Javni poziv za predlaganje programa/projekata nevladinih organizacija i vjerskih zajednica sa područja općine Banovići

Datum objave: 22.08.2016. 14:18 / Izvor: Akta.ba, 17.08.2016.

Na osnovu člana 4. i člana 8. Pravilnikao kriterijima, postupku i načinu raspodjele sredstava iz budžeta općine Banovići za projekte nevladinih organizacija i vjerskih zajednica po javnom pozivu („Službeni glasnik općine Banovići ,„br. 2/14), Općinski načelnik raspisuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje programa/projekata nevladinih organizacija i vjerskih zajednica sa područja općine Banovići

 

I

Raspisuje se Javni poziv za predlaganje programa/projekata nevladinih organizacija i vjerskih zajednica u skladu sa Pravilnikom o kriterijima, postupku i načinu raspodjele sredstava iz Budžeta općine Banovići za projekte nevladinih organizacija i vjerskih zajednica pojavnom pozivu.

 

II        

Finansiranje nevladinih organizacija i vjerskih zajednica ovim Javnim pozivom vršit će se sa budžeta općine Banovići, pozicija "Finansiranje ostalih udruženja i zajednica" u iznosu od 4.000,00 KM.

 

III       

Sredstva planirana u budžetu općine Banovići za 2016. godinu za ove namjene, raspodjeljuju se nevladinim organizacijama i vjerskim zajednicama čiji se programi/projekti odnose na oblast kulture.

Programi/projekti koji se ne mogu finansirati iz ovih budžetskih sredstava su:

- projekti koje predlože nevladine organizacije i vjerske zajednice koje nisu registrovane u BiH i koja ne vode državljani BiH,

- projekti kojima se podrazumijeva finansiranje plaća i drugih ličnih koristi članova nevladinih organizacija i vjerskih zajednica osim stručnog angažovanja njihovih članova.

- projekti/programi koji se neće realizovati na području općine Banovići i koji nisu namijenjeni građanima općine Banovići,

- projekti koji se ne odnose na oblasti navedene u članu 2. ovog Pravilnika,

- projekti koji imaju isključivo komercijalni karakter i koji provode bilo koje aktivnosti političkih partija,

- projekti/programi nevladinih organizacija i vjerskih zajednica po kojima su već ostvarena sredstva za finansiranje iz drugih izvora.

 

IV

Uz popunjen prijavni obrazac kao prijavu na Javni poziv, nevladine organizacije i vjerske zajednice dužne su priložiti sljedeću dokumentaciju: 1. Jedinstven prijavni obrazac 2 Prijedlog projektne aktivnosti sa:

-  pregledom budžeta projekta i narativnim dijelom i planom potrošnje finansijskih sredstava,

-  planom aktivnosti realizacije projekta.

3. Rješenje o registraciji za aplikanta i za partnere ukoliko postoje, 4 Identifikacioni broj,

5. Fotokopija lične karte lica ovlaštenog za zastupanje, 

6. Opisni izvještaj o realizovanim projektima u predhodnoj godini za ranije osnovane nevladine organizacije i vjerske zajednice odnosno Program rada za novoformirane nevladine organizacije i vjerske zajednice,

7. Završni godišnji finansijski izvještaj za prošlu godinu (bilans stanja i uspjeha) i izvještaj o radu usvojeni od strane Skupštine nevladine organizacije i/ili nadležnog tijela vjerske zajednice,

8. Podaci o osobama koje realizuju projekat (kraća biografija),

9 Izvještaj sa računima, ugovorima i drugim dokazima o utrošenim sredstvima iz prethodnog javnog poziva ukoliko su im ista dodijeljena iz budžeta općine Banovići.

 

V

Nevladine organizacije i vjerske zajednicemogu u toku budžetske godine maksimalno kandidovati dva projekta.

 

VI

Ocjenjivanje i izbor programskih/projektnih aktivnosti vrši Komisija formirana od strane Općinskog načelnika.

Prilikom vrednovanja Komisija će u skladu sa Pravilnikom o načinu vrednovanja prijedloga programskih/projektnih aktivnostinevladinih organizacija i vjerskih zajednica izvršiti vrednovanje svih pristiglih projektnih prijedloga koji ispunjavaju uslove ovog javnog poziva.Prioritet u finansiranju projekata/programa po ovom javnom pozivu će imati nevladine organizacije i vjerske zajednice sa većim brojem ostvarenih bodova.

 

VII

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv se može preuzeti od 16.07. 2016.godine u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima (šalter sali općine Banovići) kao i na web stranici općine Banovići. 

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči općine Banovići. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti sa obaveznom naznakom („Ne otvaraj prije zvaničnog otvaranja") slati preporučeno putem pošte na adresu: Ulica Alije Dostovića broj 1. 75 290 Banovići ili lično u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima(šalter sali općine Banovići). Sva dokumentacija se dostavlja u orginalu ili ovjerena kopija.

Programski/projektni prijedlozi koji ne budu dostavljeni u propisanoj formi, koji ne budu kompletni i blagovremeni neće biti razmatrani od Komisije za odabir projektnih prijedloga.

 

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA

BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA BANOVIĆI

OPĆINSKI NAČELNIK

Broi: 01-05-1368/16

Banovići: 17.08.2016.godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: