Javni poziv za odabir programa i projekata Transfera za implementaciju Bolonjskog procesa koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini

Izvor: eKapija.ba, 07.04.2014.

 

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE IZ SREDSTAVA TRANSFERA ZA IMPLEMENTACIJU BOLONJSKOG PROCESA u 2014. GODINI

 

1. Sufinansiranje projekata internacionalizacije visokog obrazovanja u Federaciji BiH i projekata implementacije osiguranja kvaliteta

Zahtjev za budžetske korisnike

Zahtjev za pravna lica


 

2. Sufinansiranje projekata cjeloživotnog učenja na visokoškolskim ustanovama

Zahtjev za budžetske korisnike
Zahtjev za pravna lica


 

3. Podrška domaćim i međunarodnim projektima izgradnje društva znanja

Zahtjev za budžetske korisnike
Zahtjev za pravna lica


 

Finansijska podrška za programe dodjeljivat će se odlukom federalnog ministra obrazovanja i nauke, na prijedlog posebno formirane komisije i Stručnog kolegija Ministarstva, a na osnovu primljenih zahtjeva. Prijave podnosioca zahtjeva, koji su u prethodnom periodu dobili sredstva od federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, a nisu dostavili Finansijski izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, neće se ni razmatrati. (Popis korisnika)
Aplikacije podnosioca zahtjeva koji uz Zahtjev ne dostave sve tražene dokumente navedene u tekstu zahtjeva neće se ni razmatrati.

- See more at: http://fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=532:javni-poziv-za-finansiranje-iz-sredstava-transfera-za-implementaciju-bolonjskog-procesa-u-2013-godini&catid=51:javni-pozivi&Itemid=58#sthash.Y1jg3njZ.dpuf

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke („Službene novine Federacije BiH, broj: 25/14), federalni ministar obrazovanja i nauke objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata Transfera za implementaciju Bolonjskog procesa koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini

 

Sredstva za sufinansiranje programa/projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu osigurana su sredstva za:

Transfer za implementaciju Bolonjskog procesa

I.  Odabir programa i projekata vršit će se za slijedeće namjene:

1. Sufinansiranje projekata internacionalizacije visokog obrazovanja u Federaciji BiH i projekata implementacije osiguranja kvaliteta

2. Sufinansiranje projekata cjeloživotnog učenja na visokoškolskim ustanovama

3. Podrška domaćim i međunarodnim projektima izgradnje društva znanja

II.  Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju:

Za programe i projekte pod I.1.-  Javne visokoškolske ustanove ,

Za programe i projekte pod I.2. - Javne visokoškolske ustanove,naučne ustanove, privredne komore, agencije za razvoj VO, stručna udruženja, i

Za programe i projekte pod I.3. - Javne visokoškolske ustanove i naučne, naučno-istraživačke ustanove s poslovnim subjektimau skladu s utvrđenim kriterijima i kako je navedeno na aplikacijskom obrascu.

III. Kriteriji za raspodjelu sredstava

III.1. Sufinansiranje projekata internacionalizacije visokog obrazovanja u Federaciji BiH i projekata implementacije osiguranja kvaliteta

Za sufinansiranje projekata internacionalizacije visokog obrazovanja u Federaciji BiH i projekata implementacije osiguranja kvaliteta na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH kroz međunarodno učešće, saradnju i povezivanje u cilju sistemskog ispunjavanja uslova za uključivanje domaćeg visokog obrazovanja u Evropski prostor visokog obrazovanja kao ravnopravnog partnera utvrđeni su sljedeći kriteriji:  

RB

Kriteriji za ocjenjivanje projekata

Ocjena,

broj bodova

1.

Relevantnost projektnog prijedloga u odnosu na ciljeve Strateških pravaca razvoja visokog obrazovanja u Federaciji BiH

0-20

2.

Kvalitet sadržaja i metodologije projekta

0-15

3.

Doprinos projektnog prijedloga obrazovnoj kvaliteti, izvrsnosti i inovativnosti

0-15

4.

Kapaciteti za provedbu projekta i iskustvo s implementacijom sličnih projekata

0-10

5.

Kvalitet učešća, saradnje/partnerstva i povezivanja

0-10

6.

Predviđeni korisnici i pokrivenost projekta

0-10

7.

Diseminacija i održivost

0-10

8.

Budžet/finansijski plan i učinkovitost troškova

0-10

Dodijeljena sredstva ne mogu iznositi više od 10.000,00 KM

 

III.2. Sufinansiranje projekata cjeloživotnog učenja na visokoškolskim ustanovama

Za sufinansiranje projekata cjeloživotnog učenja na visokoškolskim ustanovama, koji podrazumijevaju povezivanje i saradnju s naučnim ustanovama, ministarstvima, privrednim komorama, agencijama, stručnim udruženjima, različitim udruženjima i sličnim institucijama u zemlji i inostranstvu, utvrđeni su sljedeći kriteriji: 

RB

Kriteriji za ocjenjivanje projekata

Ocjena,

broj bodova

1.

Relevantnost projektnog prijedloga u odnosu na ciljeve Strateških pravaca razvoja visokog obrazovanja u Federaciji BiH

0-20

2.

   Kvalitet sadržaja i metodologije projekta

0-15

3.

Povezivanje i saradnja sa ostalim zainteresiranim stranama

0-15

4.

Doprinos projektnog prijedloga obrazovnoj kvaliteti, izvrsnosti i inovativnosti

0-10

5.

Kapaciteti za provedbu projekta i iskustvo s implementacijom sličnih projekata

0-10

6.

Predviđeni korisnici i pokrivenost projekta

0-10

7.

Identificiranje i diseminacija dobrih praksi koje mogu biti primijenjene u obrazovnom sistemu

0-10

8.

Budžet/finansijski plan i učinkovitost troškova

0-10

Dodijeljena sredstva ne mogu iznositi više od 10.000,00 KM

 

III.3. Podrška domaćim i međunarodnim projektima izgradnje društva znanja

Za podršku domaćim i međunarodnim projektima izgradnje društva znanja, kroz senzibilizaciju čitavog društva za društvo znanja kroz poboljšanje fleksibilnosti i jačanje obrazovnog sistema, uključujući bolje veze između univerziteta i poslovnog svijeta i projektima koji imaju regionalnu i evropsku dimenziju s direktnom primjenom u privredi fokusirane na jačanje kadrovskog potencijala i dostizanje kritične mase kvalitetnih istraživača za naučno-istraživačku djelatnost kroz obuku nove generacije naučnih radnika za nove tehnike i izazove, utvrđeni su sljedeći kriteriji: 

RB

Kriteriji za ocjenjivanje projekata

Ocjena,

broj bodova

1.

Relevantnost projektnog prijedloga u odnosu na ciljeve Strateških pravaca razvoja visokog obrazovanja u Federaciji BiH

0-20

2.

Kvaliteta sadržaja i metodologije projekta

0-15

3.

Kapaciteti za provedbu projekta i iskustvo s implementacijom sličnih projekata

0-15

4.

Povezivanje i saradnja sa ostalim zainteresiranim stranama

0-10

5.

Jačanje procesa integracije nauke i istraživanja na univerzitetima putem uspostavljanja univerzitetskih struktura

0-10

6.

Predviđeni korisnici i pokrivenost projekta

0-10

7.

Identificiranje i diseminacija važnih zaključaka/dobrih praksi

0-10

8.

Budžet (finansijski plan projekta) i učinkovitost troškova

0-10

Dodijeljena sredstva ne mogu iznositi više od 10.000,00 KM

IV. Potrebna dokumentacija koja se zahtijeva navedena je na odgovarajućem aplikacijskom obrascu.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Popunjene, potpisane i ovjerene aplikacijske obrasce s prilozima aplikanti trebaju dostaviti u dva istovjetna, složena i uvezana primjerka, isključivo poštom, na adresu:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Ulica dr. Ante Starčevića bb

88 000 Mostar  

Naznačiti „Za Javni poziv za Transfer za implementaciju Bolonjskog procesa “ uz program na koji se aplicira.

Na koverti čitljivo ispisati ime/naziv i punu adresu pošiljatelja (na prednjoj strani, gore, lijevo).

Rok za dostavljanje prijava je 30.04.2014.godine.

NAPOMENE:

Prijave koje nisu podnesene na odgovarajućem aplikacijskom obrascu i uz koje nije dostavljena sva tražena dokumentacija, složena i uvezana u dva istovjetna primjerka, neće biti razmatrane.

Više zahtjeva poslanih u zajedničkoj koverti neće biti razmatrani.

Finansijska podrška za programe dodjeljivat će se odlukom federalnog ministra obrazovanja i nauke, na prijedlog posebno formirane komisije i Stručnog kolegija Ministarstva, a na osnovu primljenih zahtjeva.

 

Prijave podnosioca zahtjeva, koji su u prethodnom periodu dobili sredstva od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, a nisu dostavili Finansijski izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, neće se ni razmatrati. (Popis korisnika)

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: