrednom društvu, izračunava se u odnosu na broj radnika u privrednom društvu (ukoliko privredno društvo ima podružnice, za izračunavanje ukupnog broja radnika u privrednom društvu u obzir se uzimaju radnici matičnog privrednog društva i radnici podružnica na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine) na dan 31.08.2021. godine. Zatim se izračuna ukupan broj radnika koji su na dan 31.08.2021. godine zaposleni u privrednim društvima čiji su zahtjevi proglašeni formalno ispravnim zahtjevima. Raspoloživi iznos sredstava se podijeli sa dobivenim ukupnim brojem radnika, te se tako dobije iznos sredstava koji treba odobriti po jednom radniku. Dobiveni iznos sredstava po jednom radniku množi se sa brojem radnika u privrednom društvu i dobija se iznos finansijske pomoći za dodjelu privrednom društvu.

Ukoliko se prilikom izračunavanja utvrdi da je izračunati iznos za dodjelu privrednom društvu veći od maksimalno dozvoljenog iznosa, odnosno veći od 700.000,00 KM, privrednom društvu se dodjeljuje iznos finansijske pomoći od 700.000,00 KM. Višak sredstava preko 700.000,00 KM se vraća u ukupnu preostalu sumu novca za raspodjelu, dijeli na preostali ukupan broj radnika i po već utvrđenom načinu izračuna dodjeljuje pojedinim privrednim društvima. Ovaj postupak će se ponoviti svaki put ukoliko se desi da na osnovu utvrđenog izračuna, pojedino privredno društvo dobije iznos veći od 700.000,00 KM. Ovaj izračun se odnosi na sva privredna društva.

Preduzeća po ovome Programu mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava samo po jednom podnesenom zahtjevu

 

VI.TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Javni poziv će biti objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz" i „Večernji list" i „Službenim novinama Federacije BiH". Finansijska pomoć privrednim društvima se dodjeljuje do 31.12.2021. godine, a isplaćuje se najkasnije do 31.01.2022. godine.

 

VII. POTREBNA DOKUMENTACIJA PO JAVNOM POZIVU

Dokumentacija koju je potrebno priložiti za prijavu po ovom Javnom pozivu je sljedeća:

1. Zahtjev za dodjelu finansijske pomoći sa popisom dokumentacije koja se dostavlja po ovom Javnom pozivu (na memorandumu društva, kontakt telefon i službena e-mail adresa),

2. Aktuelni izvod iz sudskog registra (original koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći),

3. Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave - ID broj (ovjerena kopija sa ovjerom ne starijom od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći),

4. Uvjerenje o registraciji obveznika pioreza na dodatnu vrijednost - PDV broj (ovjerena kopija sa ovjerom ne starijom od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći),

5. Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema glavnoj šifri djelatnosti po KD BiH 2010 (ovjerena kopija sa ovjerom ne starijom od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći).

6. Uvjerenje/potvrdu nadležne organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda zaključno sa danom podnošenja zahtjeva prema Poreznoj upravi, ili ukoliko ih ima, da je sklopljen sporazum o obročnom plaćanju duga i da se uredno izmiruju dospjele obaveze,

7. Uvjerenje/potvrdu nadležne organizacione jedinice UIO da nema neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza zaključno sa danom podnošenja zahtjeva prema UIO ili ukoliko ih ima, da je sklopljen sporazum o obročnom plaćanju duga i da se uredno izmiruju dospjele obaveze,

8. Zvanični finansijski izvještaj za 2020. godinu i za 2019. godinu, koji se sastoji od Bilansa stanja i Bilansa uspjeha (kopija ovjerena pečatom privrednog društva) za privredna društva koja podnose zahtjev na osnovu pada ukupnog prihoda od 10% i više za period 01.01.2020.-31.12.2020. godine u odnosu na ukupan prihod ostvaren za period 01.01.2019.-31.12.2019. godine ili zvanični finansijski izvještaj za 2020. godinu, koji se sastoji od Bilansa stanja i Bilansa uspjeha (kopija ovjerena pečatom privrednog društva) za privredna društva koja su ostvarila izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u prethodnoj godini za koju su dostupni službeni godišnji finansijski izvještaji društva.

9. Izjavu, ovjerenu pečatom firme i potpisom ovlaštenog lica, da privredno društvo nije korisnik dodijeljenih budžetskih sredstava iz prethodnog perioda za koja je upućen nalog za povrat ili ukoliko jeste da je do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći realizovao isti (priložiti dokaz o povratu),

10. Izjavu, ovjerenu pečatom firme i potpisom ovlaštenog lica, da nakon 30.06.2021. godine nije isplaćena dividenda kroz dobit iz prethodnih godina, osim ako je dividenda isplaćena u obliku dionica korisnika pomoći,

11. Izjavu, ovjerenu pečatom firme i potpisom ovlaštenog lica, da je privredno društvo imalo pad ukupnog prihoda za period 01.01.2020 - 31.12.2020. godine u odnosu na ukupni prihod ostvaren za period 01.01.2019.- 31.12.2019. godine, sa izračunatim procentom. Za privredna društva koja posluju kraće od 12 mjeseci u 2019. godini potrebno je dostaviti analitičku karticu ukupnog prihoda u 2020. godini, za isti vremenski period za koji su dostavljeni podaci za 2019. godinu, kako bi bili uporedivi, odnosno kako bi se dokazao pad ukup-nog prihoda za određeni vremenski period od 10% i više, ili Izjavu ovjerenu pečatom firme i potpisom ovlaštenog lica da je privredno društvo ostvarilo izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u prethodnoj godini za koju su dostupni službeni godišnji finansijski izvještaji društva,

12. Izvještaj Centralne banke Bosne i Hercegovine kojim se dokazuje da glavni račun na koji se treba uplatiti finansijska pomoć, nije blokiran (navedeni Izvještaj koji se privrednom društvu dostavlja od strane Centralne banke BiH može biti i u elektronskoj formi, bez dodatne ovjere),

13. Lična karta i CIPS potvrda o prebivalištu lica ovlaštenog/ ih za zastupanje (za strane državljane, koji su ovlašteni za zastupanje i koji ne posjeduju ličnu kartu i CIPS potvrdu o prebivalištu, treba dostaviti ovjerenu kopiju pasoša sa naljepnicom za boravak i ovjerenu kopiju Rješenja o boravku izdatu od strane Službe za poslove sa strancima),

14. Spisak zaposlenika iz jedinstvenog sistema aktivnih osigu-ranika na dan 31.08.2021. godine, izdat od strane nadležne službe (original).

Svi traženi dokumenti trebaju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu grant sredstava, osim dokumenata za koje je izričito navedeno u kojoj formi se dostavljaju.

 

VIII. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Ministarstvo sa korisnikom finansijske pomoći zaključuje Ugovor o dodjeli finansijske pomoći kojim se ureduju međusobna prava i obaveze.

Ugovor obavezno sadrži sljedeće elemente:

a)            ukupan iznos, broj radnika i namjenu sredstava koja se dodjeljuju,

b)           dinamiku i načine doznačavanja sredstava,

c)            obavezu korisnika pomoći da će po zahtjevu Ministarstva u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva izvršiti povrat nezakonito odnosno nenamjenski utrošenih sredstava ili cjelokupan iznos dodijeljene finansijske pomoći u slučaju propuštanja korisnika finansijske pomoći da ispuni obaveze iz ugovora,

d)           obavezu korisnika pomoći o izdavanju vlastite mjenice „bez protesta" u svrhu osiguranja povrata neutrošenih ili nezakonito utrošenih sredstava odnosno nenamjenski utrošenih sredstava ili povrata cjelokupnog iznosa dodijeljene finansijske pomoći u slučaju propuštanja korisnika finansijske pomoći da ispuni obaveze iz ugovora.

Korisnik finansijske pomoći Ministarstvu podnosi izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava finansijske pomoći u skladu sa odredbama ugovora, najkasnije do 31.03.2022. godine. Neutrošena sredstva i/ili nezakonito odnosno nenamjenski utrošena sredstva korisnik finansijske pomoći je u obavezi vratiti u Budžet Federacije BiH (na Depozitni račun javnih prihoda Budžeta Federacije BiH) u roku od 15 dana od dana upućivanja zahtjeva/ instrukcije za povrat sredstava od strane Ministarstva odnosno nadležnog organa.

 

IX. PROVOĐENJE JAVNOG POZIVA

Zahtjev za dodjelu sredstava sa potrebnom dokumentacijom po Javnom pozivu, poredanom po tačkama Javnog poziva, podnosi se Ministarstvu, potpisan od strane ovlaštenog lica sa naznakom iz koje grane industrije se traže sredstva (Metalna, elektro i automobilska industrija; Industrija građevinskog materijala: Drvna, papirna i grafička industrija; Proizvodnja tekstila, kože i obuće. Hemijs-ka industrija i industrije gume i plastike, Namjenska industrija). Sva potrebna i tražena dokumentacija iz tačke VII. Javnog poziva, dostavlja se preporučeno poštom ili lično u zapečaćenoj, neprovid-noj koverti na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Mostar, Alekse Šantića b.b. 88 000 Mostar s naznakom: Ne otvarati - po Javnom pozivu za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzečima".

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv podnositelja zahtjeva, adresu i kontakt telefon i ovjeriti pečatom. Podnosilac zahtjeva može izmijeniti ili povući svoj zahtjev, a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije mora o tome biti obavješteno u pisanoj.formi. Izmjena ili povlačenje zahtjeva mora biti izvršena u skladu sa ovim poglavljem. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi obavještenje o izmjeni ili povlačenju zahtjeva treba pisati „IZMJENA ZAHTJEVA" ili „POVLAČENJE ZAHTJEVA". Povrat dokumentacije se vrši isključivo na pismeni zahtjev podnosioca.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje i proglasiće se formalno neispravnim prijavama.

Na osnovu provedenog Javnog poziva, Komisija za selekciju sačinjava preliminarnu listu korisnika za dodjelu finansijske pomoći i istu objavljuje na web stranici Ministarstva. Svi podnosioci zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći imaju mogućnost da u roku od 7 dana, od dana objavljivanja iste na web stranici, ulože pismeni prigovor ili primjedbe na istu. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je obavezno poduzeti sve potrebne aktivnosti za rješavanje prigovora u roku od 8 dana od dana prijema prigovora. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i nastavak provođenja postupka dodjele. Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, na prijedlog Komisije za selekciju, federalni ministar energije, rudarstva i industrije sačinjava Prijedlog odluke o dodjeli finansijske pomoći privrednim društvima i istu dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje.

Odluka sadrži: naziv i sjedište korisnika finansijske pomoći, kanton kojem pripada korisnik finansijske pomoći, šifru djelatnosti, broj radnika i iznos dodijeljenih sredstava na ime finansijske pomoći. Odluka se objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH" i na web stranici Ministarstva.

Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Javni poziv će biti objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz" i „Večernji list", „Službenim novinama Federacije BiH", kao i na web stranici Ministarstva: www.fmeri.gov.ba

 

Napomena: Sva komunikacija po ovom javnom pozivu sa potencijalnim korisnicima finansijske pomoći, obavaijati će se isključivo putem e-maila: sektor.industrije@fmeri.gov.ba

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: