Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu pokroviteljstva Državne komisije za saradnju BiH s UNESCO-m i davanje podrške za traženje pokroviteljstva od strane UNESCO-a za 2017. godinu

Datum objave: 31.08.2016. 13:02 / Izvor: Akta.ba, 31.08.2016.

Na osnovu člana 2. stav (1) Procedura i kriterija za podnošenje zahtjeva i dodjelu pokroviteljstva Državne komisije za saradnju BiH s UNESCO-m i davanje podrške za traženje pokroviteljstva od strane UNESCO-a od 3.2.2015. godine, Državna komisija za saradnju BiH s UNESCO-om o b j a v lj u j e

 

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za dodjelu pokroviteljstva Državne komisije za saradnju BiH s UNESCO-m i

davanje podrške za traženje pokroviteljstva od strane UNESCO-a za 2017. godinu

 

Objavljuje se javni poziv zainteresovanim subjektima za podnošenje zahtjeva za dodjelu pokroviteljstva Državne komisije za saradnju BiH s UNESCO-m (u daljem tekstu: Komisija), i davanje podrške Komisije za traženje pokroviteljstva od strane UNESCO-a u skladu sa Procedurama i kriterijima za podnošenje zahtjeva i dodjelu pokroviteljstva Državne komisije za saradnju BiH s UNESCO-m i davanje podrške za traženje pokroviteljstva od strane UNESCO-a (u daljem tekstu: Procedure).

Poziv se objavljuje za aktivnosti zainteresovanih aplikanta koje će se realizovati u toku 2017. godine. 

Dodjela pokroviteljstva Komisije ne podrazumijeva finansijsku pomoć niti pravnu obavezu Komisije ka aktivnosti i nositelju aktivnosti, već odobrenje korištenja logoa i naziva Komisije za odabrane aktivnosti iz oblasti koje su u nadležnosti UNESCO-a. 

Pokroviteljstvo UNESCO-a se dodjeljuje kao moralna podrška izuzetnim aktivnostima, i ne podrazumijeva finansijsku pomoć niti pravnu obavezu UNESCO-a ka aktivnosti i nosiocu aktivnosti.

Pokroviteljstvo se dodjeljuje aktivnosti, a ne organizaciji odnosno pojedincu. 

Organizator mora obezbijediti adekvatnu medijsku vidljivost kroz korištenje naziva i logoa Komisije, odnosno UNESCO-a.

Naziv i logo Komisije, odnosno UNESCO-a se mogu koristiti samo na materijalima vezanim uz aktivnosti za koje se daje pokroviteljstvo. 

Pokroviteljstvo se dodjeljuje na određeno vrijeme, u zavisnosti od trajanja aktivnosti. 

Državna komisija za UNESCO mora imati mogućnost aktivnog učešća u pripremi i realizaciji aktivnosti za koju se traži pokroviteljstvo.

Za aktivnosti koje se periodično ponavljaju, potrebno je tražiti pokroviteljstvo za svaki novi segment aktivnosti.

  

Zahtjevi za pokroviteljstvo Komisije i zahtjevi za podršku Komisije za traženje pokroviteljstva UNESCO-a se dostavljaju na obrascu koji se možu preuzeti na web stranici Državne komisije BiH za UNESCO (http://unescobih.mcp.gov.ba/konkursi ), gdje je objavljen i tekst javnog konkursa.

 

U obrascu je potrebno jasno naznačiti predmet zahtjeva koji može biti:

1. a)    zahtjev za pokroviteljstvo Državne komisije za UNESCO (za aktivnosti koje su od značaja u BiH) i

2. b)    zahtjev za podršku Komisije za pokroviteljstvo UNESCO-a za aktivnosti regionalnog i međunarodnog karaktera i značaja.

 

Obrazac za podnošenje zahtjeva dostavlja se na jednom od službenih jezika u BiH i uz obrazac dostavlja se sljedeća ovjerena dokumentacija:

1. a) Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva

2. b) Opis aktivnosti za koje se traži pokroviteljstvo s obrazloženjem opravdanosti dodjele pokroviteljstva i navođenjem svih učesnika i partnera u aktivnostima

3. c) Dosadašnje iskustvo podnositelja zahtjeva

4. d) Pisma podrške nadležnih institucija u BiH

5. e) Izjava da su obezbjeđena potrebna finansijska sredstva za realizaciju aktivnosti za koje se traži pokroviteljstvo

6. f) Izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornosti da podnositelj zahtijeva nema neizmirenih obaveza iz ranijih godina.

Pri podnošenju zahtjeva za podršku Komisije za pokroviteljstvo UNESCO-a, pored dokumentacije navedene pod tačkama od a) do f), potrebno je dostaviti i:

1. g) pismo-molbu za pokroviteljstvo UNESCO-a na engleskom jeziku sa prijevodom na jedan od službenih jezika u BiH. Pismo je neophodno nasloviti na generalnu direktoricu UNESCO-a, gđu Irinu Bokovu.

Odluka o dodjeli pokroviteljstva Komisije i davanju podrške Komisije za traženje  pokroviteljstva UNESCO-a donosiće se u skladu sa kriterijima definisanim u članu 4. i članu 5. Procedura, i na način definiran članom 2. stav (4) procedura.

Javni konkurs je otvoren do 15.11.2016. godine.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće uzimati u razmatranje.

 

Projekti se dostavljaju isključivo putem pošte, u zatvorenoj koverti, na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

sa naznakom: „Zahtjev za pokroviteljstvo“

 

U slučaju direktnog slanja zahtjeva UNESCO-u, mimo navedene procedure, za iste se neće izdavati pismo podrške Komisije, koja je po proceduri UNESCO-a neophodno da bi zahtjev bio uzet u razmatranje.

Procedure i kriteriji za podnošenje zahtjeva i dodjelu pokroviteljstva Državne komisije za saradnju BiH s UNESCO-m i davanje podrške za traženje pokroviteljstva od strane UNESCO-a i Obrazac zahtjeva za pokroviteljstvo mogu se preuzeti na sljedećem linku: http://unescobih.mcp.gov.ba/akti_komisije/?id=14588

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: