Javni poziv za odabir banke za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamate od strane Općine Novi Grad Sarajevo za privredne subjekte i početnike u biznisu koji posluju na području općine Novi Grad Sarajevo

Datum objave: 14.05.2018. 09:51 / Izvor: Oslobođenje, 14.05.2018.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

Općinski Načelnik

 

Na osnovu člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br: 30/09 - novi prečišćeni tekst i broj: 2/17), Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2018. godinu ( „Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 2/18) i Odluke o podsticajima privredi i zapošljavanju na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br: 11/18), a na prijedlog Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Općinski načelnik, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za odabir banke za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamate od strane Općine Novi Grad Sarajevo za privredne subjekte i početnike u biznisu

koji posluju na području općine Novi Grad Sarajevo

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je odabir banke - partnera za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamata od strane Općine Novi Grad Sarajevo za privredne subjekte koji posluju na području općine Novi Grad Sarajevo (LOT I) i početnike u biznisu uz mogućnost korištenja kreditno- garantnog fonda (LOT II), pri čemu Banka može aplicirati za jedan ili oba LOT-a.

Navedeni poziv se raspisuje s ciljem očuvanja postojećih i generisanju novih radnih mjesta, kao i pružanje podrške početnicima u biznisu da pokrenu vlastite biznise, a posebno će se cijeniti slijedeće:

- Visina kamatne stope i finansijskih sredstava za kreditnu liniju

- Reference banke sa 2017. godinom

- Iskustvo u implementaciji namjenskih kreditnih linija

- Dodatni prijedlog/projekat koji će doprinijeti pružanju kvalitetnije podrške privrednicima/početnicima

 

2. PREDVIĐENA SREDSTVA ZA POTREBE REGRESIRANJA DIJELA KAMATNE STOPE

- LOT I - za podsticaj privrednim subjektima putem regresiranja dijela kamatne stope u 2018. godini - 350.000,00 KM

- LOT II - za podsticaj početnicima u biznisu u 2018. godini - 50.000,00 KM (za regresiranje dijela kamatne stope) i 50.000,00 KM (za potrebe kreditno-garantnog fonda).

 

3. USLOVI ZA UČEŠĆE

Opći uslov za prijavu na ovaj javni poziv:

3.1 Ponuđena kamatna stopa u maksimalnom iznosu do 4,5 %.

Posebni uslovi:

3.2. Naziv i tačna adresa

3.3. Ovjerena fotokopija Rješenja o upisu u sudski registar

3.4. Ovjerena fotokopija uvjerenja o PDV registraciji

3.5. Ovjerena fotokopija dozvole izdate od strane Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i licencu za obavljanje platnog prometa najmanje srednjeg rizika (ovjerena kopija)

3.6. Ovjerena fotokopija certifikata Agencije za osiguranje depozita BiH

3.7. Uvjerenje ili ovjerenu kopiju nadležnog suda, ne stariju od šest mjeseci, da ponuđač nije pod stečajem ili likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za proglašenje stečaja ili izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju

3.8. Uvjerenje ili ovjerenu kopiju nadležne porezne uprave, ne stariju od šest mjeseci, da ponuđač nema neizmirenih obaveza po osnovu dospjelih poreza

3.9. Uvjerenje ili ovjerenu kopiju uvjerenja nadležne uprave za indirektno oporezivanje, ne stariju od šest mjeseci, da ponuđač nema neizmirenih obaveza po osnovu dospjelog PDV-a

3.10. Uvjerenje ili ovjerenu kopiju uvjerenja nadležnog zavoda PIO/MIO, ne stariju od šest mjeseci, da ponuđač nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje

3.11. Ovjerenu fotokopiju finansijskog izvještaja za 2017. godinu

3.12. Ovjerenu fotokopiju neovisnog revizorskog mišljenja o poslovanju banke za 2016. godinu

3.13. Referens listu banke

3.14. Popunjenu formu aplikacije (preuzima se na web stranici Općine Novi Grad Sarajevo www.novigradsarajevo.ba u rubrici Aktuelnosti - "Javni pozivi" sa tačnom naznakom za koji LOT se aplicira.

 

4. KRITERIJI ZA IZBOR BANKE

Ponude banaka će se bodovati po sljedećim kriterijima:

4.1. Projekat implementacije - 55 bodova

- Visina sredstava za kreditnu liniju

- Visina kamatne stope za klijenta

- Troškovi obrade kredita

- Monitoring i izvještavanje

- Promocija i marketing

 

4.2. Reference banke sa 2016. godinom - 15 bodova

- Dionički kapital banke min. KM 80 miliona

- Volumen rasta aktive min. 10 % u 2017/2016 (kao opredjeljenost za podršku privredi novim finansiranjima)

- Postojanje filijale / poslovnice banke na području Općine Novi Grad Sarajevo

 

4.3. Iskustvo u implementaciji namjenskih kreditnih linija - 20 bodova

- Broj namjenskih linija

- Ukupni portfolio banke po namjenskim linijama

- Iskustvo u implementaciji namjenskih kreditnih linija iz budžeta lokalne samouprave

4.4. Dodatni prijedlog / projekat koji će doprinijeti pružanju kvalitetnije podrške privrednicima / korisnicima kreditne linije - 10 bodova. Banke, učesnice ovog Javnog poziva dužne su dostaviti sve potrebne dokumente kojima će dokazati tražene podatke po kriterijima za izbor. Sa odabranom bankom Općina Novi Grad Sarajevo će zaključiti Ugovor o realizaciji projekta, kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze.

 

5. OBAVEZE BANKE

- Putem javnog poziva pozvati privredne subjekte (LOT I) i/ili početnike u biznisu (LOT II) da se prijave za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja, sa mogućnošću apliciranja i mimo poziva Banke.

- Proces obrade finansiranja kao i donošenje konačne odluke o odobravanju ili odbijanju klijenta bit će u skladu sa redovnim procedurama banke.

- Kamatna stopa koja će se odrediti klijentu bit će u skiadu sa ponudenom kamatnom stopom po ovom Javnom pozivu, s tim da će klijent imati mogućnost subvencioniranja godišnje kamatne stope od 4 % od strane Općine Novi Grad Sarajevo.

- Zaključiti Ugovor sa krajnim korisnicima kredita.

- Voditi posebnu računovodstvenu evidenciju fanansiranja koja će biti odobravana iz ovih sredstava.

- Vršiti kontinuirani monitoring o namjenskom trošenju sredstava.

- Dostavljati mjesečne izvještaje Općini Novi Grad Sarajevo o namjenskom trošenju kredita kao i dinamici otplate kredita od strane korisnika istih.

- Snosi rizik naplate kredita ili njegovog dijela, osigurava redovnu i prinudnu naplatu kredita te obavlja sve ostaie bankarske poslove vezano za ove plasmane u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i aktima banke.

 

6. IZNOSI I ROK POVRATA KREDITNIH PLASMANA

Odabrana Banka korisnicima kreditnih sredstava može plasirati po LOT-ovima kako slijedi:

LOT I: Do 1.000.000,00 KM po korisniku s rokom otplate do maksimalno 7 godina i

LOT II: Do 20.000,00 KM po korisniku s rokom otplate do maksimalno 5 godina.

 

7. KORISNICI KREDITNIH SREDSTAVA

LOT I:

- Privredni subjekti zavedeni u sudskom registru (d.o.o., d.d. i dr) i samostalni poduzetnici registrovani u nadležnoj općinskoj Službi (obrti i srodne djelatnosti, trgovine i ugostitelji), u skladu s važećim zakonskim propisima, sa većinskim dijelom u privatnom vlasništu, a koji imaju sjedište, poslovnicu ili su u procesu preregistracije poslovanja na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo.

LOT II:

- Početnici u biznisu su novoregistrovani samostalni poduzetnici ili privredni subjekti, osnovani unazad godinu dana, sa sjedištem na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo.

- Fizička lica sa teritorije općine Novi Grad Sarajevo koja su u procesu registracije firme, uz obavezno prilaganje biznis plana, a čije će bodovanje vršiti posebno formirana komisija.

 

8. NAPOMENA ZA LOT II: OBEZBJEĐENJE OD RIZIKA

Unutar LOT-a II Općina i Banka će obezbjediti Kreditno-garantni fond u jednakim omjerima, a koji će služiti u svrhu obezbjeđenja od rizika, a najviše do 50 % ukupnog potraživanja prema klijentu.

 

9. PODNOŠENJE PRIJAVA

Zapečaćene ponude sa naznačenom adresom Banke dostaviti na protokol Općine Novi Grad Sarajevo ili preporučenom poštom na adresu Općine Novi Grad Sarajevo, ul. Bulevar Meše Selimovića broj 97, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava za Javni poziva za odabir banke za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamata od strane Općine Novi Grad Sarajevo za privredne subjekte i početnike u biznisu koji posluju na području općine Novi Grad Sarajevo» - NE OTVARAJ, u roku od 15 dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje" i web stranici Općine Novi Grad Sarajevo. Odabir banke izvršit će komisija imenovana od strane Općinskog načelnika. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: