Javni poziv za predlaganje projekata za finansiranje sredstvima Budžeta općine Bužim za 2016. godinu

Datum objave: 13.09.2016. 10:20 / Izvor: Akta.ba, 09.09.2016.

Na osnovu člana 16. i 24. Odluke o izvršavanju budžeta općine Bužim (Službeni glasnik općine Bužim,broj:4/16) i člana 6. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele budžetskih sredstava za 2016. godinu sa pozicije grantovi za kulturu i kulturno-umjetnička udruženja, ekonomski kod 614121 sa pozicije ostali grantovi, ekonomski kod 614324, broj: 02-14-2741/16 od 09.09.2016. godine,  Općinski načelnik općine Bužim, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za predlaganje projekata za finansiranje sredstvima Budžeta

 općine Bužim za 2016. godinu

 

Pravo prijave na javni poziv

Raspisuje se javni poziv za predlaganje projekata za finansiranje sredstvima Budžeta općine Bužim za 2016. godinu sa pozicije grantovi za kulturu i kulturno-umjetnička udruženja i sa pozicije ostali grantovi.

Pravo prijave na javni poziv imaju udruženja, fondacije i druge nevladine organizacije koje su registrovane u BiH u skladu sa zakonskim propisima i imaju sjedište na području općine Bužim.

 

Uslovi za korištenje sredstava iz Budžeta općine Bužim za 2016. godinu

Da je projekat namjenjen građanima općine Bužim,

Da se projekat odnosi na slijedeće oblasti:

 

Oblast kulture :

a)  – organizovanje manifestacija kulturno-umjetničkih sadržaja za zadovoljavanje potreba građana općine Bužim,

– afirmacija umjetničke produkcije građana općine Bužim ( književnost, likovna umjetnost, muzika i sl.)

– promoviranje i afirmacija mladih stvaralaca, te očuvanje tradicije i kulturne baštine naroda BIH,

b) Ostale oblasti:

– ekologija, odnosno projektne aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unapređenju kvaliteta življenja,

– projekti vezani za pitanje i ostvarivanje ljudskih prava i prava djeteta,

– projekti jačanja demokratije, a naročito većeg učešća žena i mladih u društvenom životu,

– projekti za širu lokalnu zajednicu iz oblasti socijalne sigurnosti i zdravstvene zaštite, kao što je pomoć starim i penzionerima,  bolesnim i hendikepirnim osobama, djeci s posebnim potrebama i sl.

 

 III  Sadržaj potrebne dokumentacije

Prijava na javni poziv treba da sadrži :

- popunjen obrazac za aplikaciju,

- rješenje o registraciji ( ovjerena kopija )

- identifikacijski broj aplikanta ( ovjerena kopija)

- ugovor sa bankom s navedenim transakcijskim računom ( ovjerena kopija)

- projekat s kojim se aplicira, koji treba da sadrži: naziv projekta, naziv organizacije, adresa, telef./fax i e – mail, oblast na koju se projekat odnosi i opis konkretnog problema koji se rješava realizacijom projekta, ciljevi projekta – na koji način se doprinosi rješavanju problema, ciljna grupa, detaljan opis projekta po mogućnosti navesti projektne aktivnosti i vremensku realizaciju projekta,

- detaljan budžet projekta,

 

Kriteriji za vrednovanje i odabir projekta :

 

Pozitivni kriteriji:

a)

- vezanost projekta za oblast navedene u tački a) i poglavlja II.Pravilnika.

- da se projekat odnosi na građane općine Bužim i da će se realizirati na području općine Bužim,

- izražena potreba stanovništva za projektom,

- jasna definicija ciljne grupe ( kome je namjenjen)

- projekat je od uticaja na realizaciju drugih projekata u općini,

- učešće predlagača projekta vlastitim ili donatorskim sredstvima,

- održivost projekta.

 

b) Eliminatorni kriteriji

a ) nedostaju formalni uslovi za kandidovanje projekta ( nepotpuna i netačna dokumentacija)

b) projekat nije vezan za oblast navedenu u tački a) i b) poglavlja II,

c) tema projekta nije podudarna sa ciljevima i zadacima, odnosno registrovanom djelatnošću predlagača projekta,

 

Mjesto i način podnošenja prijava:

Prijava odnosno predlaganje projekta po javnom pozivu se vrši na propisanom prijavnom obrazcu koji se može preuzeti na Info pultu u Centru za pružanje usluga građanima općine Bužim ili na web stranici općine Bužim ( www.opcinabuzim.ba)

 

Prijava projekta se predaje u zatvorenoj koverti, neposredno na šalteru 4. Centra za pružanje usluga građanima ili putem pošte – preporučeno na adresu: Općina Bužim, ul. 505. viteške brdske brigade br. 26., sa naznakom ” Predlaganje projekta za finansiranje sredstvima budžeta za 2016. godinu ”.

 

Rok za podnošenje prijava

Rok za prijavu projekta po javnom pozivu je 8 (osam) dana od dana objave na web stranici općine Bužim i na oglasnoj ploči  općine Bužim.

 

VII.  Ostale odredbe

Aplikant može aplicirati najviše sa jednim projektom i ne mogu mu se odobriti sredstva preko 1.000 KM. Ocjenu i vrednovanje projekta izvršit će Komisija za vrednovanje i odabir projekata, koja i sastavlja prijedlog rang liste, te istu dostavlja Općinskom načelniku na utvrđivanje zaključkom. Odabrani korisnici po javnom pozivu potpisaće ugovor sa Općinskim načelnikom. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

OBRAZAC ZA APLIKACIJU

DOKUMENT

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Agan Bunić, dipl.pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: