Javni poziv za učešće u Programu poticaja MSP, u Općini Jablanica u 2014. godini

Izvor: eKapija.ba, 23.05.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA JABLANICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 01-36-1014/14

Jablanica, 16.05.2014.godine

 

Na osnovu člana 41. Statuta Općine Jablanica („Sl. glasnik Općine Jablanica" broj: 2/09) i tačke 5. Programa poticaja MSP, u Općini Jablanica u 2014.g, (broj: 02-02-828-1/14-XVIII od 30.04.2014.god.), Općinski načelnik o b j a v lj u j e,

 

J A V N I P O Z I V

za učešće u Programu poticaja MSP, u Općini Jablanica u 2014.g.

 

Cilj Programa je da se putem poticanja zapošljavanja MSP kroz projektne aktivnosti startup i mladih preduzeća, industrijske proizvodnje, obrta, trgovine, turizma i ugostiteljstva, u okviru ostvarivanja i održavanja veće stope zaposlenosti, omogući zapošljavanje lica prijavljenih na evidenciju nezaposlenih Biroa rada Jablanica.

 

Javnim pozivom, pozivaju se privrednici koji su zainteresirani da uz finansijsku podršku Općine Jablanica, a putem poticanja zapošljavanja MSP, kroz projektne aktivnosti startup i mladih preduzeća, industrijske proizvodnje, obrta, trgovine, turizma i ugostiteljstva, zaposle lica koja su prijavljena na evidenciju nezaposlenih osoba Biroa rada Jablanica i fizička lica iz ciljne skupine, radi samozapošlj avanj a.

 

Poticajne mjere

Finansijska sredstva za realizaciju Programa osigurava Općina Jablanica, i ista su predviđena Budžetom općine Jablanica za 2014. godinu.

Za tu namjenu predviđena su finansijska bespovratna sredstva Općine Jablanica za zapošljavanje u iznosu od 110.000,00 KM.

 

Rb

Projekat

Ukupno

Po zaposlenom

1.

Poticanje startup i mladih preduzeća, industrijske proizvodnje, obrta, trgovine, turizma i ugostiteljstva (zavisno od djelatnosti)

10.000

5, 4, ili 3 hiljade

2.

Poticanje industrijske proizvodnje (prerada i obrada kamena i sl.),

60.000

5.000

3.

Poticanje obrta

30.000

4.000

4.

Poticanje trgovine, turizma i ugostiteljstva

10.000

3.000

 

Korisnici

Korisnici bespovratnih sredstava (poticaja) su:

- Privrednici općine Jablanica (pravna i fizička lica) koji iskažu potrebu da će zaposliti osobe iz ciljne skupine, a da u zadnjih 6 mjeseci nisu imali otpuštanja uposlenih kao tehnološki višak;

 - Nezaposlene osobe - prijavljene na evidenciju nezaposlenih Biroa rada Jablanica najmanje 180 dana prije dana donošenja ovog Programa, osim osoba koje su, ne svojom krivicom, ostali bez posla, te osoba koji se prvi put prijavljuju na Biro;

- Preduzeća, obrti i drugi oblici organizovanja, starosti do dvije godine koja iskažu potrebu da će zaposliti osobe iz ciljne skupine.

 

Kriteriji pri odobravanju poticajnih sredstava po Programu

Kod odobravanja sredstava, namijenjenih za poticaj zapošljavanja lica iz ciljne skupine, u obzir će se uzimati kriteriji:

1. vrsta poslovne aktivnosti (proizvodnja, usluge,...),

2. program (novi projekat, proširenje projekta, ....),

3. postojeći broj zaposlenih.

Sredstva po ovom programu ne mogu koristiti:

- institucije koje prijem zaposlenika vrše posredstvom Agencije za državnu službu,

- privrednici i fizička lica koji imaju neizmirene obaveze prema javnim prihodima ne mogu učestvovati u ovom Programu,

- privrednici koji nemaju prijavljenih na PIO/MIO,

- privrednici i fizička lica koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Općine Jablanica, a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima,

- korisnici sredstava koji su koristili poticajna sredstva općine Jablanica dvije (2) ili više godina uzastopno nemaju pravo na dodjelu poticajnih sredstava najmanje jednu godinu od posljednje godine korištenja istih.

 

Prijava na Javni poziv

Uz prijavu na Javni poziv, privrednici podnose Općini:

- zahtjev za poticaj zapošljavanja u 2014. godini,

- kopiju rješenja iz sudskog registra o registraciji firme, ili kopija registracije djelatnosti od nadležnog općinskog organa,

- kopiju identifikacijskog broja,

- lista osiguranih lica za obveznika izdata od Poreske uprave, o trenutnom broju zaposlenih,

- program (biznis plan).

 

Uz prijavu na Javni poziv, fizička lica podnose Općini:

- zahtjev za poticaj samozapošljavanja u 2014. godini,

- kopiju lične karte,

- uvjerenje nadležnog biroa rada da se nalazi na evidenciji nezaposlenih,

- program (biznis plan).

 

Utvrđivanje liste

Po proteku roka za podnošenje zahtjeva, Radna grupa imenovana od strane Općinskog načelnika vrši bodovanje istih prema kriterijima koje, u saradnji sa Radnom grupom, donosi Općinski načelnik, sačinjava listu aplikanata koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje poticaja, te utvrđuje broj lica za koje svaki od aplikanata može ostvariti pravo na poticaj.

 

Zaključivanje ugovora

Sa privrednikom i fizičkim licem kojem je odobren poticaj, Općinski načelnik zaključuje ugovor kojim će se definisati međusobna prava i obaveze.

Ukoliko privrednik kojem je odobren poticaj zapošljavanja osoba odustane od realizacije ugovora, zaključeni ugovor će se poništiti, a novi ugovor o poticaju zapošljavanja osobe zaključiće se sa privrednikom koji je aplicirao na Javni poziv kojem nije bio odobren poticaj zapošljavanja zbog nedovoljnog broja bodova, ili će se zaključiti aneks ugovora sa privrednikom kojem je odobren poticaj zapošljavanja osoba iz ciljne grupe u manjem broju u odnosu na zahtjevom traženi broj osoba.

 

Obaveze nakon odobravanja sredstava

 

Obaveze privrednika

Nakon odobravanja sredstava i potpisivanja ugovora sa Općinom, a najdalje u roku od 30 dana (kao uslov za isplatu odobrenih sredstava), privrednik dostavlja:

- ugovor o radu sa osobom za čije se zapošljavanje odobrava poticaj, u trajanju od najmanje 15 mjeseci (Ugovor o radu ne može biti sklopljen prije sklapanja ugovora sa Općinom),

- izjavu osobe koja se zapošljava da je upoznata sa uslovima Programa,

- izjavu privrednika kojom daje saglasnost da služba nadležna za praćenje realizacije programa može izvršiti provjeru podataka kod nadležnih organa (PIO, ZZO, Biro rada, Poreska uprava..),

- izjava privrednika da za vrijeme realizacije sredstava po ovom programu neće umanjivati postojeći broj zaposlenih radnika izuzev u slučaju prestanka radnog odnosa po osnovu posebnih propisa,

- obrazac JS 3100 za lice koje se zapošljava uz poticajna sredstva.

 

Obaveze fizičkih lica

Nakon odobravanja sredstava i potpisivanja ugovora sa Općinom, a najdalje u roku od 30 dana (kao uslov za isplatu odobrenih sredstava), korisnik sredstava dostavlja:

- ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji obavljanja djelatnosti,

- JS 3100 obrazac za lice koje je registrovalo djelatnost,

- kopiju identifikacijskog broja,

- broj računa registrovane djelatnosti,

- uvjerenje biroa za zapošljavanje da je korisnik sredstava brisan sa evidencije nezaposlenih.

 

Obaveze Općine

a) Općina će, nakon zaključivanja ugovora o korištenju poticaja i zaprimanja tražene dokumentacije, vršiti isplatu sredstava na jedan od sljedećih načina:

- 40% avansa ukupno odobrenih sredstava, a

- 60% sredstava u jednakim mjesečnim anuitetima do kraja budžetske 2014. godine, uz napomenu da je korisnik poticaja obavezan, radi pravdanja odobrenih sredstava, prije svake naredne isplate dostaviti: spisak osoba za koje se daje poticaj, specifikaciju uz isplatu plaća ovjerenu u Poreznoj upravi i obrazac MIP.

b) Općina će, nakon zaključivanja ugovora sa fizičkim licem iz ciljne grupe i zaprimanja tražene dokumentacije , vršiti isplatu sredstava na jedan od sljedećih načina:

- 40% avansa ukupno odobrenih sredstava, a

- 60% sredstava u jednakim mjesečnim anuitetima do kraja budžetske 2014. godine, uz napomenu da je korisnik poticaja obavezan, radi pravdanja odobrenih sredstava, prije svake naredne isplate dostaviti specifikaciju uz isplatu plaće ovjerenu u Poreznoj upravi.

Napomena: Obzirom da je program -biznis plan obavezan dio dokumentacije aplikanta, sugerišemo da se posebna pažnja posveti izradi kvalitetnog programa.

 

ZAHTJEVI/PRIJAVE sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno na protokol u šalter sali Općine Jablanica ili putem pošte na adresu:

 

OPĆINA JABLANICA, PERE BILIĆA 25. 88420 JABLANICA, sa naznakom „Prijava na JAVNI POZIV za učešće u Programu poticaja MSP, u općini Jablanica u 2014.g."

 

Rok za podnošenje prijava/zahtjeva je 15 dana, počev od 23.05.2014. godine, dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informisanja Općine Jablanica (RTV Jablanica), WEB stranici Općine Jablanica www.jablanica.ba i na oglasnim tablama Općine Jablanica, do 09.06.2014.godine.

 

Zahtjevi sa nekompletnom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

 

Kontakt osoba po Javnom pozivu je Remza Čolić, telefon 036 751 321

 

Obrasci za apliciranje za Program dostupni su na info pultu u šalter sali Općine Jablanica, na WEB stranici Općine Jablanica www.jablanica.ba.

 

OPĆINSKI NAČELNIK,

Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: