Javni poziv za kandidovanje projekata-programa marka na marku iz oblasti infrastrukture na području Grada Živinice

Datum objave: 23.04.2021. 15:38 / Izvor: Akta.ba, 22.04.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD ŽIVINICE

GRADONAČELNIK

 

Broj: 01/2-04-89-385/21

Dana, 12.04.2021.godine

 

Na osnovu člana 38. Statuta Grada Živinice («Službeni glasnik Grada Živinice», broj: 4/12 od 10.04.2012.godine), a u skladu sa Budžeta Grada Živinice za period 01.01.2021.-31.12.2021.godine ("Službeni glasnik Grada Živinice" broj: 3 od 07.04.2021.godine), člana 42. Odluke o izvršenju budžeta Grada Živinice za 2021.godinu broj: broj: 06-04-1940/21 od 05.04.2021.godine,  Gradonačelnik  objavljuje :

 

JAVNI POZIV

za kandidovanje projekata-programa „marka na marku“ iz oblasti infrastrukture na 

području Grada Živinice

 

I

Raspisuje se Javni poziv za  kandidovanje projekata-programa,  iz oblasti infrastrukture na području Grada Živinice, po principu „marka na marku“, u skladu sa Budžetom Grada Živinice za 2021.godinu sa pozicije: „Podrška za investicione aktivnosti u MZ-a, M:M-infrastruktura“,  Ekonomski kod 821 600.

 

II

Pravo na sufinasiranje projekata-programa imaju sve mjesne zajednice, naseljena mjesta i grupe građana koji iskažu svoje ineterese putem interesnih zborova na području Grada Živinice, za realizaciju  projekata-programa iz sledećih oblasti infrastrukture :

1.         Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda,

2.         Izgradnja kanalizacione mreže,

3.         Asfaltiranje puteva, i

4.         Izgradnja ulične  i  javne  rasvjete.

 

III

Mjesna zajednica ili zainteresovanih grupa građana podnosi prijavu na javni poziv na posebnom obrascu-aplikaciji koji se može preuzeti na šalter sali Grada Živinice. Uz ovjerenu i potpisanu prijavu na javni poziv neophodno je da kandidovani projekat-program sadrži :

-Naziv podnosioca zahtjeva,

-Naziv prijedloga programa-projekta,

-Kratki opis kandidovanog programa-projekta ( sa karakterističnim podacima ), te relevantne podatke koji su vezani za ovaj javni poziv,

-Odluku MZ-e o imenovanju Građevinskog odbora za predmetnu investicionu aktivnost,

-Izjava Građevinskog odbora da su riješeni imovinsko pravni odnosi, 

-Kontakt osobe, sa brojem telefona za kontakt,

-Dokaz o otvorenom žiro-računu za kandidovani program-projekat,

-Ostale dokumente koje podnosilac zahtjeva smatra relevantnim (npr. projektno-tehnička dokumentacija, dokaz o prikupljenim sredstvima, izjavama, pismo namjere i sl. ).

 

IV

Prijedlog odluke o odabiru kandidovanih projekata-programa po ovom javnom pozivu priprema Komisija koju imenuje Gradonačelnik posebnim rješenjem.

 

 

V

Prijave mjesnih zajednica ili zainteresovanih grupa građana po ovom javnom pozivu sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju najkasnije do 30.08.2021.godine.

Prijave se dostavljaju direktno na šalter salu Grada Živinice ili putem pošte na adresu 

 

GRADA ŽIVINICE

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, BIZ i raseljene osobe

Ul.Alije Izetbegovića br.28.

75 270  Živinice

Sa obaveznom napomenom

 za Javni poziv – kandidovanje projekata-programa „marka na marku“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VI

Za sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti, BIZ i raseljene osobe Grada Živinice (odsjek za mjesnu samoupravu),  kancelarija br. 70. u Gradu Živinice ili na telefon broj :  035 - 743 381, kontakt osoba: Zijad Zenunović.

 

 

Dostaviti:

1. TV Živinice,                                                                             

2. Oglasna tabla Grada Živinice,                                                           

3. a/a.                                                                                          

 

 GRADONAČELNIK

  dr.sc. Samir Kamenjaković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: