Javni poziv za odabir korisnika sredstava po Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za podršku unapređenja usluga javnih preduzeća sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu

Datum objave: 21.09.2016. 11:19 / Izvor: Akta.ba, 21.09.2016.

Na osnovu Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj:03-14-1395/16 od 02.09.2016.godine, o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za podršku unapređenja usluga javnih preduzeća sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu, utvrđenog na ekonomskom kodu 614400 (HAP 001)–Subvencije javnim preduzećima Ministarstva za privredu za 2016.godinu, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o b j a v lj u j e:

 

J A V N I  P O Z I V

za odabir korisnika sredstava po Programu utroška sredstava

Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

za podršku unapređenja usluga javnih preduzeća sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu

 

I PREDMET NATJEČAJA

Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva-projekata Javnih preduzeća sa područja Općine Goražde za raspodjelu grant sredstava po Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za podršku unapređenja usluga javnih preduzeća sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu, utvrđenih u budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ne ekonomskom kodu 614400 (HAP 001)- Subvencije javnim preduzećima.

 

II CILJEVI I APLIKANTI

Aplikanti mogu podnijeti aplikacije-zahtjeve i Projekte za ostvarivanje subvencija po ovom programu  za dva specifična cilja:

-podrška u nabavci i sanaciji primarnog cjevovoda pitke vode u Fabrici vode Vitkovići;

- podrška u realizaciji projekta izrade dokumentarnog filma vezanim za 20 godina postojanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 Prvi poseban cilj je osiguranje podrške J.K.P. „6 Mart“d.o.o. Goražde u nabavci prioritetne opreme i cjevovoda koja se odnosi na sanaciju primarnog cjevovoda u Fabrici vode u Vitkovićima s ciljem pružanja što kvalitetnijeg snabdijevanja pitkom vodom građana Goražda.             

Drugi poseban cilj Programa je pružanje podrške J.P.RTV BPK Goražde u Projektu-Izrade dokumenatarnog filma vezanim za 20 godina postojanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji će biti ujedno trajni dokument retrospektive i događanja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

III  POTREBNA SREDSTVA

Potrebna sredstva za provođenje Programa iznosi 50.000,00 KM.

Minimalni i maksimalni iznos granta za finsiranje ili sufinansiranje projekata iz sredstava ovog programa su definisani u rasponu za svaki specifični cilj, kako je prikazano u tabeli.

r.br

Poseban cilj

Ukupan budžet po komponenti

Minimalni iznos granta

Maksimalni iznos granta

1.

Podrška u nabavci i sanaciji primarnog cjevovoda pitke vode u Fabrici vode Vitkovići;

30.000

10.000

30.000

2.

Podrška u realizaciji projekta izrade dokumentarnog filma vezanim za 20 godina postojanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

20.000 KM

10.000 KM

20.000 KM

 

 

IV KRITERIJI  ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Opći uslovi za učešće u programu:

- Da su registrovani kao javna preduzeće u skladu sa odredbama Zakona o Javnim   preduzećima (Sl.novine FBiH, broj:08/05 i 81/08 i 22/09);

- da imaju registraciju i sjedišta na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

- da obavljaju djelatnost na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

- da se ne nalaze u procesu stečaja ili likvidacije;

- da nemaju neizmirenih obaveza za poreze i doprinose,osim obaveza za koje su obuhvaćene ugovorom o reprogramiranju obaveza;

- da su registrovana minimalno 2 godine od dana podnošenja aplikacija  za učestvovanje u  Programu;

- Da su dostavili Izvještaj o utrošku sredstava iz protekle godine (ukoliko su dobijali sredstva).

 

Evaluacija za dostavljanje prijedloga projekata:

Evaluacija aplikacija se provodi na osnovu administrativne provjere projektne dokumentacije iz koje će se evidentirati indikatori: kvalitet urađenog projekta, ciljevi kroz realizaciju projekta (proizvodni ili administarativni), broj uposlenih u javnim preduzećima i specifičnost korištenja usluga ili radova. Komisija će procjenjivati vrijednost gore navedenih indikatora i o tome dati konačnu ocjenu.

Prioritet kod dostave prijedloga projekata će se dati javnom preduzeću za učestvovanje u Programu koje vrši nabavku uređaja i opreme koje omogućavaju efikasnije i stabilnije pružanje postojećeg nivoa usluga javnih preduzeća.

 

V PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća za korištenje sredstava imaju Javna preduzeća, sa sjedištem na području Općine Goražde i to J.K.P „6 Mart“ i J.P.RTV BPK Goražde.

 

VI. OBAVEZNI PRILOZI

Uz aplikacioni obrazac za  projekte, obavezni prilozi su:

- Sudsko rješenje o registraciji sa svim pojedinačnim prilozima;

- Uvjerenje o izmirenim obavezama od poreske uprave;

- Uvjerenje o izmirenju obaveza PIO/MIO sa podacima o broju prijavljenih radnika;

- Uvjerenje da odgovorna osoba u posljednjih 5 godina nije osuđivana u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu poslovnog ponašanja;

- Uvjerenje da nije pred stečajem ili likvidacijom;

- Izvještaj o finansijskom osiguranju (bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu);

Uvjerenja nesmiju biti starija od 3 (tri) mjeseca računato od dana podnošenja zahtjeva, a kopije Uvjerenja i drugih dokumenata moraju biti ovjerene.

 

VII. OBRAZAC APLIKACIONE FORME  ZA PROJEKTE

Obrazac aplikacione forme  za projekte je sastavni dio Javnog poziva.

 

VIII. PREUZIMANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv sa Aplikacionim obrascima za projekte kao i Program Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goraže mogu se preuzeti u prostorijama Ministarstva za privredu  Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, ulica Maršala Tita 13,  kao i Službenoj internet stranici Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde www.bpkgo.ba.

 

IX. TROŠKOVI PROGRAMA-PROJEKTA

U postupku Javnog poziva Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ne snosi nikakve troškove učesnicima natjecanja, te zadržava pravo da projekat-program prihvati u cijelosti, djelomično ili ga potpuno odbije, poništi javni poziv ili odbaci sve projekte-programe u bilo koje vrijeme prije sklapanja Ugovora. Prispjela dokumentacija o programima -projektima se ne vraća.

 

X.  OSTALE ODREDBE

Sa kandidatima čiji se projekt-program prihvati, Ministarstvo za privredu će potpisati  Ugovor o implementiranju dodijeljenih sredstava, kojim će biti preciziran način i dinamika korištenja odobrenih sredstava, te nadzor nad utroškom istih u namijenjene svrhe.

Sve dopunske informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broja 038/228-640 od 08,00 do 16,00 sati.

 

XI. PODNOŠENJE PRIJAVA

Aplikacioni obrazac sa programom – projektom i traženim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti na protokol  Ministarstva za privredu  na adresu:

Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

ul. Višegradska 2a, Goražde 73000,  „NE OTVARAJ“

sa naznakom:

Za Javni poziv  za odabir korisnika sredstava po Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za podršku unapređenja usluga javnih preduzeća sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu

Rok  za  dostavljanje  ponuda  je  15 dana  od  dana  objavljivanja poziva na oglasnoj ploči Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i  sredstvima  javnog  informisanja.

 

M I N I S T A R

Meho Mašala

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: