Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju uvođenja i certifikaciji sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima i dijela marketinških troškova za proizvode nagrađene na sajamskim manifestacijama

Izvor: eKapija.ba, 25.04.2014.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

MINISTARSTVO ZA PRIVREDU/GOSPODARSTVO

 

Na osnovu Zaključka o usvajanju Postupka i kriterija za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju uvođenja i certifikaciji sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima i dijela marketinških troškova za proizvode nagrađene na sajamskim manifestacijama, broj: 02-14-3722/14 od 20.02.2014. godine, Zaključka Vlade Kantona o usvajanju Programa utroška budžetskih sredstava u 2014. godini - Ministarstva za privredu – subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji, broj: 02-14-3234/13 od 12.02.2014. godine, Ministarstvo za privredu, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava

namjenjenih subvencioniranju uvođenja i certifikaciji sistema za upravljanje kvalitetom po

međunarodnim standardima i dijela marketinških troškova za proizvode nagrađene na

sajamskim manifestacijama

 

1. Pozivaju se privredni subjekti (pravna i fizička lica) iz područja prerađivačke industrije i ostalih proizvodnih djelatnosti, koji su registrovani i funkcioniraju na području Zeničko-dobojskog kantona, da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu (refundaciju) nepovratnih sredstava obezbjeđenih za subvencioniranje uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima.

Pravo korištenja ovog poticaja imaju privredni subjekti koji prvi put realiziraju certifikaciju i nemaju pravo na poticaj kod recertifikacje.

Pozivaju se privredni subjekti (pravna i fizička lica) iz područja proizvodnih djelatnosti registrovana u Zeničko-dobojskom kantonu, koji u propisanoj proceduri na domaćim ili ino sajmovima dobiju priznanje (medalju za kvalitet) za svoj proizvod, da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu (refundaciju) nepovratnih sredstava obezbjeđenih za subvencioniranje dijela marketinških troškova za proizvode nagrađene na sajamskim manifestacijama.

Pravo na korištenje poticaja nemaju privredni subjekti, u slučaju da su registrovani kao dopunska djelatnost.

Jedno pravno ili fizičko lice ne može biti korisnik više od jednog poticaja Ministarstva za privredu u tekućoj budžetskoj godini.

2. Privrednom subjektu, koji uvede i certificira sistem upravljanja kvalitetom po međunarodim standardima, nakon uredne prijave i odlučivanja, odobrit će se poticaj u zavisnosti od vrste standarda i broja uposlenih, kako slijedi:

 

U toku jedne budžetske godine korisnik ima pravo na subvenciju samo jednog certificiranja.

U slučaju višegodišnjeg korištenja ovog poticaja maksimalni iznos koji se može odobriti i isplatiti jednom korisniku sredstava iz ovog programa poticaja je 50.000,00 KM.

 

Proizvođaču za proizvode nagrađene na sajamskim manifestacijama, će se, nakon uredne aplikacije i procedure utvrđivanja, odobriti sredstva u jednokratnom iznosu od 300,00 do 500,00 KM po proizvodu za koji je dobivena medalja kvaliteta, kako slijedi:

1) Za zlatnu medalju – 500,00 KM po proizvodu

2) Za srebrnu medalju – 400,00 KM po proizvodu

3) Za bronzanu medalju –300,00 KM po proizvodu

 

3. Uz zahtjev za odobravanje poticajnih sredstava za međunarodne standarde, privredni subjekt je dužan dostaviti slijedeće priloge:

− Original ili ovjerenu kopiju certifikata izdatog od međunarodno priznatog certifikacijskog organa,

− Interno ovjeren Poslovnik kvaliteta,

− Ovjerenu kopiju dozvole za obavljanje djelatnosti ili adekvatan akt nadležnog organa,

− Original ili ovjerenu kopiju Uvjerenja o broju uposlenih, izdato od PIO/MIO, ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja Zahtjeva,

− Original ili ovjerena pojedinačna Uvjerenja o uredno izmirenim javnim prihodima, ne starija od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva,

− Orginali ili ovjerenu kopiju uvjerenja o uredno izmirenim finansijskim obavezama prema Budžetu Zeničko-dobojskog kantona izdatog od strane Ministarstva finansija.

− Uvjerenje komercijalne banke da je žiro račun proizvođača aktivan, ne starije od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva.

 

Uz zahtjev za odobravanje poticaja za dodjela (refundacija) dijela marketinških troškova za proizvode nagrađene na sajamskim manifestacijama u tekućoj godini, proizvođač dostavlja priloge, kako slijedi:

− Original ili ovjerenu kopiju Odobrenja za obavljanje proizvodne djelatnosti ili odgovarajući akt izdat od nadležnog organa,

− Original ili ovjerenu kopiju priznanja – medalje, dobivenog od organizatora sajamske manifestacije na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini,

− Original ili ovjerena pojedinačna Uvjerenja o uredno izmirenim javnim prihodima, ne starija od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva,

− Original ili ovjerenu kopiju Uvjerenja o uredno izmirenim financijskim obavezama prema Budžetu Zeničko-dobojskog kantona, ne starije od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva,

− Uvjerenje komercijalne banke da je žiro račun proizvođača aktivan, ne starije od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva.

 

4. Po uredno prispjelom Zahtjevu, ocjenu i mišljenje dat će Komisija Ministarstva za privredu, poštujući hronologiju prijema u protokolu Kantona.

U slučaju da Komisija ocjeni da nisu ispunjeni svi uslovi za odobravanje poticajnih sredstava, Ministarstvo će donijeti Zaključak o odbijanju zahtjeva podnosioca.

 

5. Na osnovu Izvještaja o ocjeni i mišljenju Komisije, sa fotodokumentacijom, Ministarstvo za privredu će predložiti Vladi Kantona donošenje Odluke o odobravanju subvencioniranja troškova uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom prema međunarodnim standardima i dijela marketinških troškova za proizvode nagrađene na sajamskim manifestacijama.

Vlada Kantona, može opozvati donesene odluke, zavisno od dinamike priliva budžetskih sredstava tokom godine.

 

Na osnovu donesene Odluke o subvencioniranju troškova, Ministarstvo za privredu će Ministarstvu finansija podnijeti Nalog za isplatu, odnosno refundaciju troškova uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom i dijela marketinških troškova za proizvode nagrađene na sajamskim manifestacijama.

 

6. Zahtjeve za odobravanje subvencioniranja troškova uvođenja i certifikacije sistema po međunarodnim standardima i dijela marketinških troškova za proizvode nagrađene na sajamskim manifestacijama, privredni subjekti trebaju dostaviti najkasnije do 30.11.2014. godine, na adresu:

 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Ministarstvo za privredu

KOMISIJA ZA OCJENU ZAHTJEVA

ZA SUBVENCIONIRANJE UVOĐENJA I CERTIFIKACIJE

SISTEMA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM PO MEĐUNARODNIM STANDARDIMA I DIJELA

MARKETINŠKIH TROŠKOVA ZA PROIZVODE NAGRAĐENE NA SAJAMSKIM MANIFESTACIJAMA

Kučukovići br. 2

72 000 Zenica

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone Ministarstva za privredu: 032/405-703 i 032/406-159 ili telefax: 404-861 ili E-mail: min.privreda@zdk.ba, te na web stranici: www.zdk.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: