(MK) Nabavka električne energije-struja

Datum objave: 12.08.2016. 10:02 / Izvor: Official Journal of the European Union, 12.08.2016.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Gevgelija: Električna energija

2016/S 155-281895

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

JPKD Komunalec Gevgelija
ul. 7-mi Noemvri br. 50
Na pažnju (osoba za kontakt): Bikov Pavle
1480 Gevgelija
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 34212808
E-pošta: komunalec.javninabavki@komunalecgevgelija.mk

Telefaks: +389 34214808

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.komunalecgevgelija.mk/

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja

Drugo: javno komunalno pоduzece

I.3)Glavna djelatnost

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge
Drugo: komunalno pоduzece

I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:

Električna energija – struja.

II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Svi navedeni objekti dogovornog organa.
NUTS kod

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)

II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu

II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)

Električna energija – struja.

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09310000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

II.1.8)Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne

II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)

Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne

II.2)Količina ili opseg predmeta nabave

II.2.1)Ukupna količina ili opseg:

II.2.2)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.3)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor

III.1.1)Tražena jamstva :

III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

III.1.4)Ostali posebni uvjeti

III.2)Uvjeti sudjelovanja

III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost

III.2.3)Tehnička sposobnost

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Licenca za obavljanje energetske djelatnosti opskrbljivanja strujom izdana od Regulatorne komisije za energetiku Republike Makedonije.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Licenca za obavljanje energetske djelatnosti opskrbljivanja strujom izdana od Regulatorne komisije za energetiku Republike Makedonije.

III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama

III.3.1)Podaci o određenoj profesiji

III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu

IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.2)Kriteriji za odabir ponude

IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Najniža cijena

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodi se elektronička dražba: da

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi: Svi podaci su na: https://e-nabavki.gov.mk

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:

17/2016

IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 10.9.2016
Dokumentacija se naplaćuje: ne

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

16.9.2016 - 12:00

IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

hrvatski.

IV.3.7)Rok valjanosti ponude

danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

VI.2)Podaci o fondovima Europske unije

VI.3)Dodatni podaci

VI.4)Žalbeni postupak

VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

VI.4.2)Podnošenje žalbe

VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

VI.5)Datum slanja ove objave:

10.8.2016

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: