Kupovina objekta/prostora na području Općine Vogošća

Datum objave: 01.11.2016. 09:38 / Izvor: Dnevni Avaz, 01.11.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine              

KANTON SARAJEVO

Javna ustanova "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo

SARAJEVO

 

Broj: 01/01-1647/16

Datum: 31.10.2016 god.

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za kupovinu objekata/prostora poslovne zgrade za potrebe JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo

 

1. Predmet poziva:

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo, ul. Đoke Mazalića 3, 71000 Sarajevo, obavještava sva pravna i fizička lica da mogu dostavitti podatke o raspoloživosti i vlasništvu objekata/prostora na području Općine Vogošća u svrhu moguće kupoprodaje sa slijedećim karakteristikama:

• Poslovni objekat/prostor je namjenjen za smještaj biroa za zapošljavanje na području Općine Vogošća; 

• Poslovni objekat/prostor površine cca 90-130 m2 prilagođen prema zadanom idejnom projektu, sa mogučnošću adekvatnog rasporeda za prilagodbu ili izgradnju:

- šalter sale sa 3 radna mjesta

- sala za sastanke

- četiri manje kancelarije

- hodnika i toaleta

 

2. Uslovi za predmetnu nekretninu:

• da objekat/prostor predstavlja jedinstvenu cjelinu i da se nalazi u prizemlju,

• riješeni imovinsko pravni odnosi,

• lokacija objekta/prostora mora imati dobar kolski i pješački pristup sa glavne saobraćajnice, tako da je omogućen jednostavan i efikasan pristup građana i osoba sa invaliditetom,

• da je na toj lokaciji urbanističkim planom Vogošća predviđen objekat za poslovnu namjenu.

 

3. Pravo sudjelovanja:

• Pravo sudjelovanja po ovom Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica.

 

4. Dokumentacija:

Informacije, odnosno podaci o objektu/prostoru, dostavljaju se u pismenom obliku, a treba da sadrže slijedeće:

• naziv/prezime, ime i sjedište/ adresa vlasnika/ kontakt telefon,

• kraći opis objekta/prostora koji treba da sadrži tačnu adresu, povezanost sa saobraćajnicama, spratnost, podatke o površini objekta/prostora, (priključci za električnu energiju, vodovod i kanalizaciju, grijanje, atesti i slično...),

• tlocrt objekta,

• fotografije enterijera i eksterijera,

• ZK izvadak - ovjerena kopija ili original (ne stariji od 30 dana),

• urbanistička saglasnost i građevinska dozvola — ovjerene kopije (ne starija od 30 dana) — ukoliko objekat nije završen/izgrađen,

• kopiju katastarskog plana sa oznakom objekta/prostora,

• izvod iz Regulacionog plana o opredjeljenosti namjene nekretnine,

• prometnu vrijednost nepokretnosti utvrđenu od strane sudskog vještaka.

Pored navedene dokumentacije, ukoliko je vlasnik nekretnine:

a) Fizičko lice, potrebno je dostaviti i:

•  kopiju lične karte,

b) Pravno lice, potrebno je dostaviti i:

• „izvod iz sudskog registra" ili ekvivalent dokumenta koji izdaje nadležni sudski ili drugi organ, ne stariji od 3 mjeseca (original ili ovjerena kopija),

• dokaz - (potvrda) od poslovne banke da račun ponuđača nije blokiran,

• ovjerenu kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji i ovjerenu kopiju o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ako je ponuđač u sistemu PDV-a.)

 

5. Podnošenje dokumentacije:

Ponudu u zatvorenoj koverti sa gore traženim informacijama, uz priloženu dokumentaciju, sa naznakom „Dostava ponude za kupovinu objekata/prostora na području Općine Vogošća" po Javnom pozivu broj: 01/01-1647/16, dostaviti poštom ili neposredno na Protokol na slijedeću adresu: JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" — Sarajevo, ul. Đoke Mazalića 3, 71000 Sarajevo sa naznakom NE OTVARAJ !

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objavljivanja.

 

6. Dodatne informacije:

U postupku informacije JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" — Sarajevo, ne snosi nikakve troškove prikupljanja i dostave istih i istovrerneno zadržava pravo da koristi prikupljene informacije isključivo u svrhu daljeg postupka kupovine.

JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo, zadržava pravo traženja na uvid dodatne dokumentacije, provjeru iste ili eventualno dodatna pojašnjenja.

Dostava informacija nakon objavljenog javnog poziva , JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" — Sarajevo, ne obavezuje ni po kom osnovu.

Kontakt telefon za sve dođatne eventualne informacije je: 033/569-102.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: