(MK) Nabavka farmaceutskih proizvoda

Datum objave: 01.09.2016. 10:18 / Izvor: Official Journal of the European Union, 01.09.2016.
  •  

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Farmaceutski proizvodi

2016/S 168-303246

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

University Surgery Clinic St. Naum Ohridski Skopje
ul. 11 Oktomvri 53
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
E-pošta: contact@gradskahirurgija.org.mk

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7ef6686e-4146-4cc6-a9a4-5c9d098b0b5f/1

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

Opis
Farmaceutski proizvodi.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
7.10.2016 - 12:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: