Javni poziv za odabir korisnika sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za potporu osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi na području općine Prozor - Rama za 2014 god.

Izvor: eKapija.ba, 29.04.2014.

Temeljem članka 41. Statuta općine Prozor - Rama - prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Prozor - Rama" br. 03/01), Programa utroška proračunskih sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za razvoj poljoprivrede broj: 04-26-56/14 i Odluke o potpori osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi na području općine Prozor - Rama broj: 01/1-26-674/14, sve sukladno Strategiji razvoja općine Prozor -Rama za period 2011.-2020., Načelnik općine Prozor - Rama objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava za subvencioniranje kamata

na kredite za potporu osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi

na području općine Prozor - Rama za 2014 god.

 

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za subvencioniranje kamata, na kredite za potporu osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi na području općine Prozor -Rama za 2014 godinu.

 

2. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava mogu biti sve fizičke i pravne osobe ( obiteljska poljoprivredna gospodarstva, mala i srednja poduzeća, zadruge i obrti) sa sjedištem u općini Prozor-Rama koja ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju ili se planiraju baviti stočarskom proizvodnjom.

 

3. UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POTREBNI DOKAZI

Za sudjelovanje u postupku odabira po ovom Javnom pozivu zainteresirani trebaju dostaviti:

 

A -Fizičke osobe:

- Prijavu na Prijavnom obrascu sa kratkim Poslovnim planom,

- Presliku osobne iskaznice,

- Dokaz od banke ili mikrokreditne fondacije o ugovaranju korištenja kredita za osnivanje ili razvoj malih stočarskih farmi zaključen u 2014. godini (dokaz dostaviti nakon odobravanja po Prijavi i Poslovnom planu)

 

B - Pravne osobe:

- Prijavu na Prijavnom obrascu sa kratkim Poslovnim planom,

- Sudsko rješenje o registraciji/Aktualni izvod iz sudskog registra,

- Uvjerenje o poreskoj registraciji - ID broj,

- Presliku osobne iskaznice odgovorne osobe,

- Dokaz od banke ili mikrokreditne fondacije o ugovaranju korištenja kredita za osnivanje ili razvoj malih stočarskih farmi zaključen u 2014. godini (dokaz dostaviti nakon odobravanja po Prijavi i Poslovnom planu)

Za izgradnju, sanaciju i proširenje stočarskih objekata povjerenstvo zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju (urbanističku suglasnost, građevinsku dozvoru, troškovnik radova i drugo prema utvrđenoj potrebi od strane povjerenstva).

 

Nadležna općinska Služba po službenoj dužnosti pribavlja i prilaže uz Prijavu (za fizičke i pravne osobe):

- Potvrdu o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata,

- Zapisnik o izvršenom očevidu stvarnog stanja kod podnositelja zahtjeva

 

Odabrani korisnici po Javnom pozivu Fonda za razvoj stočarstva dostavljaju:

- Prijavu na Prijavnom obrascu sa kratkim Poslovnim planom,

- Dokaz od banke ili mikrokreditne fondacije o ugovaranju korištenja kredita za osnivanje ili razvoj malih stočarskih farmi zaključen u 2014. godini.

 

 

4. SREDSTVA ZA SUBVENCIONIRANJE KAMATE NA KREDITE

Sredstva za subvencioniranje kamate po poslovnom planu odobravat će se za investicijske kredite na način:

- za fizičke osobe i obiteljska gospodarstva maksimalna osnovica: kredit do 20.000 KM

- za mala i srednja poduzeća, zadruge maksimalna osnovica: kredit do 30.000 KM

- kamatna stopa do 8% i troškove grace perioda

- period trajanja kredita do 5 godina uz mogući grace period do 12 mjeseci

 

Isplata subvencije kamate odobravat će se temeljem Ugovora o investicijskom kreditu zaključenog između korisnika i komercijalne banke ili mikrokreditne fondacije o čijem izboru odlučuje isključivo podnositelj zahtjeva.

Visina subvencije utvrđuje se, po modelu visine kredita od 10.000,00 KM po uvjetima kredita uz potporu IFAD-a, kako slijedi:

- Prva godina (grace period) - 800,00 KM ukoliko je kredit sa grace periodom,

- Druga, treća, četvrta i peta godina: po 430,00 KM.

U slučaju eventualno drugačije ugovorenih kredita i izmjene uvjeta kredita uz potporu IFAD-a Služba će zajedno sa korisnikom preračunati iznos subvencije kamate. U periodu subvencioniranja kamate korisnik se obvezuje u cijelosti izrealizirati prihvaćeni poslovni plan i ispoštovati preuzete obveze iz Ugovora.

 

 

5. ROKOVI PRIJAVE I NAČIN REALIZACIJE :

Povjerenstvo će pregledati svaki zahtjev, utvrditi potpunost zahtjeva i ispravnost dokumentacije, te ocijeniti da li se po podnešenom poslovnom planu stvarno osigurava razvoj malih stočarskih farmi, te predložiti prihvaćanje ili odbacivanje zahtjeva u cijelosti.

Sa aplikantom će se nakon odobravanja subvencije i kompletiranja dokumentacije iz točke 3. ovog Javnog poziva, potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama, mjerama i instrumentima za osiguranje preuzetih obveza.

Potrebiti prijavni obrazac-poslovni plan za sudjelovanje na javnom pozivu mogu se preuzeti u Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije (ured br.5), općine Prozor - Rama, ul. Kralja Tomislava bb svakim radnim danom u vremenu od 08-16 sati ili elektronskim putem na web stranici Općine (www.prozor-rama.org ).

Prijave sa odgovarajućim prilozima šalju se preporučeno poštom ili osobno u zatvorenim kuvertama na adresu:

Općina Prozor - Rama, Kralja Tomislava bb sa naznakom NE OTVARAJ,

Prijava na javni poziv za odabira korisnika subvencioniranja kamate za potporu osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi

na području općine Prozor - Rama za 2014 godinu

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja će zaprimljene zahtjeve razmatrati mjesečno i donositi odgovarajuće prijedloge za odobravanje/odbacivanje nadležnoj Općinskoj službi koja donosi odluku o odobravanju ili odbijanju aplikacije o čemu obavještava aplikanta o rezultatima. Odlukom o odobravanju subvencije kamate, aplikant stječe pravo subvencije kamate na način periodičnih uplata utvrđenog iznosa subvencije na svoj račun.

 

Rok za dostavu je od dana objave do 31.12.2014.godine.

U slučaju ranijeg utroška sredstava planiranih za namjene subvencioniranja kamate objaviti će se obavijest o prestanku važenja ovaoga Javnog poziva.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/771-921, 771/912 ili u vremenu od 10 -14 sati kao i na web stranici Općine (www.prozor-rama.org).

 

Broj: 01/1-26-674-1/14.

Datum: 28.04.2014.

Načelnik

dr. Jozo Ivančević

 

Obrazac za prijavu preuzmite na slijedećem linku:  OBRAZAC ZA PRIJAVU

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: