Javni poziv za odabir projekata iz oblasti socijalne politike koji se planiraju financirati/sufinancirati iz Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije u 2014.godini

Izvor: Dnevni Avaz, 29.05.2014.

Bosna i Hercegovina                                 

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA

ŽUPANIJA-KANTON                                 

Ministarstvo zdravstva, rada                                       

i socijalne skrbi                           

88101 Mostar,

ul. Stjepana Radića br. 3;

tel. - fax: 036 321-206

 

Na temelju članka 55. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije", broj: 9/09), članka 2. Odluke o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2014. godinu, za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi s pozicije „Novčana pomoć udrugama osoba s invaliditetom", broj: 01-1-02-808/14 koju je Vlada HNŽ donijela na nastavka 62. sjednice održanom 15.05.2014. godine, i članka 3. Odluke o utvrđivanju kriterija, uvjeta i načina raspodjele sredstava utvrđenih proračunom HNŽ za 2014. godinu za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi za financiranje/sufinanciranje projekata putem javnog poziva u oblasti socijalne politike za 2014. godinu u Hercegovačko-Neretvanskoj županiji, broj: 01-1-02-810/14 koju je Vlada HNŽ donijela na nastavku 62.sjednice održane 15.05.2014.godine, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNZ raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za odabir projekata iz oblasti socijalne politike koji se planiraju financirati/sufinancirati iz

Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije u 2014.godini

 

I

Raspisuje se Javni poziv za odabir projekata iz oblasti socijalne politike koji se planiraju financirati sufinancirati i/ Proračuna HNŽ za 2014.godinu za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi, s pozicije ..Novčana pomoć udruženjima osoba sa invaliditetom", ekonomski kod 614 300. u iznosu od 120.000.00 KM

 

II

Prijavu projekta na javni poziv mogu podnijeli sve pravne osobe, organizacije i udruge građana koja su registrirana kod nadležnih institucija u Federaciji BiH i HNŽ. a pružaju usluge na području HNŽ iz oblasti socijalne politike.

 

III

Sredstava iz tekućeg granta „Novčana pomoć udnigama osoba s invaliditetom" za 2014. godinu, dodjeljuju se prvenstveno udrugama i organizacijama za projekte/programe koji su sukladni ciljevima i politici Županije/ i usmjereni su na:

1) rješavanje problema osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata, odnosno osoba sa smetnjama u psihičkom i fizičkim smetnjama u smislu pružanja pomoći u školovanju, rehabilitaciji, resocijalizaciji, osiguranju raznih tehničkih pomagala, iješavanju statusnih pitanja i slično.

2) skrb o osobama i obiteljima u stanju socijalne potrebe, kojima je uslijed posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik socijalne skrbi.

3) promoviranje i zaštitu ljudskih prava, prava žene i prava djece — zaštita od nasilja u obitelji, projekt „sigurne kuće", pomoć žrtvama radne eksploatacije i trgovine ljudima i slično, 4) programe razvoja socijalnog poduzetništva,

5) rješavanje problema starih i nemoćnih osoba.

 

IV

Prilikom razmatranja podnesenih zahtjeva vrednovat će se:

1) kvaliteta dostavljenog programa /projekta i učinci koji se očekuju,

2) realizirani programi/projekti u protekle tri godine,

3) doprinos koji program/ projekt ima za socijalno ugrožene osobe sa područja HNŽ,

4) broj korisnika koji su obuhvaćeni programom/projektom( djeca, stare osobe, invalidi i druge ugrožene osobe koje se nalaze na margini društva).

5) dopnnos  programa/projekta razvoju civilnog društva i socijalne inkluzije,

6) podrška općinskim i drugim institucijama u ostvarivanju programa/ projekata i suradnja s Ministarstvom u tijeku realizacije programa/projekta

 

V

Zahtjevi za dodjelu novčanih sredstava iz tekućeg granta „Novčana pomoć udrugama osoba s invaliditetom" za 2014. godinu podnose se Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ.

U zahtjevu se navode ciljevi i namjene za koje se traže sredstva iz tekućeg granta, kao i obrazloženje u čemu se sastoji doprinos u unapređenju i afirmaciji socijalne politike HNŽ. Uz zahtjev je obvezno priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,

2. uvjerenje o poreskoj registraciji (identifikacijski broj ).

3. rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva, odnosno status podnositelja zahtjeva ili potvrda nadležne institucije da je podnesen zahtjev za registraciju,

4. preslika ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa,

5. detaljan  program ili projekt za koji se traži financiranje/sufinanciranje,

6. financijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima,

7. podaci o dosadašnjim projektima i njihovoj realizaciji na području HNŽ,

8. naziv i točna adresa podnositelja prijave, broj telefona, fax, e-mail, te podaci o odgovornoj osobi,

9. uvjerenje o iznurenim obvezama prema Zavodu zdravstvenog osiguranja, MIO/PIO F BiH, Poreznoj upravi. Upravi za indirektno oporezivanje ukoliko su u sistemu plaćanja PDV-a,

10. presliku potpisane izjave o partnerstvu na projektu.

 

VI

Na dodjelu sredstava nemaju pravo projekti/ programi udruga i organizacija koje se bave bilo kakvom profitabilnom profesionalnom djelatnošću.

 

VII

Prijave na Javni poziv neće se razmatrati ako:

1. nedostaju formalni uvjeti za kandidiranje projekata (nepotpuna ili netočna dokumentacija),

2. se projektne aktivnosti planiraju izvan područja HNŽ,

3. projektne aktivnosti predviđene projektom već postoje,

4. su projekti usmjereni ka vjerskim ciljevima i aktivnostima,

5. su projektne aktivnosti u nadležnosti i odgovornosti Vlade HNŽ i jedinica lokalne uprave,

6. se projekti isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji i adaptaciji objekata i kupovine opreme,

7. se projekti isključivo odnose na jednokratne manifestacije, kao npr. konferencije, okmgle stolove, seminare, proslave godišnjica, izlete i si., osim u slučajevima kada su navedene aktivnosti dio trajnijeg i sveobuhvatnijeg projekta.

 

VIII

Aplikacijski obrazac za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava sastavni je dio potrebne dokumentacije s kojom se zahtjev podnosi.

 

IX

Prilikom razmatranja podnesenih zahtjeva uzet ćcscu obzir

1. kvaliteta dostavljenog programa /projekta i efekti koji sc očekuju.

2. realizirani programi/projekti u protekle tri godine.

3. doprinos koji program/ projekt ima za socijalno ugrožene osobe s područja HNŽ.

4. broj korisnika koji su obuhvaćeni programom/projektom (djeca, stare osobe, invalidi i druge ugrožene osobe koje se nalaze na margini društva),

5. doprinos programa/projekta razvoju civilnog društva i socijalne inkluzije,

6. podrška općinskim i drugim institucijama u ostvarivanju programa/ projekata i suradnja s Ministarstvom u tijeku realizacije programa/projekta

 

X

Aplikant može aplicirati na ukupan iznos cijene projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u zahtjevu.

Raspoloživa sredstva navedena iz točke I. Javnog poziva. Komisija može raspodijeliti na način, da ograniči iznos po pojedinačnom projektu, rukovodeći se brojem prispjelih prijava.

 

XI

Zahtjevi s navedenom dokumentacijom dostavljaju se u zapečaćenim kuvertama na adresu :

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI/ZAŠTITE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA „Za Javni poziv za grant podrške neprofitnim udrugama i organizacijama za projekte u oblasti socijalne politike za 2014. godinu u HNŽ/K" Stjepana Radića br 3,88 000 Mostar

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima informiranja.

 

MINISTAR

Prim.dr. Mladen Bošković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: