Konkurs/Natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za izdavaštvo za 2016. godinu

Datum objave: 01.09.2016. 13:12 / Izvor: Akta.ba, 01.09.2016.

FONDACIJA

ZA IZDAVAŠTVO SARAJEVO

 

Broj: 1-01-1-64/16

Sarajevo, 22. 8. 2016. Godine

 

Na osnovu člana 31. stav 1. Pravilnika o procedurama i kriterijima za izbor korisnika i dodjelu sredstava Fondacije za izdavaštvo broj: 02-251/13 i Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor korisnika sredstava Fondacije za izdavaštvo za 2016. godinu, broj: 1¬01-1-63/16 od 22. 8. 2016. godine, te u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za fond za izdavaštvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa V broj: 1601/2016 od 18. 8. 2016. godine („Službene novine Federacije BiH", broj 66/16), Upravni odbor Fondacije za izdavaštvo, raspisuje

 

KONKURS/NATJEČAJ

za izbor korisnika sredstava

Fondacije za izdavaštvo za 2016. godinu

 

I - PREDMET KONKURSA/NATJEČAJA

Predmet Konkursa/Natječaja je prikupljanje prijava i izbor korisnika sredstava Fondacije za izdavaštvo (u daljem tekstu: Fondacija) za 2016. godinu.

 

II - OBLASTI U OKVIRU KOJIH ĆE SE VRŠITI IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA

1. Podrška izdavačima za objavljivanje knjiga,

2. Periodika i

3. Plasman i promoviranje knjige i autora.

 

III - UVJETI ZA SUDJELOVANJE

Uvjeti koje programi i projekti moraju zadovoljiti kako bi sudjelovali na Konkursu / Natječaju za izbor korisnika sredstava Fondacije za 2016. godinu su Opći uvjeti i Posebni uvjeti. Opći uvjeti se odnose na prijave iz svih oblasti za koje je raspisan Konkurs, te će programi i projekti koji ne budu zadovoljavali jedan, bilo koji od navedenih uvjeta, biti eliminisani iz daljnje procedure i neće biti razmatrani. Za uredno ispunjene uvjete projektu se ne dodjeljuju bodovi.

 

 

Opći uvjeti

OBRAZLOŽENJE/NAPOMENA

1.

Blagovremenost prijave

Prijava je dostavljena u roku navednom u Konkursu; dokazuje se poštanskim žigom

2.

Potpuna dokumentacija

Prijava sadrži Opću i Posebnu dokumentaciju za oblast u okviru koje se aplicira

 

3.

Uredan datum izdavanja/ovjere dokumenata

Obratiti pažnju na rok od tri mjeseca od datuma objave Konkursa

4.

Dostavljen i usvojen izvještaj o namjenskom utrošku ranije dodijeljenih sredstava

Potrebno je da dostavljeni izvještaj bude potpun i usvojen

 

 

Prijava pored Općih uvjeta treba ispuniti i Posebne uvjete za oblast na koju se odnosi.

 

III-2 Posebni uvjeti prema oblastima:

 

III-2a

Podrška izdavačima za objavljivanje knjiga

1.

Knjiga se objavljuje prvi put

2.

Knjiga je pisana na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku; latiničnim ili ćiriličnim pismom

3.

Knjiga nije udžbenik

4.

Knjigu prijavljuje izdavač

 

III-2b

Periodika

1.

Finansira se tačno određen broj ili brojevi časopisa

2.

Časopis iz oblasti kulture i književnosti

3.

Časopis ima uredan ISSN Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH

4.

Časopis pisan na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku; latiničnim ili ćiriličnim pismom

5.

Časopis prijavljuje izdavač

 

III-2c

Plasman i promoviranje knjige i autora

1.

Osigurana odgovarajuća oprema i prostor za realizaciju programa/projekta

2.

Odgovarajući stručni kadar za održavanje programa/projekta

3.

Medijsko obilježavanje programa

 

IV - KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA

Odabir programa i projekata vršit će se u skladu s usvojenim Općim i Posebnim kriterijima. Prema Općim kriterijima se vrši bodovanje projekata za sve oblasti za koje se objavljuje Konkurs za izbor korisnika sredstava. Maksimalan broj bodova koji može biti dodijeljen na osnovu Općih kriterija je 50. Ovi bodovi se sabiraju sa bodovima dodijeljenim na osnovu Posebnih kriterija za svaku oblast.

 

IV-1

Opći kriteriji

Maksimalni broj bodova

1.

Kvaliteta programa ili projekta

10

2.

Kontinuitet programa ili projekta

10

3.

Doprinos projekta ili programa promociji kulture i kulturnih vrijednosti u Federaciji BiH

10

4.

Jačanje kulturnih kapaciteta/Razvoj kulturnog kapitala

10

5.

Dostupnost i inkluzivnost

10

 

 

Ukupno:50

 

IV-2 Posebni kriteriji prema oblastima: 

 

IV-2a

Podrška izdavačima za objavljivanje knjiga

Maksimalni broj bodova

1.

Književno-umjetnička, teorijska, kulturno-historijska, tradicijska ili inovativna vrijednost knjige

10

2.

Književne ili stručne kompetencije autora

10

3.

Važnost tematike, istraživački napor

10

4.

Afirmativno mišljenje stručnih recenzenata

10

5.

Smanjenje zaostatka u prevođenju i recepciji svjetske književnosti, teorijske i naučne literature iz oblasti kulture

10

 

 

Ukupno: 50

 

IV-2b

Periodika

Maksimalni broj bodova

1.

Višegodišnja tradicija časopisa

10

2.

Dobro osmišljena programska orijentacija

10

3.

Doprinos autorskoj produkciji domaćih pisaca

10

4.

Posjedovanje estetskih, kritičko- teorijskih i kulturnih vrijednosti

10

5.

Smanjenje zaostatka u prevođenju i recepciji svjetskih književnih i kritičko- teorijskih tokova

10

 

 

Ukupno:50

 

IV-2c

Plasman i promoviranje knjige i autora

Maksimalni broj bodova

1.

Prezentiranje inovacija

10

2.

Intenziviranje prisutnosti knjige, autorskoga rada i izdavačkih rezultata

10

3.

Regionalna i nacionalna zastupljenost

10

4.

Broj učesnika koji su obuhvaćeni projektom

10

5.

Finansiranje programa ili projekta iz drugih izvora

10

 

 

Ukupno: 50

 

V - DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA KONKURS

Dokumentacija koja se dostavlja uz svaki projekat sa kojim se aplicira za sredstva Fondacije je Opća dokumentacija i Posebna dokumentacija.

 

Kada se na Konkurs / Natječaj prijavljuje više projekata iz različitih oblasti, neophodno je za svaki projekat dostaviti zaseban komplet obrazaca i potrebne dokumentacije.

 

 

Opća dokumentacija

OBRAZLOŽENJE/NAPOMENA

a

Popunjena Prijava sa pečatom i potpisom - original

Prijava se može preuzeti na internet stranici www.fondacijaizdavstvo.ba u odjeljku OBRASCI

b

Aktuelni izvod iz registra - original ili ovjerena kopija

Izvod iz sudskog registra ili ekvivalentan dokument koji je izdao nadležni sudski ili upravni organ

c

Uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacijski broj - ovjerena kopija

Datum izdavanja ne mora biti u okviru roka od tri mjeseca

d

Potvrda od banke o posjedovanju računa sa instrukcijom za uplatu sredstava - original ili ovjerena kopija

Izdaje banka u kojoj pravno/fizičko lice ima otvoren račun

e

Bilans stanja i uspjeha za 2015. godinu sa pečatom AFIP-a - kopija

Ovjera kopije nije potrebna

 

Kada aplikant prilaže originalnu dokumentaciju, datum izdavanja dokumenta ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Kada aplikant prilaže ovjerenu kopiju, potrebno je da kopira traženu dokumentaciju, koja ne smije biti starija od tri mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, te da istu ovjeri kod nadležnog organa.

Obavezno obratiti pažnju na napomene u tabeli iznad (za opću dokumentaciju), odnosno tabelama ispod (za posebnu dokumentaciju).

Dokumentaciju koja nije tražena Konkursom / Natječajem nije potrebno dostavljati jer ista neće biti uzeta u obzir prilikom razmatranja.

Svi traženi dokumenti dostavljaju se u jednom primjerku. Dodatne kopije tražene dokumentacije nije potrebno dostavljati u papirnoj niti elektronskoj verziji. Dokumentacija i prilozi koji budu dostavljeni za sudjelovanje u Konkursu / Natječaju neće se vraćati.

Prijava sa projektom i potrebnom dokumentacijom podnosi se isključivo putem pošte na adresu:

Fondacija za izdavaštvo

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

uz naznaku: „PRIJAVA NA KONKURS / NATJEČAJ"!

 

V-2 Posebna dokumentacija prema oblastima:

 

V-2a

Podrška izdavačima za objavljivanje knjiga

1.

Dio rukopisa knjige, odnosno dio prevoda knjige sa stranog jezika (minimalno 20 stranica) - kopija

2.

Dvije stručne recenzije (opcionalno) - kopija

3.

Potvrda o sufinansiranju, ako takva potvrda postoji - kopija

4.

Detaljan projekat sa obavezno razrađenom finansijskom konstrukcijom po pojedinačnim stavkama (lektor, korektor, štampa, autorski honorari itd.) - original

 

V-2b

Periodika

1.

Po jedan primjerak četiri broja časopisa ili razrađena programska orijentacija za nove časopise - original

2.

Predračun za štampanje časopisa - kopija

3.

Detaljan projekat sa obavezno razrađenom finansijskom konstrukcijom po pojedinačnim stavkama (lektor, korektor, štampa, autorski honorari itd.) - original

4.

Potvrda o sufinansiranju, ako takva potvrda postoji - kopija

 

V-2c

Plasman i promoviranje knjige i autora

1.

Detaljan projekat (pored tematskog sadržaja potrebno naznačiti planirani prostor i vrijeme, tim osoba koje će raditi na realizaciji programa, te druge podatke u skladu sa kriterijima, uključujući i razrađenu finansijsku konstrukciju projekta) - original

2.

Ugovor sa partnerskim organizacijama koje će raditi na realizaciji projekta, ako takav ugovor postoji - kopija

3.

Potvrda o sufinansiranju, ako takva potvrda postoji - kopija

 

VI - DRUGI OBLICI SUFINANSIRANJA IZDAVAČKE DJELATNOSTI

Za oblast Drugi oblici sufinansiranja izdavačke djelatnosti sredstva se dodjeljuju na osnovu odluke Upravnog odbora Fondacije i federalnog ministra kulture i sporta u skladu sa uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika i dodjelu sredstava Fondacije za izdavaštvo broj: 02-251/13. Rok za podnošenje prijava je otvoren tokom cijele godine.

 

VII    - PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo podnošenja prijava na Konkurs/Natječaj imaju pravna lica registrovana za obavljanje izdavačke djelatnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine pod uvjetima propisanim ovim Konkursom/ Natječajem.

 

VIII  - NAČIN ODABIRA KORISNIKA SREDSTAVA

Način odabira korisnika sredstava utvrđen je Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika i dodjelu sredstava Fondacije za izdavaštvo broj: 02-251/13:

a) Prijave koje ispunjavaju formalno - pravne uvjete vrednovat će Upravni odbor Fondacije u skladu sa općim i posebnim kriterijima.

b) Projekti će biti pojedinačno, objektivno i stručno vrednovani nakon čega će im biti dodijeljeni bodovi. Zbir ukupnog broja bodova koji budu dodijeljeni projektu od strane svih članova Upravnog odbora dijeli se sa brojem članova Upravnog odbora i predstavlja rezultat.

c) Na osnovu rezultata Upravni odbor sačinjava rang listu projekata koja sadrži i iznos kojim će projekti biti (su)finansirani.

d) Zavisno od iznosa raspoloživih sredstava i rezultata predstavljenih u rang listi projekata bit će sačinjena i Odluka o izboru korisnika sredstava Fondacije koja se objavljuje na internet stranici Fondacije.

e) Sa izabranim korisnicima zaključit će se ugovor o dodjeli i korištenju bespovratnih sredstava.

 

IX -NAMJENSKI UTROŠAK SREDSTAVA

Izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava podnose svi korisnici na sljedeći način:

a) Dostavom narativnog i finansijskog izvještaja sa pripadajućom dokumentacijom kojom se dokazuje da su dodijeljena sredstva namjenski utrošena, pri čemu pripadajuća dokumentacija podrazumijeva: račune, uplatnice, izvode, objavljene knjige, časopise, promotivne materijale i medijske članke, fotodokumentaciju itd., zavisno iz koje oblasti je podržani projekat.

b) Rok za dostavljanje izvještaja i prateće dokumentacije je 30 dana od završetka projekta ili 30 dana od dana uplate sredstava.

c) Korisnik sredstava može izvršiti preraspodjelu dodijeljenih sredstava u iznosu od 10% unutar svakog pojedinačnog odobrenog dijela projekta, što izričito navodi u izvještaju uz posebno obrazloženje.

Povrat neutrošenih i nenamjenski utrošenih sredstava se vrši na sljedeći način: Ukoliko se ustanovi da korisnik nije utrošio cjelokupan iznos dodijeljenih sredstva za realizaciju odobrenog projekta, odnosno da je nenamjenski utrošio dodijeljena sredstava, dužan je izvršiti povrat doznačenih sredstava na račun Fondacije za izdavaštvo u roku od 30 dana od dana kada Fondacija pisanim putem to zatraži, u suprotnom će se protiv korisnika pokrenuti postupak pred nadležnim sudom i istom se zabranjuje prijavljivanje na Konkurse / Natječaje Fondacije.

 

X - ROKOVI I REZULTATI

Rok za podnošenje prijava za oblasti Podrška izdavačima za objavljivanje knjiga, Periodika i Plasman i promoviranje knjige i autora je od od 1. 9. do 30. 9. 2016. godine.

Rezultati Konkursa / Natječaja bit će objavljeni na internet stranici www.fondacijaizdavstvo.ba.

 

PREDSJEDNIK PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA

Ivan Sivrić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
PRIJAVA.doc
PODIJELI: