Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje ugostiteljskih i trgovačkih radnji u zoni Nacionalnog parka Una

Izvor: eKapija.ba, 23.04.2014.

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Bihać za poticaj razvoja privrede i turizma za 2014. godinu broj:02-02-1404/14 od 19.02.2014. godine („Službeni glasnik Općine Bihać“ broj 2/14) , Općinski načelnik Općine Bihać objavljuje

 

Javni poziv

za prikupljanje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje ugostiteljskih i trgovačkih radnji u zoni Nacionalnog parka „Una“

 

1. Pozivaju se vlasnici ugostiteljskih i trgovačkih radnji i preduzeća- d.o.o. u zoni Nacionalnog parka „Una“ koja su registrirana na području općine Bihać u 2014. godini da podnesu zahtjev za sufinansiranje ugostiteljskih i trgovačkih radnji u zoni Nacionalnog parka „UNA“ .

2. Cilj ovog podsticaja je afirmacija razvoja poduzetništva u uslužnom poduzetništvu koje se odnosi na ugostiteljstvo i trgovinu i to u zoni Nacionalnog parka.

Očekivani efekti realizacijom ovog vida podsticaja su:

- rast zapošljavanja,

- nove investicije,

- rast lokalne ekonomije,

- afirmacija turizma i NP UNA

3. Kriteriji za dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje ugostiteljskih i trgovačkih radnji u zoni NP UNA . Pravo na podsticajna sredstva po ovom osnovu imaju ugostiteljske i trgovačke radnje koje su registrirane na području općine Bihać i koje svoju djelatnost obavljaju na području obuhvata NP UNA.Cilj realizacije ovog vida podsticajnih sredstava je daljnja afirmacija poduzetništva u zoni NP UNA, kao i unapređenja razvojnog projekta NP UNA. Ovim Kriterijima utvrđuju se opći uvjeti i način sufinansiranja projekata u oblasti poduzetništva u segmentu ugostiteljstva i trgovine u zoni NP UNA .Dodjela sredstava za sufinansiranje vršit će se nakon provedenog javnog konkursa.

4. Javni konkurs za sufinansiranje ugostiteljskih i trgovačkih radnji u zoni NP UNA provodi Komisija za provođenje javnog konkursa koju imenuje Općinski načelnik.

5. Konkursna komisija će izvršiti ocjenu ponuda na osnovu bodovanja primjenom slijedećih kategorija:

 

A/ Broj radnih mjesta na neodređeno vrijeme

do 3 radnika 5 bodova

od 3 - 7 radnika 10 bodova

od 7 - 10 radnika 15 bodova

preko 10 radnika 20 bodova

 

B/ Planirana dodatna ulaganja u razvoj djelatnosti

do 50.000,00 KM 5 bodova

od 50.000,00-200.000,00KM 10 bodova

od 200.000,00-500.000,00 KM 15 bodova

od 500.000,00-1.000.000,00 KM 20 bodova

preko 1.000.000,00 KM 25 bodova

 

C/ Podizanje kvaliteta poduzetničke ponude:

- plasman domaćih proizvoda/usluga 5 bodova

- unapređenje kategorizacije objekta/djelatnosti 5 bodova

- kvalitet razvojne koncepcije u narednih 5 g. 5 bodova

- posjedovanje ekoloških certifikata 5 bodova

6. Iznosi sufinansiranja projekata, iznosit će prema zbiru bodova po osnovu navedenih kriterija / A + B + C/, i to:

- do 20 bodova = 1.500,00 KM

- od 20-30 bodova = 3.000,00 KM

- preko 30 bodova = 5.000,00 KM

U slučaju da dva ili više fizičkih ili pravnih lica budu imali isti broj bodova, prvenstvo će imati ono fizičko ili pravno lice koje je ranije podnijelo prijavu na javni konkurs.

7. Proceduralne radnje / postupanje po zahtjevu

Po uredno zaprimljenom Zahtjevu, ocjenu i mišljenje na osnovu uvjeta i kriterija, dat će Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika, poštujući hronologiju prijema na protokolu Općine.

8. U slučaju da Komisija ocijeni da nisu ispunjeni svi uvjeti za odobravanje sredstava – Sufinansiranje ugostiteljskih i trgovačkih radnji u zoni NP UNA, Služba za opću upravu,privredne i društvene djelatnosti (u daljem tekstu: Služba), kod neispunjenja uvjeta i kriterija donosi obavijest, koju proslijeđuje podnosiocu zahtjeva.

Na osnovu izvještaja o ocjeni i mišljenja komisije, Služba će predložiti Općinskom načelniku donošenje zaključka o odobravanju finansijskog sufinansiranja, za svaki slučaj pojedinačno.

9. Uz zahtjev za sufinansiranje ugostiteljskih i trgovačkih radnji, podnosilac dostavlja original ili ovjerenu kopiju:

- Rješenje o upisu subjekta u sudski registar ili u registar obrta kod Službe za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti općine Bihać sa posljednjim promjenama;

- Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnostima;

- Potvrda PIO-a o broju zaposlenika na dan podnošenja zahtjeva;

- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu poreza od

Uprave za indirektno oporezivanje – ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva / ukoliko je obveznik PDV-a/;

- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu poreza od Porezne uprave - ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;

- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu doprinosa od PIO - ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;

- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu doprinosa od Zavoda za zdravstveno osiguranje - ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;

- Projekcijski investicioni plan za narednih 5 g.;

- Ekološke certifikate / ukoliko podnosilac iste posjeduje/;

- Certifi kati o kategorizaciji objekata i djelatnosti-prometa roba/usluga (ukoliko podnosilac iste posjeduje)

10. Prilikom konkuriranja, odnosno odabira korisnika podsticajnih sredstava, ponuđači

su dužni voditi računa da objekti kao i samo obavljanje predmetne djelatnosti budu u skladu sa zakonima i propisima koji reguliraju oblast zaštite čovjekove okoline, Programom rada i uvjetima o radu NP UNA, kao i drugim važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast.

11. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi u zapečaćenoj koverti, a predaje se putem protokola Općine Bihać, sa naznakom: NE OTVARATI, Za Službu za opću upravu,privredne i društvene djelatnosti Općine Bihać, Prijava na javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje ugostiteljskih i trgovačkih radnji u zoni Nacionalnog parka „Una“.

12. Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 30 dana od dana objavljivanja. Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti orginali ili ovjerene kopije. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prispjela dokumentacija neće se vraćati.

13. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti ili na broj telefona: 037/229-629, kontakt osoba: mr.sci. Nijaz Lipovača.

 

Općinski načelnik

mr.sci. Emdžad Galijašević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: