(MK) Nabavka laboratorijskih reagensa

Datum objave: 11.08.2016. 12:06 / Izvor: Official Journal of the European Union, 11.08.2016.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Bitola: Laboratorijski reagensi

2016/S 154-279920

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

PHI Public Health Centre — Bitola
MK
ul. Partizanska bb
Na pažnju (osoba za kontakt): Mitrovska Roza
7000 Bitola
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 47208121
E-pošta: cjzbitola@cjzbt.org.mk

Telefaks: +389 47253609

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.cjzbt.org.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33696500

Opis

Laboratorijski reagensi.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

15.8.2016 - 12:00

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

Bilo koji službeni jezik EU

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: