Javni poziv za prijavu projekata za djecu sa poteškoćama u razvoju

Izvor: eKapija.ba, 21.05.2014.

JAVNI POZIV

Za prijavu projekata za djecu sa poteškoćama u razvoju

Općinski načelnik na osnovu člana 4. Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava iz budžeta općine Novo Sarajevo za finansiranje/ sufinansiranje projekata za djecu sa poteškoćama u razvoju („Službene novine Kantona Sarajevo „broj:48/13) objavljuje

JAVNI POZIV

Pozivaju se udruženja registrovana za obavljanje djelatnosti usmjerenih na pružanju podrške djeci sa poteškoćama u razvoju, za prijavu projekata koji se su/finansiraju iz Budžeta Općine Novo Sarajevo.

I USLOVI ZA IZBOR PROJEKATA

a) Da su osnovani i registrovani u Bosni i Hercegovini

b) Da se projektne aktivnosti provode na području općine Novo Sarajevo, osim aktivnosti za koje ne postoje pretpostavke (uslovi) da se odvijaju na teritoriji Općine,

c) Da su projekti namijenjeni djeci sa poteškoćama u razvoju općine Novo Sarajevo , njihovim roditeljima i nastavnicima

d) Da je projekat sačinjen u odgovarajućoj formi - propisanoj u aplikaciji (uvod, opis projektne ideje, ciljevi, ciljna grupa, način provedbe projekta, trajanje i efekti projekta, finansijski plan ,druge izvore finansiranja)

II KRITERIJI ZA IZBOR PROJEKATA

1. Da aplikant ima adekvatne ljudske i tehničke kapacitete za realizaciju projekta.

2. Da je jasno definisana ciljna grupa (kome je projekat namijenjen-djeci sa poteškoćama u razvoju, roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju ili nastavnicima djece sa poteškoćama u razvoju).

3. Da su očekivani rezultati mjerljivi, realni i ostvarivi

4. Da sadrži jasnu raspodjelu odgovornosti - odgovorna osoba, saradnici(kvalificirani za rad sa djecom sa posebnim potrebama) i volonteri.

5. Da je aplikant učestvovao ili učestvuje u realizaciji drugih projekata namijenjenih djeci sa poteškoćama u razvoju, te da je uspješno implementirao projekte iz navedene oblasti o čemu dostavlja referense .

Aplikanti koji ne posjeduju predhodno iskustvo trebaju dostaviti i plan rada za tekuću godinu iz kojeg treba biti vidljivo da se aplikant namjerava baviti ovom problematikom , i na koji način

6. Da je predviđeni budžet za realizaciju projekta transparentan i da se finansiraju samo efekti Projekta

7. Da je predviđena evaluacija- ocjena Projekta od strane stručnog tima sa mjerljivim indikatorima kroz faznu provedbu aktivnosti , anallizu ciljeva i postignutih rezultata. 

III SADRŽAJ POTREBNE DOKUMENTACIJE

1. Popunjen Prijavni obrazac ( obavezno popuniti sve predviđene rubrike u obrascu Prijave-obrazac za aplikaciju broj: 1,a isti se može preuzeti na zvaničnoj web stranici Općine www.novosarajevo.ba ili lično na info pultu u općini Novo Sarajevo)

2. Popunjen obrazac budžeta projekta broj:2, isti se može preuzeti na zvaničnoj web stranici Općine www.novosarajevo.ba

3. Rješenje o registraciji

4. Izvod iz registra udruženja ne stariji od 6 mjeseci ( promjene djelatnosti udruženja)

5. Uvjerenje o poreznoj registraciji

6. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama , ne starije od 3 mjeseca

7. Uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlenike, ukoliko ih ima (PIO/MIO), ili ovjerenu izjavu da nema zaposlenih

8. Transakcijski račun- obrazac broj: 3, -finansijska identifikaciona forma, isti se može preuzeti na zvaničnoj web stranici Općine www.novosarajevo.ba

9. Projekat kojim se aplicira sačinjen u odgovarajućoj formi na obrascu broj:4, - (uvod, opis projektne ideje, ciljevi, ciljna grupa, način provedbe projekta, trajanje i efekti projekta, finansijski plan druge izvore finansiranja), isti se može preuzeti na zvaničnoj web stranici Općine www.novosarajevo.ba

10. Saglasnost direktora škole, za projekte koji se planiraju provoditi u školama ili sa učenicima te škole , ili saglasnost druge institucije gdje se projekat implementira.

11. Administarativni podaci o aplikantu -obrazac broj: 5, isti se može preuzeti na zvaničnoj web stranici Općine www.novosarajevo.ba

Svi priloženi dokumenti moraju biti dostavljeni uvezani u originalu ili ovjerenoj kopiji , u jednom primjerku poredani i numerisani kako je navedeno .

IV MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA APLIKACIJA

Prijava na Javni poziv podnosi se Općinskom načelniku, na propisanom obrascu putem Službe za poslove opće uprave i mjesne zajednice općine Novo Sarajevo - odsjek pisarnice , ili putem pošte , ulica Zmaja od Bosne 55, sa naznakom: „Za Javni poziv - projekti za finansiranje/ sufinansiranje projekata za djecu sa poteškoćama u razvoju".

V ROK ZA PODNOŠENJE APLIKACIJA

Rok za podnošenje aplikacija je 15 dana , od dana objavljivanja Javnog poziva

VI OSTALE ODREDBE

Aplikant može tražiti ukupan iznos sredstava za realizaciju projekta ili dio sredstava, što je obavezan naznačiti u prijavi i obrazložiti dio sredstava koje ulaže aplikant ako se radi o sufinansiranju.

Neblagovremene, nepotpune i prijave subjekata koji nisu dostavljene na način kako je traženo u Javnom pozivu neće biti razmatrane.

 

Sarajevo, 21.05.2014 godine

Broj: 02-14- 1377/14

Općinski načelnik

Nedžad Koldžo

Preuzimanje obrazaca

Aplikacijski obrasci

Javni poziv objavljen na web stranici dana 21.05.2014 godine 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: