(MK) Izvođenje građevinskih radova

Datum objave: 07.09.2016. 12:09 / Izvor: Official Journal of the European Union, 07.09.2016.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Građevinski radovi

2016/S 172-310319

Poziv na nadmetanje

Radovi

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Directorate for Technological Industrial Development Zones
Partizanski Odredi Boulevard No 2, PO Box 311
Na pažnju (osoba za kontakt): Nenad Gjorgjevik
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 23111166
E-pošta: nenad.gjorgjevik@fez.gov.mk

Telefaks: +389 23111177

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.fez.gov.mk

Adresa profila kupca: http://www.fez.gov.mk

Elektronički pristup podacima: http://e-nabavki.gov.mk

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: http://e-nabavki.gov.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45000000

Opis

Građevinski radovi.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 28.9.2016 - 11:00

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

28.9.2016 - 11:00

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

Drugo: Macedonian.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: