Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Kalesija, koje je ostalo slobodno nakon odustajanja od zaključenja ili raskida ugovora o zakupu na području općine Kalesija

Izvor: Oslobođenje, 22.05.2014.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-2-1542-2/14.

Datum: 20.5.2014. godine

 

Na osnovu člana 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («S1. novine FBiH» br. 52/09), člana 7. Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Kalesija («Sl. glasnik općine Kaiesija» br. 7/11 i člana 56. Statuta općine Kalesija - prečišćeni tekst («S1. glasnik općine Kalesija» br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), općinski načelnik Kalesije 20.4.2014. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Kalesija, koje je ostalo slobodno nakon odustajanja od zaključenja ili raskida ugovora o zakupu na području općine Kalesija

I             

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave zahtjeve za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta isključivo u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

II

Predmet javnog poziva je zakup državnog poljoprivrednog zemijišta u vlasništvu države na području općine Kalesija, koje je ostalo slobodno nakon odustajanja od zaključenja ili raskida ugovora o zakupu na području općine Kalesija na: KO Vukovije, Jeginov Lug, Rainci Donji, Prnjavor i Memići, prema Pregledu katastarskih čestica koji je sastavni dio ovog poziva.

III           

Pregled poljoprivrednog zemljišta iz člana II javnog poziva po katastarskim česticama zainteresovani mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinskopravne poslove.

IV          

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijelit će se u zakup svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima na period od 10. godina, a za podizanje nasada voćnjaka dodijelit će se na period do 25 godina. Minimalna površina na koju se može aplicirat iznosi 1 ha (jedan hektar).

V            

Postupak javnog poziva provest će Komisija koju imenuje načelnik Općine Kalesija.

VI          

Početna cijena na javnom pozivu za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, po katastarskim kulturama iznosi:  

Red. br.

Katastarska kultura

Klasa zemljišta

Počema cijena (KM/ha)

1

Oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi

I i II

195,00

2

Livade

nn

130,00

3

Pašnjaci

nn

104,00

 

 

Red. br.

Katastarska kultura

Klasa zemljišta

Početna cijena (KM/ha)

1

Oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi

III i IV

187,50

2

Livade

III i IV

125,00

3

Pašnjaci

III i IV

100,00

 

 

Red. br.

Katastarska kuitura

Klasa zemljišta

Početna cijena (KM/ha)

1

Oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi

V,VI,VII i VIII

165,00

2

Livade

V,VI,VII i VIII

110,00

3

Pašnjaci

V,VI,VII i VIII

88,00

4

Zapušteno, neplodno, trstici, močvare

 

30,00

 

VII         

Početna cijena iz tačke VI ovog poziva umanjuje se za 50% za neobrađeno, zapušteno ili neplodno poljoprivredno zemljište obraslo višegodišnjim raslinjem, prema nalazu komisije.

VIII        

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području općine Kalesija dodjeljivat će se u zakup pravnim i fizičkim licima (sa prebivalištem i sjedištem u Općini Kalesija) koji ispunjavaju slijedeće uslove:

a. Broj uposlenih radnika: 1 bod po postojećem uposlenom radniku, 2 boda po novouposlenom radniku (bez otpuštanja postojećih),

   a maksimalno može dobiti po ovom osnovu...........................................................................30 bodova

b. Osnovna djelatnost - poljoprivredna proizvodnja......................................................................15 bodova

   Dopunska djelamost - poljoprivredna proizvodnja......................................................................5 bodova

c. Raspoloživa poljoprivredna mehanizacija po registrovanoj poljoprivrednoj mašini 2 boda,

   a maksimalno može dobiti pd ovom osnovu............................................................................10 bodova

d. Vrsta poljoprivredne djelatnosti:

d.1.) Stočarstvo (1 do 5 grla).....................................................................................................5 bodova

       Stočarstvo (6 do 15 grla).................................................................................................10 bodova

       Stočarstvo (16 grla i više)................................................................................................15 bodova

d.2.) Voćarstvo.......................................................................................................................5 bodova

d.3.) Peradarstvo od 5.000 do 10.000 brojlera po turnusu............................................................5 bodova

       preko 10,000 brojlera po turnusu......................................................................................10 bodova

d.4.) Ratarstvo

- žitarice..............................................................................................................................15 bodova

- plastenička i staklenička proizvodnja.....................................................................................7 bodova

- ostala proizvodnja................................................................................................................5 bodova

e. Ponudena cijena zakupa u odnosu na početnu cijenu, za svakih 5 KM/ha više od početne

   cijene 1 bod, a maksimalno može dobiti po ovom osnovu.....................................................10 bodova

f. Poljoprivredni proizvodači kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a bili su pripadnici

  Armije RBiH u periodu 1992-1995. godine, za svaku godinu provedenu u Armiji RBiH....................1 bod.

IX           

Prijave na javni poziv zakupaca koji su do sada koristili državno poljoprivredno zemljište, a nisu izmirili svoje obaveze plaćanja zakupa istog, neće biti razmatrane prilikom dodjele zemljišta u zakup.

X            

Uz zahtjev priložiti slijedeća dokumenta:

1. Potvrda Porezne uprave o broju uposlenih radnika

2. Rješenje o registraciji osnovne djelatnosti

3. Rješenje o registraciji dopunske djelamosti

4. Za fizičko lice fotokopija lične karte

5. Kopija saobraćajne dozvole za poljoprivrednu mašinu

6. Kopija pasoša za životinju i potvrda veterinarske stanice o broju brojlera u turnusu

7. Dokaz o izmirenim uplatama za ranije korištenje državnog zemljišta

8. Izjava o planiranom broju upošljavanja novih radnika

9. Izjava o planiranoj vrsti proizvodnje

10. Uvjerenje o učešću u Armiji RBiH

11. Kopija katastarskog plana za parcelu sa naznačenim dijelom za koji se aplicira

12. Prepis posjedovnog lista za vlastito zemljište ili uvjerenje o neposjedovanju istog. Svi dokumenti moraju biti original ili ovjerene kopije

XI           

Prijave na javni poziv sa pratećom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na Pisarnicu Općine Kalesija ili poslati preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA KALESIJA

Ulica Patriotske lige broj 15

75260 Kalesija

sa obaveznom naznakom: «Ne otvarati - po Javnom pozivu, zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu driave na području općine Kalesija».

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Oslobođenje", programu Radija Feral i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove, direkmo ili putem telefona: 035 631 259 lokal 210.

Podnosioci zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Kalesija biće blagovremeno obaviješteni.

XII         

Uz zahtjev treba navesti:

- Tražena površina na koju se aplicira

- Ponudena cijena za navedenu parcelu/česticu po ha

XIII        

Obrazac zahtjeva zainteresovani mogu dobiti u Šalter-sali Općine Kalesija

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Rasim Omerović  

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: