Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Transfera za podsticaj i razvoj poljoprivrede za 2014. godinu s pozicije 614100

Izvor: eKapija.ba, 19.05.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA JAJCE

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02 – 24 – 3460 / 14

Jajce, 19.05.2014. godine

 

Na osnovu članka 43. Statuta Općine Jajce (Službene novine općine Jajce broj 2/99, 1/00, 2/04 i 1/06) i Odluke o izvršenju proračuna za 2014 godinu broj:01-01-6- 9312/13 od 30.12.2013. godine , a u skladu s usvojenim Programom i kriterijima raspodjele sredstava iz Granta za poljoprivredu u 2014 godini, Općinski načelnik Općine Jajce raspisuje:

 

JAVNI POZIV

Za raspodjelu sredstava iz Transfera za podsticaj i razvoj poljoprivrede za 2014.godinu s pozicije 614100

 

1. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju :

a. Poljoprivredni proizvođači (pravna i fizička lica) sa prostora općine Jajce koji poljoprivrednu proizvodnju ostvaruju na prostoru općine Jajce

b. Udruženja građana (poljoprivrednika) koja djeluju na području općine Jajce

c. Zemljoradničke (poljoprivredne) zadruge koje djeluju na području općine Jajce

 

2. Uvjeti za ostvarivanje prava na sredstva iz Granta :

a. Da je Podnositelj zahtjeva upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili Registar Klijenata u Općini Jajce

b. Da se zahtjev za poticaj odnosi na :

- Podršku organizaciji poljoprivredne proizvodnje (udruženja, zadruge)

- Razvoj stočarstva

- mljekarstvo (prodaja mlijeka ovlaštenom prerađivaču/minimalna mjesečna proizvodnja 50 litara)

- tov junadi (min 2 grla)

- svinjogojstvo (minimalno jedno grla krmača/nazimica, 5 grla tovnih svinja)

- pčelarstvo (minimalno 10 pčelinjih zajednica)

- peradarstvo ( minimalno 240 koka nosilja)

- ovčarstvo i kozarstvo (minimalno 20 ovaca ili 10 koza)

- razvoj biljne proizvodnje

- voćarstvo (novi nasadi minimalno 0,1 ha )

- ratarstvo (minimalno 0,2 ha žitarice, 0,5 ha kukuruz) povrtlarstvo (0,2 – 1,0 ha na otvorenom, 50 - 500 m2 zatvoreni prostor)

- Investicije u poljoprivrednoj proizvodnji

- Štete na poljoprivrednim gospodarstvima

 

3. Zahtjev za korištenje sredstava Granta treba da sadrži :

a. Podatke o podnositelju zahtjeva

i. Opći podaci o podnositelju zahtjeva

ii. Bankovni podaci (broj tekućeg i transakcijskog računa podnositelja)

iii. Dokumentaciju kojom obrazlaže opravdanost zahtjeva :

e) Uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja

f) Račune za nabavljenu opremu, izvršena ulaganja, sjemenski i sadni materijal

g) Uvjerenje o zdravstvenoj ispravnosti sadnog materijala

b. Naziv programa, projekta odnosno aktivnosti za koju se podnosi prijava za poticanje iz sredstava Granta

4. Jedan podnositelj zahtjeva, Udruženje ili Zadruga može podnijeti i više zahtjeva za različite namjene sukladno Javnom pozivu, odnosno za svaku poljoprivrednu proizvodnju podnosi se poseban zahtjev

5. Udruženja i Zadruge , sa najmanje 10 aktivnih članova ili korisnika usluga, mogu podnijeti aplikacije u ime i za potrebe svojih članova

6. Zahtjevi se podnose na prijavnom obrascu koji se preuzima na prijemnom šalteru

Ostalu dokumentaciju podnositelj zahtjeva prilaže uz prijavni obrazac koji se nalazi na prijemnom šalteru Prijave na javni poziv se podnose u zgradi Općine Jajce, Ulica Nikole Šopa bb, svakim radnim danom .

Rok za podnošenje prijava sa dokumentacijom je od 19 .05. – 06.06.2014. godine. Neblagovremena prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

Općinski načelnik

Edin Hozan

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: