Javni poziv za korištenje sredstava po projektu: Prvi posao - projekat podrške sticanju radnog iskustva mladih u statusu pripravnika u 2014. godini

Izvor: eKapija.ba, 27.05.2014.

MINISTARSTVO RADA I BORAČKO                                                                                                                                                                JU ZAVOD ZA ZAPOŠLjAVANjE 

INVALIDSKE ZAŠTITE                                                                                                                                                                                                     REPUBLIKE SRPSKE

 

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2014.godinu broj: 04/1-012-2-689/14, Odluke Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske o usvjanju Operativnog plana broj: 06-1042- 1/14 od 25.04.2014.godine i Odluke Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske o raspisivanju Javnog poziva broj: 06- 1220 od 07.05.2014. godine, Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite i JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske raspisuju

JAVNI POZIV ZA KORIŠTENjE SREDSTAVA PO PROJEKTU

"PRVI POSAO"

PROJEKAT PODRŠKE STICANjU RADNOG ISKUSTVA MLADIH U STATUSU PRIPRAVNIKA U 2014. GODINI

1. Predmet poziva
JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje Projekat "Prvi posao" - Projekat podrške sticanju radnog iskustva mladih u statusu pripravnika u Republici Srpskoj u 2014 čija je ukupna vrijednost 3.572.537,31 KM od čega Budžet Republike Srpske učestvuje sa 2.000.000 KM , Zavod za zapošljavanje sa 500.776,12 KM , a poslodavci sa 1.071.761,19 KM .

Projektom je obuhvaćeno sufinansiranje zarada 374 mladih visokoobrazovanih kadrova sa evidencije Zavoda za zapošljavanje koji nemaju radnog iskustva u svom zanimanju, a koje im je potrebno kao uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Projektom se finansira neto plata pripravnika sa VSS u iznosu od 500 KM uvećana za iznos pripadajućih poreza i doprinosa iz ličnih primanja od čega se iz Budžeta Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje finansira 70% bruto plate pripravnika, dok poslodavac finansira preostalih 30% bruto plate. Za jednog pripravnika VSS mjesečno su potrebna minimalna sredstva u bruto iznosu od 796,02 KM od čega se iz Budžeta Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje mjesečno refundira 557,21 KM, dok obaveza poslodavca iznosi 238,81 KM. 

Poslodavac u skladu sa svojim mogućnostima i internim aktima može pripravniku isplatiti veća sredstva od predviđenih.
Realizacija ovoga Projekta i način doznačavanja sredstava odvijaće se u skladu sa Projektom i Pravilnikom o korišćenju sredstava Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske ( "Službeni glasnik Republike Srpske broj 100/11, 126/11 i 42/13) dok će se obaveze poslodavaca i pripravnika precizirati ugovorom.

2. Prava i uslovi učešća
Poslodavac može konkurisati za odobravanje sredstava pod sljedećim uslovima:
Da je registrovan u skladu sa zakonskim propisima. Sredstva će se odobravati privrednim subjektima u Republici Srpskoj, javnim ustanovama, javnim preduzećima, fondovima i udruženjima građana koji ispunjavaju uslove Javnog poziva. Pravo učešća nemaju organi državne uprave i jedinice lokalne samouprave.
- Da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;
- Da je korisnik ekonomski sposoban da realizuje program;
- Da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni odnosno likvidacioni postupak;
- Da zapošljava lica iz utvrđene ciljne grupe koja aktivno traže zaposlenje, a prijavljena su na evidenciju nezaposlenih prije objavljivanja Javnog poziva, osim invalidnih lica, lica koja se prvi put prijavljuju na evidenciju neposredno po završenom školovanju i d jece poginulih boraca VRS.
Sredstva se neće odobravati poslodavcima koji po dosadašnjim projektima nisu poštovali ugovorne obaveze.

3. Prvenstvo u korišćenju sredstava
Poslodavci koji u cjelosti ispunjavaju uslove, prvenstvo u korišćenju sredstava za slijedeće:
- poslodavci iz oblasti poljoprivrede, prerađivačke industrije, proizvodnih uslužnih djelatnosti ;
- poslodavci koji će zaposliti djecu poginulih boraca VRS;
- poslodavci koji stvaraju uslove za zapošljavanje nezaposlenih lica u nerazvij enim i izrazito nerazvijenim opštinama;
- poslodavci koji zapošljavaju lica sa invaliditetom;
- poslodavci koji zapošljavaju lica sa deficitarnim zanimanjima i lica tehničkih struka i zanimanja;
- poslodavci koji zapošljavaju mlade bez roditeljskog staranja ;

Osim navedenih kriterija prvenstvo u korišćenju sredstava imaće oni poslodavci koji su u prethodnim projektima uredno izvršavali ugovorne obaveze i koji su postupali u skladu sa ciljevima projekata i doprinosili povećanju ukupne zaposlenosti u Republici Srpskoj. 
Prvenstvo u korišćenju sredstava imaće programi koji ispunjavaju veći broj kriterija.

4. Način podnošenja zahtjeva, potrebna dokumentacija i obaveze poslodavaca - korisnika sredstava
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može preuzeti u filijali Zavoda, internet stranici Zavoda (www.zzzrs.net) kao i birou nadležnom prema sjedištu poslodavca gdje se i vrši predaja zahtjeva sa sljedećom dokumentacijom:
1. Rješenje o osnivanju pravnog lica;
2. Rješenje o registraciji poreskog obveznika u Poreskoj upravi Republike Srpske (JIB);
3. Program osposobljavanja pripravnika (prema pripremljenom obrazcu koji se može preuzeti i na internet stranici Zavoda (www.zzzrs.net);
4. Potvrdu banke o likvidnosti korisnika sredstava iz mjeseca u kojem podnosi zahtjev ;
5. Kopiju bilansa stanja i bilansa usp jeha po posljednjem završnom računu ovjerene od strane APIF-a (ukoliko su obavezni podnijeti po zakonu) odnosno druga dokumentacija u skladu sa zakonskim propisima;
6. Dokaz da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni odnosno likvidacioni postupak ne starij i od tri mjeseca;
7. Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda ( iz Poreske uprave Republike Srpske). Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mj eseca koj i prethodi mjesecu u kojem je podnešen zahtjev;
8. Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po d jelatnosti (obavještenje iz Republičkog Zavoda za statistiku);

Obaveze poslodavaca - korisnika sredstava su:
- da u roku do 60 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom i da primi pripravnike u radni odnos i sa istim zaključi ugovor o radu u skladu sa zakonskim propisima,
- da omogući Zavodu da prati i kontroliše izvršenje ugovornih obaveza poslodavca,
- da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

5. Rok za podnošenje zahtjeva
Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 25.06.2014.godine.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u filijalama Zavoda i to na sljedeće brojeve telefona:

Banja Luka                  broj telefona         051/216-519

Bijeljina                       broj telefona         055/226-850

Doboj                          broj telefona         053/242-162

Prijedor                       broj telefona         052/214-522

Istočno Sarajevo          broj telefona         057/200-461

Trebinje                      broj telefona          059/260-181 

Takođe, detaljnije informacije mogu se naći i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje

 

Broj:01-1220-1/14

Datum:26.05.2014.godine


Ministarstvo rada i boračko                                                                                                                                                                                           JU Zavod za zapošljavanje

invalidske zaštite                                                                                                                                                                                                                     Republike Srpske

Petar Đokić, ministar                                                                                                                                                                                                     Milko Čolaković, direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: