(MK) Nabavka bazne anorganske kemikalije

Datum objave: 29.09.2016. 10:18 / Izvor: Official Journal of the European Union, 29.09.2016.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Bazne anorganske kemikalije

2016/S 188-337949

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

AD Elektrani na Makedonija — Skopje
str. 11 Oktomvri No 9
Na pažnju (osoba za kontakt): Nikola Stojanovski
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 023149127
E-pošta: nikola.stojanovski@elem.com.mk
Telefaks: +389 023111309

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.elem.com.mk

Elektronički pristup podacima: www.e-nabavki.gov.mk

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: www.e-nabavki.gov.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

24310000

Opis
Bazne anorganske kemikalije.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
12.10.2016 - 12:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Drugo: Macedonian language.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: