Javni poziv za učešće na tenderu radi prodaje udjela u preduzeću Fabrika za pocinčavanje Srebrenica

Datum objave: 12.08.2016. 10:53 / Izvor: Akta.ba, 12.08.2016.

Na osnovu članova 2. i 3. Pravila tenderske prodaje u zatvorenim akcionarskim društvima i društvima sa ograničenom odgovornošću („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 23/16), Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka, kao ovlašćeni prodavac, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za učešće na tenderu pod oznakom: IRB-TR-1/1 radi prodaje udjela u

„Fabrika za pocinčavanje“ d.o.o. Srebrenica

 

1. Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka, (u daljem tekstu: Investiciono-razvojna banka) donijela je Odluku broj: 02-659/16 od 04.08.2016. godine, o prodaji udjela u „Fabrici za pocinčavanje“ d.o.o. Srebrenica iz portfelja Fonda za restituciju Republike Srpske AD Banja Luka:

 

Naziv

„Fabrika za pocinčavanje“ d.o.o. Srebrenica

Sjedište

Nikole Tesle bb Potočari-Srebrenica

Oznaka predmeta prodaje

01318977

Predmet prodaje: nominalni iznos udjela

33.901,00

Početna prodajna vrijednost udjela u KM

96.278,84

 

2. Pravo učešća na tenderu imaju sva domaća i strana fizička i pravna lica koja stiču svojstvo učesnika u kupovini udjela podnošenjem ponude za kupovinu.

3. Ponuda se podnosi  na obrascu koji je dostupan neposredno u Investiciono-razvojnoj banci, kao i elektronski na sljedećem linku: Obrazac ponude.

4. Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti označenoj sa „Ponuda za kupovinu hartija od vrijednosti – ne otvaraj“, a ista sadrži:

a) za ponuđača koji je fizičko lice:

• oznaku javnog poziva-tendera,

• prezime, ime jednog roditelja, ime,

• ovjerenu kopiju dokumenta za identifikaciju (lična karta, pasoš),

• naznaku da djeluje u svoje ime,

• oznaku predmeta prodaje odnosno nominalni iznos udjela,

• ponuđenu cijenu,

• podatke o uplati depozita i broj računa za povrat depozita.

b) za ponuđača koji je pravno lice:

• oznaku javnog poziva-tendera,

• poslovno ime, sjedište i adresu pravnog lica,

• matični broj,

• podatke o licu ovlašćenom za zastupanje (prezime, ime jednog roditelja, ime, ovjerenu kopiju dokumenta za identifikaciju -lična karta, pasoš),

• dokaz da djeluje u ime pravnog lica,

• oznaku predmeta prodaje odnosno nominalni iznos udjela,

• ponuđenu cijenu,

• podatke o uplati depozita i broj računa za povrat depozita i

• potpis lica ovlašćenog za zastupanje ovjeren pečatom pravnog lica.

 

5. Rangiranje ponuda se vrši prema ponuđenim cijenama na tenderu počev od najvišeg do najnižeg iznosa u cilju formiranja tender-liste prihvaćenih ponuda. Najpovoljnijom ponudom se smatra ponuda sa najvišom ponuđenom cijenom na tenderu. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu najvišu cijenu prednost će imati onaj ponuđač čija je ponuda ranije dostavljena.

6. Društvo odnosno članovi Društva imaju pravo preče kupovine po najvišoj ponuđenoj cijeni na tenderu, odnosno po početnoj cijeni ukoliko ne pristigne nijedna ponuda ili se utvrdi da sve dostavljene ponude sadrže nedostatke. Nakon isteka roka za podnošenje ponuda i utvrđivanja najviše ponuđene cijene Investiciono-razvojna banka uputiće poziv Društvu za korištenje prava preče po najviše ponuđenoj cijeni, odnosno po početnoj cijeni ukoliko ne pristigne nijedna ponuda ili se utvrdi da sve dostavljene ponude sadrže nedostatke. Rok za dostavljanje ponude od strane Društva po korištenju prava preče kupovine po najvišoj ponuđenoj cijeni, odnosno po početnoj prodajnoj cijeni ističe petnaestog dana od dana prijema poziva.

Ukoliko Društvo ne iskoristi svoje pravo preče kupovine, Investiciono-razvojna banka uputiće poziv za korištenje prava preče kupovine članovima Društva, po istim uslovima kao i za Društvo, a rok za dostavljanje ponuda od strane članova Društva ističe petnaestog dana od dana prijema poziva.

7. Ponuđač je obavezan uplatiti depozit u iznosu od 9.628,00 (slovima: devethiljadašeststotinadvadesetosam) KM. Depozit koji je uplatio ponuđač uračunava se u prodajnu cijenu. U momentu otvaranja ponuda, uplata depozita mora biti registrovana na računu Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka kod:

Nova Banka AD Banja Luka,

Račun broj: 5550070022469628 (za uplate u KM)

ili na devizni račun:

Nova Banka AD Banja Luka,

Račun broj: BA395551101000260277

SWIFT: DEUTDEFFXXX  preko Deutsche bank AG Frankfurt am Main, Germany

SWIFT: NOBIBA22

 

8. Ponude se podnose neposredno kod Investiciono-razvojne banke, Vidovdanska 2, najkasnije do 26.09.2016. godine, do 12,00 časova. Investiciono-razvojna banka zadržava pravo produženja roka za podnošenje ponuda.

Javno otvaranje koverti označenih sa „Ponuda za kupovinu hartija od vrijednosti“ obaviće se u prostorijama Investiciono-razvojne banke, dana 26.09.2016. godine, sa početkom u 13,00 časova, a u cilju javnog saopštavanja iznosa ponuda.

9. Ponuda se može povući, na pismeni zahtjev ponuđača, najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. U slučaju povlačenja ponuda, Investiciono-razvojna banka vraća depozit ponuđaču, u roku od sedam dana od dana povlačenja ponude.

10. Ako kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja, ili ne izvrši plaćanje kupoprodajne cijene u ugovorenom roku, smatra se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita.

11. Javni poziv biće objavljen u jednom dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske i na internet stranici: www.irbrs.org.

12. Za sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom i postupkom tenderske prodaje, zainteresovana lica  mogu se obratiti kontakt licu, na dolje navedenu adresu, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 časova, za vrijeme trajanja tendera:

 

Goran Madžar,

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka,

Vidovdanska 2, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH,

Telefon: + 387 51 334 718;  Faks: + 387 51 334 770,

E-mail: goran.madzar@irbrs.org

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: