Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata

Izvor: eKapija.ba, 25.04.2014.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

MINISTARSTVO ZA PRIVREDU/GOSPODARSTVO

 

 

Na osnovu Zaključka o usvajanju Postupka i kriterija za odobravanje i dodjelu (refundiranja) finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata, broj: 02-14-3723/14 od 20.02.2014. godine, Zaključka Vlade Kantona o usvajanju Programa utroška budžetskih sredstava u 2014. godini - Ministarstva za privredu – subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji, broj: 02-14-3234/14 od 12.02.2014.. godine, Ministarstvo za privredu, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava

namjenjenih subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti

i obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata

 

1. Pozivaju se investitori registrovani u Bosni i Hercegovini, koji proizvodnu investiciju realiziraju u obrtničku prerađivačku djelatnost na području Zeničko-dobojskog kantona, da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu nepovratnih financijskih sredstava obezjeđenih za subvencioniranje dijela administrativnih troškova izgradnje proizvodnih objekata i nabavku osnovnih sredstava i obavljanje djelatnosti prema uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata.

Pod proizvodnim objektom, u duhu ovog poticaja, podrazumjevaju se uređeni građevinski prostori površine tlocrta od 20 do 200 m2, sagrađeni sa namjenom i u svrhu realizacije proizvodne obrtničke djelatnosti za koju je obrtnik obezbjedio upotrebnu dozvolu prema Zakonu o građenju izdatu od nadležnog organa nakon 01.01.2011. godine.

 

Pod investicijom, u duhu ovog poticaja, podrazumjevaju se utrošci nastali tokom izgradnje objekata, nabavke mašina i opreme (osnovnih sredstava) uredno evidentirani, nakon 01.01.2010. godine.

Korisnici sredstava poticaja za obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata (Službene novine Federacije BiH“, broj 35/09, 66/09, 38/10 i 16/12), su sva fizička lica koja posjeduju dozvolu za obavljanje djelatnosti izdata na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

Korisnici sredstava poticaja su obrtnici registrovani u Zeničko-dobojskom kantonu po Zakonu o obrtu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/02), sa Popisa vezanih obrta i zanimanja, (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 64/05), te Popisa tradicionalnih zanata, (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 62/05) iz područja djelatnosti C-Prerađivačka industrija, za koju posjeduju dozvolu za obavljanje djelatnosti izdatu od nadležnog organa najmanje 12 mjeseci prije, računajući od dana podnošenja zahtjeva.

 

Subvencije po ovom programu neće se odobravati obrtnicima koji su već koristili podsticaje Vlade Kantona, po osnovu regresiranja kamata i subvencioniranja administrativnih troškova.

 

Također, podsticaji se neće odobravati za dopunske djelatnosti.

Jedno pravno ili fizičko lice ne može biti korisnik više od jednog poticaja Ministarstva za privredu u tekućoj budžetskoj godini.

Uredni obrtnici koji su aplicirali za subvencije u toku 2013.god. a nisu im odobrena sredstva, bit će obrađeni u ovoj godini.

 

2. Investitoru će se nakon uredne prijave i procedure odlučivanja odobriti sredstva u jednokratnom iznosu prema slijedećim kriterijima:

a) Po osnovu izgradnje objekta za obavljanje obrtničke djelatnosti, obrtniku će se odobriti sredstva određena prema slijedećoj tabeli:

 

Minimalna površina tlocrta objekta /m2/

Iznos sredstava poticaja /KM/

20

1.000,00

30

1.200,00

40

1.600,00

50

2.000,00

60

2.400,00

70

2.800,00

80

3.200,00

90

3.600,00

100

4.000,00

110

4.400,00

120

4.800,00

130

5.200,00

140

5.600,00

150

6.000,00

160

6.400,00

170

6.800,00

180

7.200,00

190

7.600,00

200

8.000,00

 

b) Po osnovu nabavke objekta, opreme i mašina, kao osnovnih sredstava, za obavljanje obrtničke djelatnosti, obrtniku će se odobriti sredstva u jednokratnom iznosu od 5% od ukupne visine investicije, koja može biti mimimalno 10.000,00 i maksimalno 100.000,00 KM.

c) Sredstva za korištenja poticaja za obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata se dodjeljuje jednokratno u iznosu od 5.000,00 KM.

d) Korisnicima poticaja mlađim od 35 godina, računajući na dan podnošenja zahtjeva, ukupan iznos poticajnih sredstava se uvećava za 10%.

 

3. Ukupni iznos sredstava koja se mogu odobriti i isplatiti korisniku ovog poticaja je 30.000,00 KM, a odnosi se na realizaciju obrtničke djelatnosti u više obrtničkih radnji (izdvojeni prostor). Sredstva su u ovom iznosu limitirana na navedeni maksimalni iznos po više osnova:

− po jednom subjektu – korisniku,

− po više objekata (izdvojenih prostora) registrovanih po Zakonu o obrtu,

− u okviru jedne godine dana.

 

4. Uz zahtjev za odobravanje poticajnih sredstava namjenjenih za subvencioniranje investicija kod obrta, Investitor je dužan dostaviti slijedeće priloge:

− Original ili ovjerenu kopiju Odobrenja – rješenja za obavljanje djelatnosti prema Zakonu o obrtu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/02, 29/03 i 11/05) (izdato 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva), računajući od dana podnošenja Zahtjeva,

− Original ili ovjerenu kopiju Odobrenja Rješenja za upotrebu objekta, izdatu od nadležnog organa, nakon 01.01.2011. godine,

− Original ili ovjerenu kopiju nedvosmislenog dokaza o utrošcima u osnovna sredstva nastalim u toku realizacije investicije, nakon 01.01.2011. godine,

− Original ili ovjerene kopije urednih dozvola za osnovna sredstva, izdate od nadležnog organa,

− Original ili ovjerena pojedinačna Uvjerenja o uredno izmirenim javnim prihodima, ne starija od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva,

− Uvjerenje komercijalne banke da je žiro račun proizvođača aktivan, ne starije od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva.

− Ovjerenu kopiju lične karte u slučaju da je obrtnik mlađi od 35 godina, računajući od dana podnošenja zahtjeva.

Uz zahtjev za odobravanje poticajnih sredstava namjenjenih za subvencioniranje obavljanja djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata (Službene novine Federacije BiH“, broj 35/09, 66/09, 38/10 i 16/12), Investitor je dužan dostaviti slijedeće priloge:

− Original ili ovjerenu kopiju Odobrenja – rješenja za obavljanje djelatnosti prema Zakonu o obrtu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/02, 29/03 i 11/05 ) i Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata (Službene novine Federacije BiH“, broj 35/09, 66/09, 38/10 i 16/12) (izdato 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva), računajući od dana podnošenja Zahtjeva,

− Original ili ovjerena pojedinačna Uvjerenja o uredno izmirenim javnim prihodima, ne starija od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva,

− Uvjerenje komercijalne banke da je žiro račun proizvođača aktivan, ne starije od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva.

− Ovjerenu kopiju lične karte u slučaju da je obrtnik mlađi od 35 godina, računajući od dana podnošenja zahtjeva.

 

5. Po uredno prispjelom Zahtjevu, ocjenu i mišljenja dat će Komisija Ministarstva za privredu, poštujući hronologiju prijema u protokolu Kantona. U slučaju da komisija ocjeni da nisu ispunjeni svi uslovi za odobravanje sredstava – regresa, Ministarstvo za privredu će donijeti Zaključak o odobijanju zahtjeva podnosioca.

 

6. Na osnovu Izvještaja o ocjeni i pozitivnom mišljenju Komisije, sa fotodokumentacijom, Ministarstvo za privredu će predložiti Vladi Kantona donošenje Odluke o odobravanju subvencioniranja obrtnika, za svaki zahtjev pojedinačno i za tekuću godinu.

Vlada Kantona može opozvati donesene odluke zavisno od dinamike priliva budžetskih sredstava.

Na osnovu Odluke o subvencioniranju obrtnika, Ministarstvo za privredu će Ministarstvu financija podnijeti Nalog za isplatu poticaja.

 

7. Zahtjeve za odobravanje poticaja namjenjenih za subvencioniraje obrtnika, Investitori trebaju dostaviti, najkasnije do 30.11.2014. godine, na adresu:

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Ministarstvo za privredu

KOMISIJA ZA OCJENU ZAHTJEVA

ZA ODOBRAVANJE I DODJELU POTICAJA KOD OBRTA

Kučukovići br. 2

Zenica, 72 000

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone Ministarstva za privredu: 032/405-703 i 032/406-159 ili telefax: 404-861 ili E-mail: min.privreda@zdk.ba, te na web stranici: www.zdk.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: