(MK) Nabavka dijelova, materijala, opreme za vodovod i odvodne kanale, vodomjera i potopljene pumpe

Datum objave: 08.09.2016. 10:01 / Izvor: Official Journal of the European Union, 08.09.2016.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Gevgelija: Vodovodne instalacije

2016/S 173-311950

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

JPKD Komunalec Gevgelija
ul. 7-mi Noemvri br. 50
1480 Gevgelija
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 34212808
E-pošta: komunalec.javninabavki@komunalecgevgelija.mk

Telefaks: +389 34214808

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.komunalecgevgelija.mk/

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja

Drugo: javno preduzece

I.3)Glavna djelatnost

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge
Drugo: komunalno preduzece

I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:

Dijelovi, materijali, oprema za vodovod i odvodne kanale, vodomjeri i potopljene pumpe.

II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

Roba
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Gevgelija, MK.
NUTS kod

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)

II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu

II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)

Dijelovi, materijali, oprema za vodovod i odvodne kanale, vodomjeri i potopljene pumpe.

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

39370000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

II.1.8)Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za jedna ili više grupa

II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)

II.2)Količina ili opseg predmeta nabave

II.2.1)Ukupna količina ili opseg:

II.2.2)Podaci o opcijama

II.2.3)Podaci o obnavljanjima

II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Armature za kućne utikače i unutarnji vodovod

1)Kratak opis

Armature za kućne utikače i unutarnji vodovod.

2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

39370000

3)Količina ili opseg

4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka

5)Dodatni podaci o grupama

https://e-nabavki.gov.mk/

Grupa br: 2 Naziv grupe: PVC vodovodne cijevi i spojnice

1)Kratak opis

PVC vodovodne cijevi i spojnice.

2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

39370000

3)Količina ili opseg

4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka

5)Dodatni podaci o grupama

https://e-nabavki.gov.mk/

Grupa br: 3 Naziv grupe: PVC odvodne cijevi i spojni elementi

1)Kratak opis

PVC odvodne cijevi i spojni elementi.

2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

39370000

3)Količina ili opseg

4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka

5)Dodatni podaci o grupama

https://e-nabavki.gov.mk/

Grupa br: 4 Naziv grupe: Elementi za vanjski vodovod

1)Kratak opis

Elementi za vanjski vodovod.

2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

39370000

3)Količina ili opseg

4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka

5)Dodatni podaci o grupama

https://e-nabavki.gov.mk/

Grupa br: 5 Naziv grupe: Vodomjeri s daljinskim učitavanjem i rezervni dijelovi

1)Kratak opis

Vodomjeri s daljinskim učitavanjem i rezervni dijelovi.

2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

39370000

3)Količina ili opseg

4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka

5)Dodatni podaci o grupama

https://e-nabavki.gov.mk/

Grupa br: 6 Naziv grupe: Vodomjeri i rezervni dijelovi za mehaničke vodomjere

1)Kratak opis

Vodomjeri i rezervni dijelovi za mehaničke vodomjere.

2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

39370000

3)Količina ili opseg

4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka

5)Dodatni podaci o grupama

https://e-nabavki.gov.mk/

Grupa br: 7 Naziv grupe: PE vodovodne i odvodne cijevi

1)Kratak opis

PE vodovodne i odvodne cijevi.

2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

39370000

3)Količina ili opseg

4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka

5)Dodatni podaci o grupama

https://e-nabavki.gov.mk/

Grupa br: 8 Naziv grupe: Pumpe

1)Kratak opis

Potopljene centrifugalne pumpe, pumpe za fekalne vode.

2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

39370000

3)Količina ili opseg

4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka

5)Dodatni podaci o grupama

https://e-nabavki.gov.mk/

Grupa br: 9 Naziv grupe: Bezrubne čelične cijevi

1)Kratak opis

Bezrubne čelične cijevi.

2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

39370000

3)Količina ili opseg

4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka

5)Dodatni podaci o grupama

https://e-nabavki.gov.mk/

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor

III.1.1)Tražena jamstva :

III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

III.1.4)Ostali posebni uvjeti

III.2)Uvjeti sudjelovanja

III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost

III.2.3)Tehnička sposobnost

III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama

III.3.1)Podaci o određenoj profesiji

III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu

IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.2)Kriteriji za odabir ponude

IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Najniža cijena

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodi se elektronička dražba: da

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi: https://www.e-nabavki.gov.mk

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:

21/2016

IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

ne

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

Dokumentacija se naplaćuje: ne

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

17.10.2016 - 12:00

IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

IV.3.7)Rok valjanosti ponude

IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

VI.2)Podaci o fondovima Europske unije

VI.3)Dodatni podaci

https://www.e-nabavki.gov.mk

VI.4)Žalbeni postupak

VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

VI.4.2)Podnošenje žalbe

VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

VI.5)Datum slanja ove objave:

5.9.2016

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: