Javni poziv za raspodjelu sredstava tekući transferi neprofitnim organizacijama - potpora udruženjima potrošača u Federaciji BiH za 2014. godinu

Izvor: eKapija.ba, 02.06.2014.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE

MOSTAR

 

Federalno ministarstvo trgovine, na osnovu Odluke o usvajanju utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-podrška udruženjima potrošača" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu trgovine („Službene novine Federacije BiH" broj 39/14) i u skladu sa Zakonom za zaštitu potrošača („Službeni glasnik BiH" broj:25/06) raspisuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA RASPODJELU SREDSTAVA TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM

ORGANIZACIJAMA-POTPORA UDRUŽENJIMA POTROŠAČA

U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU

 

1. OPIS:

Javni poziv za raspodjelu sredstava tekući transferi neprofitnim organizacijama- potpora udruženjima potrošača u Federaciji BiH utvrđuje uslove i način raspodjele sredstava namijenjenih za unapređenje zaštite potrošača u Federaciji BiH za 2014. godinu kroz podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača i provođenje projektnih aktivnosti za povećanje informisanosti potrošača i savjetovanje da pravilno i adekvatno reaguju na tržištu.

 

Javni poziv se raspisuje za:

1. Podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača kroz sufinansiranje režijskih troškova.

2. Projekte informisanja i savjetovanja potrošača o osnovnim potrošačkim pravima i zaštiti ekonomskih interesa potrošača kroz slijedeće teme:

2.1. upoznavanje potrošača sa zakonodavnim i institucionalnim okvirom za zaštitu prava potrošača, uključujući moguće načine rješavanja potrošačkih sporova;

2.2. savjetovanje i podrška u rješavanju problema potrošača u oblasti kupovine proizvoda i usluga, komunalnih usluga, financiijskih usluga i telekomunikacijskih usluga.

 

Udruženje može samostalno konkurisati samo sa jednim projektom. Ukoliko udruženje dostavi više od jedne prijave projekta neće se uzeti u razmatranje niti jedna od njih.

 

2. CILJEVI:

1. Stvaranje i poboljšanje uslova za rad udruženja kroz sufinansiranje režijskih troškova.

2. Finansijskom podrškom omogućiti provođenje projekata informisanja i edukacije potrošača putem održavanja stručnih savjetovanja, seminara, skupova, radionica, okruglih stolova, učešća u TV emisijama, izdavanja informativnih letaka, brošura i ostalih informativnih materijala kao i savjetovanje i podršku u rješavanju problema potrošača.

 

3. PRAVO UČEŠĆA:

Prijavu mogu dostaviti udruženja potrošača sa sjedištem u Federaciji BiH, registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama («Službene novine Federacije BiH», broj 45/02) i Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH („Službeni glasnik BiH" br 32/01).

 

Prijavu za podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja mogu dostaviti udruženja čije je djelovanje usmjereno na područje zaštite prava potrošača i aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu.

 

Prijavu za projekt mogu dostaviti udruženja čije je djelovanje usmjereno na područje zaštite prava potrošača i aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine u području za koje prijavljuju projekt.

 

Udruženja mogu svoje prijedloge projekata kandidovati pojedinačno ili u saradnji sa drugim udruženjima, kao zajednički projekat.

 

Udruženja koja predlažu projekt u saradnji sa drugim udruženjima mogu se prijaviti na slijedeći način:

- Nosioc projekta prijavljuje zajednički projekt i jedan budžet. U tom se slučaju u prijedlog u obrazloženju budžeta moraju naznačiti svi novčani i drugi materijalni doprinosi prijavljenih udruženja. Udruženje koje prijavljuje projekt odgovorno je za njegovo provođenje, finansijsko i opisno izvještavanje.

 

Projekti i projektne aktivnosti koje su finansirane iz drugih izvora mogu biti kandidovani za sufinansiranje po osnovu ovog Javnog poziva.

 

Pravo prijave po ovom Javnom pozivu nemaju udruženja koja nisu ispunila obaveze po osnovu ugovora o dodjeli finansijske podrške za provođenje projekata koje je odobrilo Federalno ministarstvo trgovine u 2012. i 2013. godini.

 

4. SADRŽAJ PRIJAVE ZA PODRŠKU I PRIJAVE PRIJEDLOGA PROJEKTA:

4.1.

Prijava za podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača kroz sufinansiranje režijskih troškova mora biti dostavljena na obrascima koji su sastavni dio konkursne dokumentacije i u skladu sa zahtjevima definisanim u ovom Javnom pozivu.

 

Obavezna sadržina prijave za podršku:

- Obrazac 1. „Prijava" , popunjena i ovjerena od strane ovlašćenog lica;

- Dokaz o registraciji udruženja;

- Statut udruženja;

- Izvještaj o radu i zvanični Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu;

- Informacije o prioritetima, planiranim i realizovanim aktivnostima za 2014. godinu (zaključno sa 31 05. 2014. godine);

- Podaci o angažovanim kadrovskim kapacitetima za rad sa potrošačima;

- Dokaz o evidentiranom broju članova udruženja;

- Dokaz o prostornim i tehničkim uslovima za djelovanje udruženja.

 

4.2.

Prijava projekta mora biti dostavljena na obrascima koji su sastavni dio konkursne dokumentacije i u skladu sa zahtjevima definisanim u ovom Javnom pozivu.

 

Obavezna sadržina prijedloga projekta:

- Obrazac 1. „Prijava" , popunjena i ovjerena od strane ovlašćenog lica;

- Obrazac 2. Predlog projekta"

- Naziv projekta

- Ciljevi projekta i njihova mjerljivost;

- Opis projekta i metodologija realizacije,

- Ciljna grupa i očekivani efekti projekta na pripadnike ciljne grupe;

- Projektne aktivnosti i vremenski plan realizacije projektnih aktivnosti sa informacijama o angažovanju tehničkih kapaciteta i uključenosti članova projektnog tima u njihovu realizaciju;

-Obrazac 3. „Budžet projekta".

Budžet projekta mora biti iskazan u KM po projektnim aktivnostima i u njega mogu biti uključeni samo opravdani troškovi - rashodi vezani za potrebe realizacije projektnih aktivnosti;

-struktura izvora finansiranja (ukoliko je u pitanju više izvora finansiranja);

-Obrazac 4. „Kadrovski kapaciteti".

Podaci o angažovanim kadrovskim kapacitetima za realizaciju projektnih aktivnosti i biografije angažovanih lica.

-Obrazac 5. „Tehnički kapaciteti"

Podaci o raspoloživim tehničkim kapacitetima za realizaciju projektnih aktivnosti (oprema, prostorije i sl.)

-Obrazac 6. " Iskustvo u realizaciji projekata"

Podaci o realizovanim sličnim projektima (naziv projekta, izvori finansiranja, ciljevi, ciljne grupe, aktivnosti, informacije o realizaciji, vrijednost projekta i dr. korisne informacije):

- Obrazac 7. „Izjava o zajedničkom projektu,,

Ukoliko projektne aktivnosti realizuje dva ili više udruženja Izjava o zajedničkom projektu treba biti potpisana i ovjerena od strane ovlašćenih lica svih uključenih udruženja. Uz Izjavu o zajedničkom projektu priložiti dokument o partnerskoj saradnji na realizaciji projekta u kojem će biti definisan oblik saradnje i obaveze svih partnera u predloženom projektu.

-Dokaz o registraciji udruženja (ako je zajednički projekt za sva udruženja);

-Statut udruženja (ako je zajednički projekt za sva udruženja);

-Izvještaj o radu i zvanični Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu (ako je zajednički projekt za sva udruženja);

-Informacije o prioritetima, planiranim i realizovanim aktivnostima za 2014. Godinu (zaključno sa 31.05.2014. godine).

 

5. KRITERIJI ZA IZBOR :

U postupku razmatranja prijava Komisija provjerava tačnost navoda iz dokumentacije, utvrđuje ispunjenost uslova za učešće po Javnom pozivu i vrši ocjenu za udruženja čije su prijave potpune i u skladu sa zahtjevima Javnog poziva.

 

Analiza prijava od strane Komisije će obuhvatiti:

1. Analiza ispunjenosti formalnih uslova. Ukoliko formalni uslovi za učešće nisu ispunjeni Komisija dalje neće razmatrati prijavu niti ocjenjivati predloženi projekt.

2. Analiza ispunjenosti ostalih uslova: kvalitet projekta-ispunjenost kriterijuma kvaliteta, kapaciteti za realizaciju predloženog projekta, iskustvo i saradnja sa drugim udruženjioma u realizaciji sličnih projekata.

 

Na osnovu analize pristiglih prijava Komisija sastavlja rang listu na osnovu koje se utvrđuje spisak udruženja kojima se dodjeljuju sredstva za podršku radu i spisak projekata, vodeći računa o efikasnosti upotrebe ukupnih budžetskih sredstava namijenjenih za te svrhe.

 

5.1. Kriteriji za podršku radu udruženja:

- kriterij kadrovskih kapaciteta podnosioca prijave...................................................20 bodova

- kriteriji broja evidentiranih članova udruženja....................................................10 bodova

- kriterij tehničkih kapaciteta podnosioca prijave..................................................20 bodova

- kriterij realizovanih aktivnosti u 2013. godini...............................................30 bodova

- kriterij planiranih i realizovanih aktivnosti u 2014. god........................................20 bodova

 

5.2. Kriteriji za izbor prijedloga projekata:

- kriterij preciznog definisanja problema i načina njegovog rješavanja..............10 bodova

- kriterij preciznog definisanja ciljne grupe i korisnika rezultata projekta............5 bodova

-kriterij izvodljivosti projektnih aktivnosti sa konkretnim uticajem i mjerljivim rezultatima......................10 bodova

- kriterij teritorijalne pokrivenosti i efikasnosti rezultata projekta..............................10 bodova

- kriterij finansijske izvodljivosti predloženog projekta, sa tačno naznačenim

 stavkama budžeta.......................................................................5 bodova

- kriterij kadrovskih kapaciteta podnosioca prijave za realizaciju predloženih projektnih aktivnosti...............................................25 bodova

- kriterij tehničkih kapaciteta podnosioca prijave za realizaciju predloženih projektnih aktivnosti.................................................10 bodova

- kriterij iskustva u pripremi i realizaciji projekata:

a) ima iskustvo u pripremi i realizaciji do tri projekta.................................10 bodova

b) ima iskustvo u pripremi i realizaciji više od tri projekta................................................15 bodova

- kriterij saradnje sa drugim organizacijama na realizaciji projekta..................................10 bodova

 

6. FINANSIRANJE I INSTRUMENTI OBEZBJEĐENJA:

Za unapređenje zaštite potrošača u Federaciji BiH za 2014. godinu odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 75.000,00 KM (sedamdesetpethiljadaKM), od čega 30.000,00 KM (slovima: tridesethiljada KM) za podršku rada i jačanju kapaciteta udruženja potrošača i 45.000,00 KM (četrdesetpethiljada KM) za projektne aktivnosti.

 

Isplata odobrenih sredstava za podršku rada udruženja i odabrane projekte će se izvršiti po osnovu Ugovora o implementaciji sredstava, koji će biti zaključen između Ministarstva i udruženja. Ministarstvo zadržava pravo da prije potpisa ugovora traži bjanko mjenicu udruženja kao instrumenta finansijskog obezbjeđenja.

 

Realizacija izabranih projekata otpočinje danom uplate sredstava na račun udruženja.

 

Planirane projektne aktivnosti treba da budu realizovane u periodu od 6 mjeseci od dana početka realizacije projekta.

 

7. OPRAVDANI TROŠKOVI

Troškovi koji mogu biti pokriveni odobrenim sredstvima su navedeni u Obrascu 3.Budžet projekta. Vrijednost troškova mora biti iskazana u KM u bruto iznosima (sa obračunatim PDV-om).

 

8. NADZOR NAD UTROŠKOM SREDSTAVA::

Nadzor utroška sredstava vršit će Ministarstvo i to:

- Redovnom tromjesečnom kontrolom izvještaja udruženja potrošača o realizovanim aktivnostima i finansijskoj realizaciji i dokumentacije kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava;

- Vanrednom kontrolom.

 

9. DOSTAVLJANJE:

Prijave projekata odnosno prijavu za podršku radu udruženja treba uvezati i numerisati strane, tako da čine jednu cjelinu i da se strane ne mogu fizički odvojiti, u suprotnom prijave neće biti razmatrane od strane komisije.

 

Prijavu na Javni poziv treba poslati isključivo poštom na adresu:

Federalno ministarstvo trgovine

88000 Mostar,

Ante Starčevića bb (zgrada Vlade)

 - NE OTVARATI -

 

Prijava na Javni poziv dostavlja se u koverti na kojoj treba naznačiti naziv udruženja, uz napomenu:

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV INFORMISANJE I SAVJETOVANJE POTROŠAČA U 2014. GODINI"

ili „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PODRŠKU RADU UDRUŽENJA U 2014. GODINI"

 

10. ROKOVI:

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnim novinama i na Internet stranici Ministarstva www.fmt.gov.ba.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, prijave pristigle elektronskom poštom ili dostavom smatrat će se ne važećim i neće se razmatrati.

 

11. OBJAVA REZULTATA

Odluku o odobravanju finansijske podrške udruženjima za zaštitu potrošača za podršku radu u 2014. godini i za provođenje projekata informisanje i savjetovanje potrošača u 2014. godini na prijedlog Komisije za provođenje Javnog poziva donosi Federalni ministar trgovine.

 

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na Internet stranici Ministarstva www.fmt.gov.ba i u Službenim novinama Federacije BiH.

 

12. PRAVO PRIGOVORA:

Prigovor na rezultate Javnog poziva udruženje može uputiti Federalnom ministru trgovine u roku od 8 dana od dana objave rezultata Javnog poziva.

 

 

M I N I S T A R

Milorad Bahilj, dipl.oec

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: