(MK) Nabavka dijelova električnih motora, generatora i transformatora

Datum objave: 07.09.2016. 11:47 / Izvor: Official Journal of the European Union, 07.09.2016.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Novaci: Dijelovi električnih motora, generatora i transformatora

2016/S 172-310327

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

FOD DOOEL Novaci AD ELEM Skopje
Novachki pat bb
Na pažnju (osoba za kontakt): Natasha Milenkovska
7211 Novaci
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 47282639
E-pošta: info@fod.com.mk

Telefaks: +389 47282247

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.fod.com.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Ministry of Finance — Public Procurements Office
Palace ‘23 Oktomvri’, Dame Gruev Str. no.12
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 23255689
Internetska adresa: https://e-nabavki.gov.mk/

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31160000

Opis

Dijelovi električnih motora, generatora i transformatora.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 21.9.2016 - 11:00

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

21.9.2016 - 11:00

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: